Dodaj postanowienie Dodaj postanowienie

Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

Postanowienia wg dat

Data wyrokuCan be sorted ascendingLpSygnaturaCan be sorted ascendingSądCan be sorted ascendingPowódCan be sorted ascendingPozwanyCan be sorted ascendingPostanowienie niedozwoloneData wpisuCan be sorted ascendingUwagiBranżaCan be sorted ascending
09/06/20187387XVII AmC 1896/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJagoda DachowskaCANBUSZ spółka jawna Mirosław, Zofia Andrukonis w Namysłowie"W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości zamawianej imprezy"12/10/2018Inne usługi
07/25/20187376VII AGa 1067/18Sąd Apelacyjny w Warszawie-VII Wydział GospodarczySebastian BąkAgencja Projektowa "A-4" Smaga i wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny"12/07/2018Inne usługi
07/12/20187375XVII AmC 715/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDanuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka, Krzysztof Siwecki, Edyta NowakowskaPiotr Marton - Matrix"Cena zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po spełnieniu warunków odstąpienia. Koszty wysyłki nie są zwracane"12/07/2018Handel elektroniczny
07/04/20187372XVII AmC 1246/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówStowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie MazowieckimMariusz Zioło - QUALITUS P.W. Mariusz Zioło"Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia"12/07/2018Handel elektroniczny
07/04/20187378XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"Po zakończeniu danego etapu prac Wykonawca zgłosi to wykonanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną, po czym w terminie 7 dni Zamawiający dokona odbioru prac. W przypadku braku odpowiedzi lub przystąpienia do odbioru uznaje się dany etap za odebrany"12/07/2018Inne usługi
07/04/20187379XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"Każda płatność Zamawiającego będzie uwzględniała podatek VAT w stawce procentowej określonej aktualnymi w momencie płatności przepisami"12/07/2018Inne usługi
07/04/20187380XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"Ceny podane przez producentów w walutach obcych, określane są ostatecznie w PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego, podanego w tabeli kursów aktualnej w dniu wystawienia faktur za prace obejmujące dostawę tych urządzeń"12/07/2018Inne usługi
07/04/20187381XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź zlecenia przez niego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac oraz kara umowna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy zł)"12/07/2018Inne usługi
06/29/20187367VII AGa 895/18Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział GospodarczySebastian BąkAneta Izydorczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A&D" Aneta Izydorczyk z siedzibą w Helenowie Drugim"Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji"12/05/2018Sprzedaż konsumencka
06/22/20187382XVII AmC 1252/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMarcin Machyński Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c."Firma P.H. Lambii s.c. jest także uprawniona do przelania wierzytelności wobec Kupującego na osobę trzecią na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę"12/10/2018Sprzedaż konsumencka
06/22/20187383XVII AmC 1252/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMarcin Machyński Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c."Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń"12/10/2018Sprzedaż konsumencka
06/06/20187362VII AGa 898/18Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział GospodarczySebastian BąkZuzanna Ottlinger - Ottlinger Studio Zuzanna Ottllinger"Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu"12/05/2018Inne usługi
05/26/20187156XVII AmC 1268/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówAgnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Daria Krysiak, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Paweł PyćLeszek Ługiewicz - SAUNA HOUSE - Leszek Ługiewicz"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty transportu nie są zwracane."10/22/2018Handel elektroniczny
05/23/20187359XVII AmC 3/18Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówAdrian WieczorekWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu"W przypadku pisemnej rezygnacji przez Studenta z nauki w trybie określonym w § 10 umowy, bądź skreślenia Studenta z listy Studentów przez Uczelnię w terminie do 15 września każdego roku, Student zwolniony jest od wszelkich opłat za okres objęty umową po tym terminie. Natomiast rezygnacja lub skreślenie po tej dacie podczas pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów skutkuje tym, że Student zobowiązany jest do zapłacenia 50% czesnego za miesiące pozostałe do końca roku akademickiego przerwania studiów z uwagi na zajmowane miejsce jako odszkodowanie za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania umowy - zobowiązania Studenta, w terminie 30 dni od daty rezygnacji, bądź skreślenia"12/04/2018Edukacja
05/10/20187353XVII AmC 268/17Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówEmil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji PATRONUS, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Jarosław WagnerAtlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie"W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu"12/04/2018Handel elektroniczny
05/10/20187354XVII AmC 268/17Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówEmil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji PATRONUS, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Jarosław WagnerAtlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie"Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu"12/04/2018Handel elektroniczny
