Numer wpisu:28

Data wpisu:11/29/2002

Data wydania wyroku:09/30/2002

Sygnatura akt: Sygn. akt XVII Amc 47/01

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Pozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji 20,00 zł"

Branża:Usługi bankowe

Wyrok:

Powrót