Numer wpisu:5743

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:12/27/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1531/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"

Branża:Usługi bankowe


Powrót