05/10/20187355XVII AmC 268/17Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówEmil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji PATRONUS, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Jarosław WagnerAtlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie"Koszty przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający"12/04/2018Handel elektroniczny
05/10/20187356XVII AmC 268/17Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówEmil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji PATRONUS, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Jarosław WagnerAtlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"12/04/2018Handel elektroniczny
05/10/20187357XVII AmC 268/17Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówEmil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji PATRONUS, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Jarosław WagnerAtlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie"Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)"12/04/2018Handel elektroniczny
05/10/20187358XVII AmC 268/17Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówEmil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony Konkurencji PATRONUS, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Jarosław WagnerAtlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa)"12/04/2018Handel elektroniczny
04/16/20187346XVII AmC 197/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówAgnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Teresa Krysiak, Katarzyna Panufnik. Sylwia LipińskaBLOCK SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie"Zwracany towar Zamawiający musi opatrzyć w numer zwrotu - RMZ. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ nie będą odbierane"12/04/2018Sprzedaż konsumencka
03/19/20187343XVII AmC 1527/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Danuta Panufnik, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Wiesława MusaPHU BASEN POOL ŚWITA Spółka Jawna z siedzibą w Kostrzynie"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"12/04/2018Sprzedaż konsumencka
03/09/20187344XVII AmC 1/18Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówLyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii"Roszczenie o zwrot zaliczki jest wykluczone z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU i DOWU"12/04/2018Inne usługi
03/09/20187345XVII AmC 1/18Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówLyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii"Uczestnik programu wskutek wypowiedzenia umowy nie ma prawa do odstąpienia od zamówienia bonów i zażądania zwrotu dokonanej na ich poczet zaliczki"12/04/2018Inne usługi
02/19/20187334XVII AmC 1782/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDaniel KadłubowskiWitold Karbowski - Firma Produkcyjno Handlowa PAK"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"11/30/2018Handel elektroniczny
01/18/20187339XVII AmC 559/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówTeresa LaskowskaSopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie"§ 11 Ergo Hestia nie odpowiada za szkody:
5) wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli: d) poszkodowany nie przedłożył Ergo Hestii dokumentów pojazdu, na podstawie których pojazd dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz wszystkich kluczy (fabrycznych urządzeń) służących do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej niż podanej we wniosku ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju"
12/04/2018Usługi ubezpieczeniowe
01/16/20187319XVII AmC 1825/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówFundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni (poprzednio: Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni)Mayfly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"11/26/2018Handel elektroniczny
01/11/20187336XVII AmC 1505/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówFundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w GdyniJolanta Graczyk - NOVELLA"Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT"11/30/2018Handel elektroniczny
01/08/20187321XVII AmC 1760/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówKamil ŚwiętońLUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie"4.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie miejscu, w którym został nabyty:
4.1.1. w kasach Lux Express [...]
4.1.1.5 w Polsce: Lux Express Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka 50/54,e-mail:info.pl@luxexpress.eu 4.1.2. u autoryzowanych dystrybutorów"
11/26/2018Inne usługi
01/08/20187322XVII AmC 1760/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówKamil ŚwiętońLUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie"4.3.1. Bilety można zwrócić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dnia planowanej podróży, wskazanym w treści oryginalnego biletu. Przewoźnik zwróci 80% początkowej ceny biletu [...]
4.3.2. jeżeli do wyjazdu zostało 7 lub mniej dni, nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet,
4.3.4.1. Zwrot pieniędzy za bilet na polskich trasach krajowych może wynosić 100% jeżeli zostanie zgłoszony 24 godziny przed odjazdem.W przypadku, kiedy wniosek refundacji biletu został zgłoszony później niż 24 godziny przed planowanym odjazdem, Przewoźnik zobowiązuje się do zwrotu w wysokości 50% całkowitej ceny biletu. Bilety promocyjne na polskich trasach krajowych mogą być zwrócone. Jeśli zwrot zgłoszony jest co najmniej 24 h przed odjazdem, wracane jest 30% ceny biletu. Jeśli zwrot zgłaszany jest mniej niż 24 h przed odjazdem, to zwracane jest 10% ceny biletu. Jeżeli zgłoszenie zwrotu biletu zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Lux Express Group lub na stronie www.luxexpress.eu usługa zwrotu biletu podlega opłacie 5 zł."
11/26/2018Inne usługi
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch