Znaleziono 1 dokument.

0%Numer wpisu: 4995
Data wyroku: 2012-12-27
KMW Residental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stawek podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, cena określona w §2 może ulec zmianie odpowiednio do skutków zmian podatków od towarów i usług"

Powrót