Znaleziono ponad 500 dokumentów.
Prosimy zawęzić kryteria wyszukiwania.

Wyświetlono 500 dokumentów.

73%Numer wpisu: 7391
Data wyroku: 2016-10-21
Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa w Kielcach
"Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy"

72%Numer wpisu: 7300
Data wyroku: 2017-10-30
Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Spółka zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w projekcie technicznym, jednakże bez istotnych zmian rozkładu pomieszczeń i powierzchni Lokalu"

72%Numer wpisu: 7299
Data wyroku: 2017-11-14
Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Jeżeli rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu różnić się będzie od określonej w Umowie nie więcej niż +/- 2% okoliczność ta nie wpłynie na wysokość ceny. W przypadku różnicy w rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu w stosunku do określonej w Umowie większej niż +/- 2%, jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie większa, to Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty proporcjonalnie wyższej ceny za całą dodatkową powierzchnię (ponad określoną w umowie), zaś jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie mniejsza, to Sprzedający zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny"

72%Numer wpisu: 7289
Data wyroku: 2016-03-10
"Bachalski Development" Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Poznaniu
"W przypadku niedotrzymania przez Dewelopera terminu odbioru, określonego w § 9 niniejszej umowy lub terminu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Nabywcy, określonego w § 6 niniejszej umowy, Deweloper zobowiązany będzie zapłacić Nabywcy karę umowną za okres opóźnienia w wysokości 0,02% (zero 2/100 procent) ceny brutto lokalu, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% (pięć procent) ceny brutto lokalu"

71%Numer wpisu: 7287
Data wyroku: 2015-07-01
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie
"Deweloper ma prawo, w przypadku nie dokonania przez Nabywcę zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do wstrzymania się z dokonaniem przejęcia/przekazania lokalu mieszkalnego zgodnie z Umową"

71%Numer wpisu: 7279
Data wyroku: 2017-12-06
Verona Building spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Spółka przewiduje zakończenie robót budowlanych w terminie 30 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku, o ile nie nastąpi przerwanie prac na skutek działania siły wyższej lub nie nastąpią opóźnienia w uzyskaniu zezwoleń ze strony odpowiednich urzędów, a także nie nastąpi konieczność wprowadzenia zmian na żądanie Kupującego w zakresie wykończeń i instalacji. W razie sprzyjających warunków atmosferycznych zakończenie inwestycji może nastąpić przed nadejściem wymienionego terminu i wówczas odpowiednio wcześniej wykonywane będą obowiązki stron. Strony ustalają, że roboty zostaną uznane za zakończone, nawet jeśli prace zewnętrzne oraz prace w zakresie części wspólnych nie zostaną zamknięte"

71%Numer wpisu: 7278
Data wyroku: 2014-08-28
Murapol Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
"Strony postanawiają nie nakładać wzajemnie kar umownych dla stron dokumentowanej tym aktem umowy deweloperskiej"

71%Numer wpisu: 7086
Data wyroku: 2017-03-23
Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka
"Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony oddadzą pod rozstrzygnięciem właściwemu sądowi powszechnemu we Wrocławiu."

71%Numer wpisu: 7085
Data wyroku: 2017-03-23
Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka
"Obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust. 1, powstaje również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu dojdzie do zawarcia Umowy o której mowa w ust. 1 powyżej, pomiędzy Zbywcą Nieruchomości przedstawionej Zamawiającemu przez pośrednika, a osobą bliską zamawiającemu."

71%Numer wpisu: 7084
Data wyroku: 2017-03-23
Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy sprzedaży lub innej umowy dotyczącej zbycia Nieruchomości pomiędzy Zamawiającym, a zbywcą Nieruchomości przedstawionej Zamawiającemu przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w kwocie 130 % wynagrodzenia określonego w § 3."

71%Numer wpisu: 7083
Data wyroku: 2017-03-23
Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka
"Po otrzymaniu adresu Nieruchomości od Pośrednika za bezskuteczne uznaje się powoływanie się Zamawiającego na to, że dana Nieruchomość była mu znana wcześniej"

71%Numer wpisu: 7082
Data wyroku: 2017-03-23
Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka
"Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką."

71%Numer wpisu: 7081
Data wyroku: 2017-03-23
Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka
"W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego (lub jego krewnego, powinowatego, inną osobę bliską lub też osobę powiązaną z Zamawiającym wspólnym interesem majątkowym w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do nabycia nieruchomości przedstawionej przez Pośrednika, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi wynagrodzenie (zwane dalej "Wynagrodzeniem"), w kwocie odpowiadającej 2,9 % netto (3,57 % brutto, w tym 23 % podatku VAT) ceny sprzedaży Nieruchomości wskazanej w wyżej opisanej umowie, zawartej między Zamawiającym i Zbywcą."

0%Numer wpisu: 6597
Data wyroku: 2016-05-23
"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
"Strony zgodnie postanawiają, że każdej z nich należna będzie tylko jedna kara umowna w przypadku jednoczesnego zaistnienia zdarzeń uzasadniających naliczenia każdej z kar przysługujących za nienależyte wykonanie zobowiązania lub niewykonanie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Podobnie w przypadku zbiegu prawa Sprzedającego lub naliczenia odsetek i kary umownej, Sprzedający uprawniony będzie do żądania zapłaty przez Kupującego albo należnych odsetek, albo kary umownej. Wybór żądania prawa podlegającego zbiegowi leży po stronie uprawnionego"

0%Numer wpisu: 6596
Data wyroku: 2016-05-23
"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
"albo od umowy nie odstępować i wówczas Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić na rzecz kupującego karę umowną w wys. 0,01% (jedna setna procenta) Ceny za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 3% Ceny..."

0%Numer wpisu: 6595
Data wyroku: 2016-05-23
"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
"kupujący może w terminie najdalej do 31.01.2012 r. od niniejszej umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia przez Kupującego z przyczyny, o której mowa w niniejszym ustępie, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni... Sprzedający zwróci Kupującemu kwoty wpłacone przez niego na poczet Ceny, powiększone o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym"

0%Numer wpisu: 6594
Data wyroku: 2016-05-23
"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
"...temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 90 (dziewięćdziesiąt) dni, wskutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności:
1) zmiany przepisów prawa budowlanego w taki sposób, że Wybudowanie Budynku wymagało będzie dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych, jakie na dzień dzisiejszy konieczne nie były"

0%Numer wpisu: 6592
Data wyroku: 2016-05-23
"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
"Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tarasu była mniejsza lub większa w stosunku do powierzchni określonej w § 2 ust. 2 i pkt 2 powyżej, wówczas Strony uznają, iż balkon i taras będą wykonane zgodnie z niniejszą umową, a różnica ta nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron"

0%Numer wpisu: 6591
Data wyroku: 2016-05-23
"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej
"powierzchnia Lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przypadku uważa się, że Lokal wykonano zgodnie z niniejszą umową i Stronom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na tę okoliczność"

0%Numer wpisu: 6520
Data wyroku: 2016-04-21
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM
"Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Bydgoszczy"

0%Numer wpisu: 6519
Data wyroku: 2016-04-21
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Pośrednikowi również w sytuacji, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana po okresie obowiązywania umowy z klauzulą wyłączności, ale klientowi który ogladał nieruchomość i uzyskał skierowanie adresowane od Pośrednika"

0%Numer wpisu: 6518
Data wyroku: 2016-04-21
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM
"Ewentualne wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakichkolwiek przyczyn nie skutkuje wobec wcześniej pobranych od Pośrednika wskazań Nieruchomości"

0%Numer wpisu: 6503
Data wyroku: 2016-04-13
Joanna Psiuch - JP NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Gdańsku
"Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie jak w § 4 pkt 4 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawrze umowę sprzedaży w okresie 12 m-cy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a Nabywcą będzie klient wskazany przez Pośrednika w czasie jej trwania"

0%Numer wpisu: 6467
Data wyroku: 2016-03-02
"Jankowski Pulchny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wiśniowy Sad" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
"Datę przystąpienia do aktu i notariusza wskaże Deweloper. Kupującemu przysługuje prawo wyboru notariusza spośród kancelarii notarialnych mających siedzibę w Warszawie, z tym, że w takim wypadku akt odbędzie się w siedzibie Dewelopera"

0%Numer wpisu: 6360
Data wyroku: 2016-01-22
Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie
"Pośrednik zastrzega sobie prawo współpracy z innymi profesjonalnymi pośrednikami w zakresie wykonania niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 6359
Data wyroku: 2016-01-22
Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie
"Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego będzie bezskuteczne, jeżeli przed jego dokonaniem, w dacie jego dokonania lub po dokonaniu wypowiedzenia umowy zawarł on - chociażby bez udziału Pośrednika - umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź umowę rozporządzającą przenoszącą prawa do Nieruchomości, która została mu zaprezentowana przez Pośrednika przed dokonaniem wypowiedzenia; warunek ten w razie ziszczenia się będzie mieć moc wsteczną"

0%Numer wpisu: 6358
Data wyroku: 2016-01-22
Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie
"Zamawiający i Pośrednik ustalają, że wynagrodzenie Pośrednika za czynności objęte niniejszą umową, t.j. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy przedwstępnej, zobowiązujacej lub umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości zaprezentowanej Zamawiającemu przez Pośrednika, wynosi ..... % ceny transakcyjnej + podatek VAT 23% i jest płatne w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości"

0%Numer wpisu: 6357
Data wyroku: 2016-01-22
Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie
"Ewentualne spory w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony mogą poddać do oceny przez Komisję Etyki Zawodowej przy WSPON lub rozstrzygnięciu przez właściwy dla miejsca siedziby Pośrednika sąd powszechny"

0%Numer wpisu: 6341
Data wyroku: 2016-01-27
Dariusz Przygrodzki - City Invest Nieruchomości Dariusz Przygrodzki
"W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom Agencji, Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić Agencji wynagrodzenie w wysokosci...% + VAT (23%) ceny sprzedaży przedmiotu umowy"

0%Numer wpisu: 6336
Data wyroku: 2016-01-27
Jolanta Guc Filipkowska - JGF Prawo i Nieruchomości Jolanta Guc-Filipkowska
"Strony oświadczają, że sprawy sporne mogą powierzyć do rozpatrzenia przez Sąd Polubowny Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie lub w Sądzie Rejonowym w Gliwicach"

0%Numer wpisu: 6330
Data wyroku: 2013-07-12
Halszki 28 Wawel Service spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna w Krakowie
"Strona kupująca oświadcza, że: (...) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa - jego treść należy interpretować rozszerzająco"

0%Numer wpisu: 6320
Data wyroku: 2016-01-12
Jarosław Kopeć - METROPOLIA NIERUCHOMOŚCI
"...Przedsiębiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do wyszukania nabywcy na ww. nieruchomość za wynagrodzenie w wysokości 2,9% (+VAT) od wartości transakcji"

0%Numer wpisu: 6218
Data wyroku: 2015-09-24
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna spółka komandytowo-akcyjna w Warszawie
"Uprawniona zobowiązuje się, że w każdym przypadku przyjęcia osoby trzeciej na mieszkanie, przed uzyskaniem zgody Funduszu (...) osoba ta okaże Funduszowi oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, które będzie obejmowało poddanie się przez tę osobę egzekucji na podstawie art. 777 par. 7 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku wydania podmiotowego lokalu Funduszowi w terminie 30 dni od dnia śmierci Uprawnionej"

0%Numer wpisu: 6170
Data wyroku: 2015-08-10
BRONKA NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
"Wypowiedzenie lub odstąpienie przez Zamawiającego stanie się skuteczne pod warunkiem, że przed jego dokonaniem Zamawiający nie uzyskał od Pośrednika danych osoby (bądź podmiotu), która w ciągu 12 miesięcy następujących po dacie złożenia Pośrednikowi oświadczenia o wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niniejszej umowy zawarła z Zamawiającym umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź rozporządzającą przenoszącą prawa do przedmiotowej Nieruchomości; warunek ten - w razie ziszczenia się - będzie mieć moc wsteczną"

0%Numer wpisu: 6166
Data wyroku: 2015-09-03
Barbara Alencewicz-Grędzińska, Paweł Grędziński - STRZECHA s.c. Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Barbara Alencewicz-Grędzińska i Paweł Grędziński
"Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi ..... plus 23% VAT (słownie: ...... plus 23% VAT) ceny przedmiotu sprzedaży"

0%Numer wpisu: 6142
Data wyroku: 2015-06-09
TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Koszty korzystania z budynku mieszkalnego oraz ewentualne koszty związane z administracją budynku i utrzymaniem urządzeń wspólnych, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ponosi kupujący od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego budynku mieszkalnego"

0%Numer wpisu: 6141
Data wyroku: 2015-06-09
TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia..."

0%Numer wpisu: 6140
Data wyroku: 2015-06-09
TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia 31 (trzydzieści jeden) marca 2014 (dwa tysiące czternaście) roku"

0%Numer wpisu: 6139
Data wyroku: 2015-06-09
TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu mieszkalnego najwcześniej w terminie od 31 (trzydzieści jeden) stycznia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do dnia 30 (trzydzieści) kwietnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku"

0%Numer wpisu: 6125
Data wyroku: 2015-05-19
Krzysztof Romański - Biuro Nieruchomości "Bracia Romańscy"
"W przypadku rozwiązania umowy na wyłączność w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąś ze stron lub na podstawie zgodnych oświadczeń stron (pkt 7) lub nie dotrzymania warunków wyłączności (zawarcie Umowy pośrednictwa z innym biurem w okresie związania Umową), Pośrednikowi należy się wynagrodzenie za związane z kosztami czynności podjęte zanim doszło do rozwiązania umowy:
a) według rachunku za czynności wymienione w pkt 3
b) w kwocie ryczałtowej brutto 3000,00, słownie: trzy tysiące złotych"

0%Numer wpisu: 6099
Data wyroku: 2015-04-28
Radosław Celmer - CENTURION w Toruniu
"W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zawarcia umowy objętej zleceniem z osobą wskazaną przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości wcześniej ustalonego wynagrodzenia lub..."

0%Numer wpisu: 6076
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 6075
Data wyroku: 2015-04-28
Radosław Celmer - CENTURION
"Zawarcie w późniejszym terminie umowy, objętej powyższym zleceniem z podmiotem wskazanym przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa (z pominięciem Pośrednika) rodzi obowiązek zapłaty prowizji"

0%Numer wpisu: 6067
Data wyroku: 2015-03-19
KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
"W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z dowolnym kontrahentem wyszukanym przez Firmę, osobę jemu bliską (...) po rozwiązaniu niniejszej umowy Klient zapłaci Firmie kwotę... zł w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży"

0%Numer wpisu: 6066
Data wyroku: 2015-03-19
KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
"Podwyższenie ceny oferowanej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem jej akceptacji przez Firmę oraz podpisaniu aneksu do niniejszej umowy, przed wskazaniem przez Firmę nabywcy"

0%Numer wpisu: 6065
Data wyroku: 2015-04-23
Jolanta Kwiatkowska Lux Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku
"Połowę kwoty prowizji w formie zadatku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej"

0%Numer wpisu: 6063
Data wyroku: 2015-04-17
Biuro Nieruchomości Karmar Karolina Kopka, Marcin Zastempowski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy
"W przypadku jeżeli nie nastąpi zawarcie notarialnej umowy przyrzeczonej Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pozostałą część prowizji w dniu kiedy ta umowa powinna zostać zawarta"

0%Numer wpisu: 6062
Data wyroku: 2015-04-17
Biuro Nieruchomości Karmar Karolina Kopka, Marcin Zastempowski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy
"Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub osoba pozostająca z nim w stosunku osobistym tego rodzaju, że istnieje podstawa do przyjęcia, że działa na rzecz Zamawiającego, zawrze umowę sprzedaży Nieruchomości z osobą wskazaną przez pośrednika, bez udziału Pośrednika, zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji, o której mowa w par. 4 pkt 1 w terminie 14 dni od dokonania tej czynności"

0%Numer wpisu: 6010
Data wyroku: 2013-06-20
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"W razie niezapłacenia przez kupującego ceny lub jej części sprzedawca z zachowaniem art. 2.2.4 będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy i zatrzymać zadatek"

0%Numer wpisu: 6008
Data wyroku: 2011-11-30
Verona Building spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu wskazanego w umowie, w tym adresów dla doręczeń, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres dotychczasowy"

0%Numer wpisu: 6000
Data wyroku: 2013-09-23
D.I.L.L. Nieruchomości sp. z o.o. w Warszawie
"Zasady umowy obowiązują po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu co do Klientów reprezentowanych i pokwitowanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 5994
Data wyroku: 2013-08-29
Dagmara Hoffmann-Stoczczak - Hoffmann Nieruchomości w Lesznie
"Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy:
a) Zamawiający podpisze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy umowę przedwstępną lub umowę sprzedaży lokalu bez udziału pośrednika"

0%Numer wpisu: 5983
Data wyroku: 2014-11-19
Rafał Franz - Franz & Partners Centrum Nieruchomości w Bydgoszczy
"Jeżeli umowa przyrzeczona będzie poprzedzona umową przedwstępną zamawiający zobowiązuje się zapłacić połowę należnego wynagrodzenia w dniu jej podpisania, która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron transakcji"

0%Numer wpisu: 5982
Data wyroku: 2014-11-26
Rafał Franz - Franz & Partners Centrum Nieruchomości w Bydgoszczy
"Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności możliwe jest tylko w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego o rezygnacji ze sprzedaży-zamiany-wynajmu i po wpłaceniu Pośrednikowi zryczałtowanej kwoty zwrotu poniesionych wydatków w wysokości 3.000 zł"

0%Numer wpisu: 5981
Data wyroku: 2014-09-18
Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu
"Obowiązek zapłaty kary umownej (w wysokości określonej w pkt. 8) i prowizji (określonej w pkt. 4) dotyczy również sytuacji, w której umowę z klientem wskazanym przez PRZEDSIĘBIORCĘ zawrze pełnomocnik Zamawiającego lub osoba bliska (3) nawet dwa lata po wygaśnięciu niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 5980
Data wyroku: 2014-09-18
Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu
"W przypadku dokonania transakcji objętej niniejszą umową bez udziału POŚREDNIKA z klientem wskazanym przez POŚREDNIKA, bez względu na okoliczności, nawet w okresie dwóch lat po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w pkt. 8 tej umowy"

0%Numer wpisu: 5979
Data wyroku: 2014-09-18
Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu
"Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, jego bliscy (3) lub pełnomocnik lub osoby związane kapitałowo lub osobowo z ZAMAWIAJĄCYM zawrą umowę kupna (nabycia)/najmu nieruchomości podanej w KARCIE KLIENTA POSZUKUJĄCEGO, z pominięciem POŚREDNIKA, a fakt ten zostanie przez POŚREDNIKA ujawniony, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się bez protestu zapłacić POŚREDNIKOWI karę umowną w wysokości prowizji wartości przedmiotu kupna/najmu wg ceny ofertowej podanej w KARCIE KLIENTA POSZUKUJĄCEGO"

0%Numer wpisu: 5978
Data wyroku: 2014-09-18
Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu
"Wynagrodzenie z tytułu najmu wynosi jednomiesięczny czynsz netto"

0%Numer wpisu: 5977
Data wyroku: 2014-09-18
Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu
"Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: a) korzystania z usług POŚREDNIKA przy realizacji transakcji dotyczących poszukiwanych nieruchomości (1) (wskazanych w karcie klienta poszukującego, na odwrocie umowy) z osobami wskazanymi przez POŚREDNIKA bez względu na termin zawieranej umowy KUPNA/najmu wskazanej nieruchomości, również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 5961
Data wyroku: 2014-12-03
Paweł Kępski - HEGRA NIERUCHOMOŚCI w Bydgoszczy
"Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie zawierał umów związanych z Nieruchomością z podmiotami wskazanymi przez pośrednika, bez jego udziału, w każdym czasie. Zastrzeżenia te dotyczące również krewnych, powinowatych, pozostających w stosunku przysposobienia oraz znajomych wskazanych podmiotów, podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub organizacyjnie"

0%Numer wpisu: 5850
Data wyroku: 2014-09-18
Monika Indrak - MAGIC NIERUCHOMOŚCI
"Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości"

0%Numer wpisu: 5839
Data wyroku: 2014-08-29
Nieruchomości SIELANKA sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Pośrednika umowy przedwstępnej (...). Dla potrzeb niniejszej umowy Kontrahent skierowany przez Pośrednika to osoba zaintresowana dokonaniem transakcji, która otrzymała wskazanie przedmiotowej nieruchomości od Pośrednika lub Biura współpracującego, a także osoba powiązana z nim rodzinnie, majątkowo, organizacyjnie, osobowo lub osoba mu bliska"

0%Numer wpisu: 5838
Data wyroku: 2014-09-11
BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI APARTAMENT Sp. z o.o. w Toruniu
"Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości"

0%Numer wpisu: 5835
Data wyroku: 2014-09-11
Anita Mach - Nieruchomości PROFIT w Bydgoszczy
"Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"

0%Numer wpisu: 5826
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"(...) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 5825
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (...) Zamawiający przekaże informacje uzyskane od Przedsiębiorcy osobom trzecim"

0%Numer wpisu: 5822
Data wyroku: 2014-07-17
Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni
"Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na kolejne 12 miesięcy"

0%Numer wpisu: 5821
Data wyroku: 2014-07-17
Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni
"Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej"

0%Numer wpisu: 5820
Data wyroku: 2014-07-17
Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni
"Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości"

0%Numer wpisu: 5819
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"(...) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualnym braku lub przekroczeniu zakresu umocowania, a także w przypadku odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę/firmę przez niego reprezentowaną zaspokoi wszelkie roszczenia z tego wynikające, w tym skierowane do Przedsiębiorcy"

0%Numer wpisu: 5818
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (...) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (...), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron"

0%Numer wpisu: 5809
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika"

0%Numer wpisu: 5808
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"Pominięcie Pośrednika, tj. nie zastosowanie się do par. 2 pkt 6 niniejszej umowy, powoduje oprócz obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Pośrednikowi prowizji ustalonej w punkcie 1, a także obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości połowy tej prowizji plus podatek VAT oraz odsetek ustawowych (...)"

0%Numer wpisu: 5807
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji"

0%Numer wpisu: 5806
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (...) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (...)"

0%Numer wpisu: 5786
Data wyroku: 2013-01-28
Krystyna Domańska - "Domańscy Nieruchomości" w Stalowej Woli
"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (...)"

0%Numer wpisu: 5785
Data wyroku: 2013-01-28
Krystyna Domańska - "Domańscy Nieruchomości" w Stalowej Woli
"Umowa zostaje zawarta na okres… to jest do dnia… 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na następnych 12 miesięcy"

0%Numer wpisu: 5781
Data wyroku: 2014-05-29
Karolina Gogołkiewicz - "ADLER-DOM" w Łodzi
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

0%Numer wpisu: 5766
Data wyroku: 2014-05-21
Polski Fundusz Hipoteczny Gwarancja sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
"... (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania ... (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku... (właściciela)"

0%Numer wpisu: 5765
Data wyroku: 2014-05-21
Polski Fundusz Hipoteczny Gwarancja sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
"Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Właściciel zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej na rzecz Funduszu w wysokości 100,00 zł, która będzie mogła być potrącona z przysługującej Właścicielowi renty wynikającej z niniejszej Umowy Renty"

0%Numer wpisu: 5730
Data wyroku: 2014-05-20
Piotr Sołtan - SOŁTAN-NIERUCHOMOŚCI
"W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej…% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"

0%Numer wpisu: 5678
Data wyroku: 2014-03-27
AD. Drągowski S.A. w Warszawie
"Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ustalonej wyżej prowizji w przypadku sprzedaży nieruchomości (...) w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy"

0%Numer wpisu: 5675
Data wyroku: 2014-03-26
Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie
"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu obliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy zawarte w § 5 pkt 1"

0%Numer wpisu: 5674
Data wyroku: 2014-03-26
Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupnem Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach do negocjacji składanych bez udziału Pośrednika, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, przy czym podstawa jego obliczenia nie może być niższa aniżeli pierwotnie proponowana cena Nieruchomości, zgłoszona do Systemu MLS"

0%Numer wpisu: 5673
Data wyroku: 2014-03-26
Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności - innemu biuru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do niepodejmowania bez zgody i wiedzy Pośrednika jakichkolwiek rozmów, negocjacji w celu zbycia bądź zawarcia jakiejkolwiek innej umowy mającej za przedmiot Nieruchomość pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt"

0%Numer wpisu: 5667
Data wyroku: 2014-03-27
AD. Drągowski S.A. w Warszawie
"zleca pośrednictwo (...) za prowizję w wysokości 2,9% wartości nieruchomości (...) powiększoną o 23% podatku VAT"

0%Numer wpisu: 5593
Data wyroku: 2014-01-28
Krystian Olszak, Przemysław Ryś - WITTMAN NIERUCHOMOŚCI s.c. z siedzibą w Gdańsku
"W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci w terminie należnego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić to wynagrodzenie niezależnie na stosunek łączący go z tą osobą"

0%Numer wpisu: 5588
Data wyroku: 2013-12-05
Krzysztof Furman - Nieruchomości Furman w Pile
"Zamawiający zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Pośrednika prowizji określonej w ust. 1 powyżej, w przypadku sprzedaży nieruchomości wskazanej w par. 1 ust. 2 umowy jakiemukolwiek kontrahentowi w okresie 6 miesięcy od chwili wypowiedzenia umowy lub w okresie 2 miesięcy od chwili wygaśnięcia umowy"

0%Numer wpisu: 5566
Data wyroku: 2014-01-22
Małgorzata Kobus - Małgorzata Kobus "OSKAR-DOM" Biuro Obrotu Nieruchomościami w Łodzi
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w § 7, Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

0%Numer wpisu: 5546
Data wyroku: 2012-10-29
Home Broker Nieruchomości spółka akcyjna w Warszawie
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaży albo umowy najmu Nieruchomości pomiędzy Klientem, a zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1" (§ 5 ust. 1 umowy)

0%Numer wpisu: 5545
Data wyroku: 2012-10-29
Home Broker Nieruchomości spółka akcyjna w Warszawie
"W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych" (§ 6 ust. 3 umowy)

0%Numer wpisu: 5458
Data wyroku: 2013-08-22
D.I.L.L. Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin, pełnomocnicy lub firmy należące do tej osoby"

0%Numer wpisu: 5440
Data wyroku: 2012-08-14
"Geo, Mieszkanie i Dom" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Strony ustalają, że indywidualne ustalenia stron zawarte w umowie są jednoznaczne i zrozumiałe dla strony kupującej oraz, że propozycje strony sprzedającej zostały przyjęte bez uwag bądź zmienione w trybie negocjacji przez strony"

0%Numer wpisu: 5401
Data wyroku: 2013-09-16
Elżbieta Brandt
"Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium"

0%Numer wpisu: 5366
Data wyroku: 2013-08-26
Przemysław Ryżek
"Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy"

0%Numer wpisu: 5365
Data wyroku: 2013-08-26
Przemysław Ryżek
"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w par. 6 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 5329
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Jeżeli Kupujący lub upoważniony przedstawiciel nie stawi się w wyznaczonym w § 6 terminie odbioru Sprzedający ma prawa dokonać odbioru Lokalu tak jakby Kupujący był przy odbiorze Lokalu"

0%Numer wpisu: 5328
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący nie będzie mógł odmówić podpisania protokołu odbioru z powodów braków lub usterek, które nie zostały ujęte w protokole podającym powody odmowy protokołu odbioru"

0%Numer wpisu: 5327
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Jeśli Sprzedający odstąpi od niniejszej umowy w trybie § 13 pkt 1 lub 2 Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 4 pkt 1"

0%Numer wpisu: 5326
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"W przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę, nie uwzględniając zapłaconych przez Kupującego odsetek, pomniejszoną zgodnie z § 15 pkt 1 w terminie, w którym znajdzie nowego nabywcę lokalu, i ten dokona wpłat z tytułu nabycia lokalu, co najmniej równych zwracanej kwocie, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy"

0%Numer wpisu: 5320
Data wyroku: 2013-07-29
Bernardyna Kaźmierczak - "Biuro Obrotu Nieruchomościami Bernardyna Kaźmierczak"
"Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają na kwotę wynagrodzenia za usługę wynikającą z par. 5"

0%Numer wpisu: 5319
Data wyroku: 2013-07-29
Bernardyna Kaźmierczak - "Biuro Obrotu Nieruchomościami Bernardyna Kaźmierczak"
"W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośrednika kontrahenta gotowego kupić nieruchomość opisaną w par. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi odszkodowanie w wysokości ustalonej prowizji"

0%Numer wpisu: 5303
Data wyroku: 2013-06-20
Artur Bogaj - Agencja Nieruchomości "Posesja" z siedzibą w Lublinie
"Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia tegoż prawa Pośrednikowi do wglądu. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości 500 zł"

0%Numer wpisu: 5274
Data wyroku: 2013-05-27
Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie
"Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań"

0%Numer wpisu: 5273
Data wyroku: 2013-05-27
Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie
"W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym"

0%Numer wpisu: 5272
Data wyroku: 2013-05-27
Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie
"Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron"

0%Numer wpisu: 5259
Data wyroku: 2013-04-05
Kancelaria Krajewska spółka jawna w Gdyni
"W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą"

0%Numer wpisu: 5148
Data wyroku: 2013-01-23
Angell Nyga
"Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości"

0%Numer wpisu: 5147
Data wyroku: 2013-01-23
Angell Nyga
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w § 3"

0%Numer wpisu: 5124
Data wyroku: 2013-05-29
Artis Nieruchomości sp. z o.o. w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy prowizję w przypadku sprzedaży oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Przedsiębiorcę, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta"

0%Numer wpisu: 5021
Data wyroku: 2013-03-25
Jolanta Lesyng
"Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia Pośrednika do żądania należnego wynagodzenia"

0%Numer wpisu: 4997
Data wyroku: 2012-12-27
Ewelina Cieszyńska prowadządza działalność gospodarczą pod nazwą "Forum" Biuro Obrotu Nieruchomościami, Przedsiębiorstwo Inwestycji Obrotu Nieruchomościami "Pion"
"Pośrednik jest uprawniony także do udostępniania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego również w ramach sieci teleinformatycznej podmiotom, którym informacje te są niezbędne w celu sfinalizowania transakcji obrotu nieruchomościami"

0%Numer wpisu: 4996
Data wyroku: 2012-12-27
KMW Residental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną za zwłokę w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży wobec terminu określonego w § 2 ust. 1 (z zastrzeżeniem poniższego ust. 2), w wysokości równej odsetkom ustawowym od dokonanych przez Nabywcę wpłat za każdy dzień zwłoki"

0%Numer wpisu: 4995
Data wyroku: 2012-12-27
KMW Residental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stawek podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, cena określona w §2 może ulec zmianie odpowiednio do skutków zmian podatków od towarów i usług"

0%Numer wpisu: 4989
Data wyroku: 2013-04-05
Kancelaria Krajewska spółka jawna w Gdyni
"Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego Pośrednika wskazaną i spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej sprawie"

0%Numer wpisu: 4969
Data wyroku: 2013-01-28
Hanna Krawczyk i Magdalena Kuciewicz prowadzące działalność gospodarczą pod firmą "Apartament Nieruchomości"
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jego zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia ustalonego w § 3."

0%Numer wpisu: 4968
Data wyroku: 2013-01-28
Hanna Krawczyk i Magdalena Kuciewicz prowadzące działalność gospodarczą pod firmą "Apartament Nieruchomości"
"Klient zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §3 w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości osobie wskazanej przez Pośrednika w okresie trwania lub w okresie 3 lat po wygaśnięciu niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 4967
Data wyroku: 2013-01-28
Hanna Krawczyk i Magdalena Kuciewicz prowadzące działalność gospodarczą pod firmą "Apartament Nieruchomości"
"Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7 % ceny sprzedaży nieruchomości wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 23 % podatek od towarów i usług VAT"

0%Numer wpisu: 4917
Data wyroku: 2013-03-28
METROHOUSE & PARTNERZY S.A. w Warszawie
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nieruchomości w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia tego pozwu"

0%Numer wpisu: 4899
Data wyroku: 2013-03-11
Celka & Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu
"Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio wskazany adres za skuteczne"

0%Numer wpisu: 4898
Data wyroku: 2013-03-11
Celka & Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu
"Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §4, również w przypadku gdy w okresie jednego roku od daty wygaśnięcia niniejszej umowy kupi nieruchomość od osoby skojarzonej staraniem Zleceniobiorcy"

0%Numer wpisu: 4897
Data wyroku: 2013-03-11
Celka & Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skojarzonym przez Zleceniobiorcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §4 ust.3. W takim przypadku Zleceniobiorca będzie miał prawo doliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie prowizji za cały okres od momentu kiedy stała się wymagalna zgodnie z postanowieniami §4 umowy, bez względu na powody i okoliczności pominięcia Zleceniobiorcy"

0%Numer wpisu: 4833
Data wyroku: 2012-04-11
Budland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"W przypadku zwłoki w zakończeniu budowy w stosunku do przewidywanego terminu strona sprzedająca zobowiązana będzie do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,025% kwot wpłaconych zgodnie z harmonogramem przez stronę kupującą na poczet ceny brutto przedmiotu Umowy przyrzeczonej 1 i Umowy Przyrzeczonej 2 do przewidywanego terminu zakończenia budowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie przekroczy 10% sumy cen określonych w ustępie VII niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 4573
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży (...) wycofanie się z tych uzgodnień przez Sprzedającego powoduje obowiązek zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w zryczałtowanej wysokości 2,5% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

0%Numer wpisu: 4572
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku rozwiązania umowy Zlecający zobowiązany jest nadal zapłacić wynagrodzenie Agencji, jeżeli dokonał transakcji z klientem wskazanym przez Agencję w czasie trwania umowy"

0%Numer wpisu: 4571
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku naruszenia postanowień pkt 4c Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

0%Numer wpisu: 4561
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 9 ust. 1 - Kupujący oświadczają nadto, że w ramach wszelkich udzielonych tymże aktem pełnomocnictw - stosownie do treści art. 108 Kodeksu Cywilnego - pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w ich imieniu, może też reprezentować wszystkie strony czynności prawnej, a ponadto, że - stosownie do treści art. 106 Kodeksu Cywilnego - może udzielać dalszych pełnomocnictw"

0%Numer wpisu: 4557
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 7 ust. 3 - Kupujący oświadczają, że w wypadku takich zmian udziału w Nieruchomości Wspólnej pokryją koszty sądowe związane z ujawnieniem nowej wysokości udziałów w księgach wieczystych. Ponadto Kupujący zobowiązują się, przed podpisaniem Umowy Sprzedaży uiścić, na żądanie Spółki zaliczkę na pokrycie kosztów sądowych związanych ze zmianą wysokości udziału w Nieruchomości Wspólnej, jeżeli przed zawarciem tej umowy zaistnieje prawdopodobieństwo konieczności poniesienia tych kosztów"

0%Numer wpisu: 4551
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 6 ust. 1 - Kupujący udzielają Spółce pełnomocnictwa, do zawarcia w Ich imieniu umowy Sprzedaży, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym akcie"

0%Numer wpisu: 4548
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 8 - Kupujący upoważniają Spółkę do dokonania takich zmian w zakresie Budynku, jakie wynikać będą z przepisów prawa lub uwarunkowań technicznych, a których wprowadzenie może zostać nakazane przez organy administracji publicznej, lub których wprowadzenie z innych przyczyn będzie konieczne, o ile zmiany te nie będą oznaczać zasadniczej zmiany warunków niniejszych Umów (...)"

0%Numer wpisu: 4547
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 3 - Opóźnienia w budowie powstałe z przyczyn wskazanych powyżej nie dają podstawy do powstania po stronie Spółki odpowiedzialności odszkodowawczej"

0%Numer wpisu: 4546
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 2 Strony zgodnie ustalają, iż termin zakończenia budowy Budynku wskazany w ust. 1 może ulec opóźnieniu z następujących przyczyn potwierdzonych wpisem do dziennika budowy: (i) zdarzeń mających charakter siły wyższej (w tym także anomalii pogodowych) uniemożliwiających lub wstrzymujących prowadzenie prac budowlanych - w takim przypadku termin zakończenia budowy Budynku ulegnie przesunięciu o okres odpowiadający okresowi występowania tych przeszkód (...)"

0%Numer wpisu: 4545
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 1 (...) Kupujący oświadczają, że akceptują, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego projekt Budynku i jego otoczenia może podlegać korektom"

0%Numer wpisu: 4465
Data wyroku: 2013-01-04
HK Zakład Usługowo Handlowy Partner sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
"HK ZUH PARTNER sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie realizacji programu. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Uczestnik"

0%Numer wpisu: 4358
Data wyroku: 2012-12-19
SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie
"W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez stronę zobowiązaną do kupna określonych w niniejszej umowie większej, niż 30 (trzydzieści dni), strona zobowiązana do sprzedaży zachowując prawo do odstąpienia od umowy oraz do innych przysługujących jej roszczeń z tego tytułu, wynikających z niniejszej umowy może przerwać roboty budowlane dotyczące wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego bez powiadomienia o tym strony zobowiązanej do kupna"

0%Numer wpisu: 4357
Data wyroku: 2012-12-19
SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie
"Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (...) b) 90 (dziewięćdziesiąt) dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzania protokołu - w przypadkach gdy usunięcie wad nie będzie zależało jedynie od strony zobowiązanej do sprzedaży, a od osób trzecich, bądź też, gdy wada będzie na tyle skomplikowana, iż nie będzie możliwe usunięcie jej w terminie podanym w wyżej wymienionym punkcie"

0%Numer wpisu: 4356
Data wyroku: 2012-12-19
SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie
"Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 może również ulec przesunięciu, lecz nie dłużej niż o 100 (sto) dni w przypadku: opóźnienia płatności wymaganych niniejszą umową przez stronę zobowiązaną do kupna, innych przyczyn leżących po stronie zobowiązanej do kupna uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie robót w przewidzianym terminie"

0%Numer wpisu: 4349
Data wyroku: 2013-01-23
Angell Nyga
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy lub po jego zakończeniu zgodnie z § 11 pkt 1 dojdzie do zawarcia umowy między zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu"

0%Numer wpisu: 4347
Data wyroku: 2012-11-16
Karolina Kałuziak - Karolina Kałuziak City Invest Nieruchomości w Zielonej Górze
"W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiązuje się zapłacić agencji 50 % ustalonego wynagrodzenia" (§ 4 ust. 4 zd. 3 )"

0%Numer wpisu: 4335
Data wyroku: 2013-01-18
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie
"Spółdzielnia zastrzega, że określony termin może ulec zmianie w przypadkach zaistnienia zdarzeń nieznanych w dacie podpisania umowy"

0%Numer wpisu: 4297
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy"

0%Numer wpisu: 4296
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia według zasad określonych w ust.1-4"

0%Numer wpisu: 4295
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprzedaży Nieruchomości z innym podmiotem jak również nie może bezpośrednio, sam lub przy pomocy innych podmiotów, wykonywać w odniesieniu do Nieruchomości czynności wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, a ponadto nie może bez udziału Pośrednika zawrzeć umowy sprzedaży Nieruchomości (bądź innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy), chyba że Pośrednik nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w całości lub znacznej części"

0%Numer wpisu: 4281
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o wysokości i terminie dokonania wpłaty lub wypłaty kwot wynikających z faktycznej powierzchni mieszkania"

0%Numer wpisu: 4280
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół sporządzony w ten sposób Sprzedający przesyła Kupującemu"

0%Numer wpisu: 4279
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności wskazanej na wstępie"

0%Numer wpisu: 4221
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 dni od daty pisemnego potwierdzenia ww. odstąpienia wpłacone przez Kupującego kwoty w walucie polskiej powiększone o odstępne w wysokości ... zł (3 % ceny)"

0%Numer wpisu: 4190
Data wyroku: 2012-12-04
Tomasz Jarnath - "Solar Nieruchomości" z siedzibą w Bydgoszczy
"Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 4189
Data wyroku: 2012-12-04
Tomasz Jarnath - "Solar Nieruchomości" z siedzibą w Bydgoszczy
"Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim"

0%Numer wpisu: 4149
Data wyroku: 2012-07-27
Portfolio Real Estate 14 Sp. z o.o. w Warszawie
"Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konskursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora"

0%Numer wpisu: 4148
Data wyroku: 2012-06-14
Krzysztof Wlazło, Justyna Wlazło
"1. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku nabycia ww. obiektu przez niego lub osobę, którą poinformował o ww. obiektach zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procenta) wynegocjowanej ceny obiektu. 2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 do powyższej prowizji naliczany jest 22% VAT"

0%Numer wpisu: 4116
Data wyroku: 2012-10-11
Teresa Zobek, Roman Leśniak -"ALIANS" s.c. z/s w Katowicach
" (...) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości "ALIANS" s.c. za skutki poczynań nie uzgodnionych wcześniej z biurem Nieruchomości "ALIANS" s.c."

