Znaleziono 3 dokumenty.

0%Numer wpisu: 3724
Data wyroku: 2012-06-05
Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
"Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia warunków umowy i Regulaminu, a informacje o tych zmianach Bank zamieszcza w Komunikatach wywieszonych w lokalach Banku"

0%Numer wpisu: 2361
Data wyroku: 2011-02-10
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu
"Zmiany warunków prowadzenia IKE wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia i nie stanowią zmiany umowy o prowadzeniu rachunku a informacje o tych zmianach Bank zamieszcza w Komunikatach"

0%Numer wpisu: 2292
Data wyroku: 2010-03-26
"Exim Tours" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Klient ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu przeprowadzenia imprezy turystycznej, o których został poinformowany przez Organizatora. Wszelkimi szkodliwymi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, obciążany jest Klient" oraz "Organizator odpowiada za poinformowanie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w kraju docelowym oraz ich ewentualnych zmianach. W opisie imprezy turystycznej, w katalogu i cenniku, a także w dokumentach podróży, znajdują się istotne informacje, dotyczące niezbędnych formalności, związanych z imprezą turystyczną"

Powrót