Numer wpisu:3834

Data wpisu:10/16/2012

Data wydania wyroku:10/07/2011

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 1704/09; XVII AmC 1941/11; XVII AmC 3669/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewa Domagała, Dagmara Domagała, Anna Jadecka; Maryla Drzewiej, Magdalena Guillet (wyrok o sygn. 3669/10)

Oznaczenie pozwanego:AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych:
99%
99%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 87/12)

Dotyczy wyroku o sygn. XVII AmC 1941/11 (data wydania wyroku:01 września 2011): Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1342/11) zmieniający zaskarżony wyrok -na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 września 2011 r. - w punkcie I ppkt 1 i 2 (oddalenie powództwa w zakresie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone); w punkcie II (znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami)

Dotyczy wyroku o sygn. 3669/10: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1376/12) zmieniający częściowo zaskarzony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo o uznanie jednego z postanowień wzorca umowy za niedozwolone ("Opłata likwidacyjna jest ustalana procentowo (...) Wyrok wpisany do Rejestru w dniu 23 października 2013 r.

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót