Znaleziono 1 dokument.

0%Numer wpisu: 436
Data wyroku: 2005-01-05
Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki HOLIDAYS
„II. Zmiany warunków umowy – zgłoszenia. 1. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w wyjątkowych przypadkach (...) w przypadku drastycznego wzrostu kursu walut, wzrostu cen świadczeń, wzrostu kosztów transportu, ceł, opłat portowych, granicznych, Biuro zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy o czym powiadomi uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku wzrostu ceny o czym powiadomi uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku wzrostu ceny powyżej 10% wartości imprezy – Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy w ciągu 2 dni od daty powiadomienia oraz zwrotu całości wniesionej opłaty. Brak odpowiedzi w w/w terminie będzie traktowany jako akceptacja zmiany. 2. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub części świadczeń z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególności (...) Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprez, przedstawiając ofertę zastępczą, a w razie braku akceptacji zwracają całość uiszczonych przez Uczestnika wpłat. Podobne prawo zwrotu całości wpłat przysługuje Uczestnikowi w przypadku zmiany terminu imprezy, standardu świadczeń lub programu wykupionej imprezy jeżeli w ciągu dwóch dni od daty powiadomienia przez Biuro Uczestnik nie zaakceptuje w/w zmian. 3. Biuro w przypadkach szczególnie uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany programu: kolejności zwiedzania, zakwaterowania itp. Jednakże powyższe zmiany nie mogą mieć zasadniczego wpływu ba standard świadczeń oraz podstawowe punkty programu 4. We wszystkich opisanych w paragrafie II przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie”

Powrót