0%Numer wpisu: 4111
Data wyroku: 2012-08-02
Home Broker Nieruchomości SA w Warszawie
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu, dojdzie do zawarcia umowy, której mowa w ust.1 powyżej, pomiędzy zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu"

0%Numer wpisu: 4092
Data wyroku: 2012-06-12
"Budland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron:
- Umowy Przyrzeczonej 1 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 1 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy złotych);
- Umowy Przyrzeczonej 2 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 2 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 2 000, 00 (dwa tysiące złotych)"

0%Numer wpisu: 4080
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności"

0%Numer wpisu: 4079
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych wpłat pomniejszoną o 10% ceny. Zwrot wpłat, nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

0%Numer wpisu: 4077
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"W przypadku gdy ustalone w ten sposób powierzchnie różnić się będą od powierzchni określonych ustalonych na podstawie pomiarów zleconych i wykonanych we własnym zakresie przez NABYWCĘ ponad 3% wówczas każda ze stron będzie miała prawo domagania się od drugiej strony dokonania dopłaty bądź zwrotu nadpłaty wartości powierzchni odpowiadającej przekroczonemu progowi tolerancji wg stawki ... za metr kwadratowy powierzchni mieszkania"

0%Numer wpisu: 4059
Data wyroku: 2011-05-12
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
"Cena podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji GUS (z wyłączeniem sytuacji, gdy stawka GUS jest ujemna) począwszy od (...) dnia od rozpoczęcia budowy, liczonej od kwoty jaka pozostała do zapłaty do pełnej wartości umowy. Cena wskazana w ust. 1 będzie waloryzowana wg zasad określonych w n/n ustępie nie dłużej niż w terminie wskazanym w § 6.1.2"

0%Numer wpisu: 4053
Data wyroku: 2012-08-03
Anna Jastrzębska Robak
"§7. Wypowiedzienie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zerwania zawartej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub wprowadzenia Pośrednika w błąd, należne wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wynosi 2% zawartej umowy - wartości transakcji od Zamawiającego + utracone wynagrodzenie, które Pośrednik otrzymałby od kupującego. Odsetki za zwłokę ustala się na ustawowe"

0%Numer wpisu: 3971
Data wyroku: 2012-08-24
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"W przypadku nie zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej przez Realizatora, strony nie będą rościły względem siebie jakichkolwiek roszczeń w sposób pośredni lub bezpośredni związanych z niniejszą Umową, niezależnie od przyczyn niezawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży"

0%Numer wpisu: 3970
Data wyroku: 2012-08-24
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 miesięcy w przypadku przesunięcia przez Realizatora terminu Rozpoczęcia Inwestycji, przy czym warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy jest zawiadomienie Klienta w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 o przesunięciu terminu Rozpoczęcia Inwestycji oraz wskazanie nowego planowanego terminu Rozpoczęcia Inwestycji."

0%Numer wpisu: 3937
Data wyroku: 2012-08-02
ELLIGO GROUP Kroll, Wićko spółka jawna w Poznaniu
"Wszelka korespondencja wysłana na adres podany przez Zamawiającego, uznawana będzie za dostarczoną"

0%Numer wpisu: 3909
Data wyroku: 2012-06-18
"Budland" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, Strony deklarują rozwiązywać polubownie. Przy braku porozumienia w kwestii polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawy rozpatrywane będą przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla miejsca wykonania umowy"

0%Numer wpisu: 3887
Data wyroku: 2012-06-20
Marek Poprawski
"Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie również wtedy gdy zawrze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy jednak z klientem przedstawionym Zamawiającemu przez "Poprawski" w czasie jej obowiązywania"

0%Numer wpisu: 3886
Data wyroku: 2012-06-20
Marek Poprawski
"W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Klientem przedstawionym przez "Poprawski" (lub jego krewnym, powinowatym, inną osobą bliską lub też osobą powiązaną z Klientem wspólnym interesem majątkowym, w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub najmu, lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do zbycia lub najmu nieruchomości, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić "Poprawski" wynagrodzenie zwane dalej "Wynagrodzeniem", w kwocie odpowiadającej 2,9 % ceny sprzedaży lub kwocie jednomiesięcznego czynszu najmu wskazanej w umowie zawartej między Zamawiającym a Klientem"

0%Numer wpisu: 3885
Data wyroku: 2012-06-20
Marek Poprawski
"Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką"

0%Numer wpisu: 3884
Data wyroku: 2012-06-20
Marek Poprawski
"Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia jeżeli umowa, o której mowa powyżej zostanie zawarta w okresie 12 miesięcy od daty przedstawienia Klienta Zamawiającemu"

0%Numer wpisu: 3883
Data wyroku: 2012-06-20
Marek Poprawski
"Jeśli niniejsza Umowa jest oznaczona jako umowa "na wyłączność" w polu "Warunki Umowy" na odwrotnej stronie, wówczas Zamawiający zapewnia, że w każdym przypadku, jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna podpisze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie"

0%Numer wpisu: 3882
Data wyroku: 2012-06-20
Marek Poprawski
"Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby "Poprawski""

0%Numer wpisu: 3803
Data wyroku: 2012-05-14
"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"SEMEKO przysługuje wydłużenie terminu w następujących przypadkach [...] zaistnienia czynników leżących po stronie osób trzecich takich jak (decyzje administracyjne, siła wyższa itd.)"

0%Numer wpisu: 3802
Data wyroku: 2012-05-14
"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"Strony zgodnie oświadczają, że przelew przez Klienta jakiejkolwiek jego wierzytelności, wynikającej lub mogącej powstać z niniejszej umowy, nie może nastąpić bez pisemnej zgody SEMEKO, zastrzeżonej pod rygorem nieważności"

0%Numer wpisu: 3801
Data wyroku: 2012-05-14
"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"SEMEKO przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Klienta w wypadku powstania 14 dniowego opóźnienia w płatnościach [...]."

0%Numer wpisu: 3800
Data wyroku: 2012-05-14
"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"[...] łączna powierzchnia użytkowa tego lokalu po jego wybudowaniu (ostateczna) może się zwiększyć lub zmniejszyć, nie więcej jednak niż o 5 (pięć) procent [...]"

0%Numer wpisu: 3760
Data wyroku: 2012-07-02
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" w Krakowie
"Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adres Kupującego podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone"

0%Numer wpisu: 3759
Data wyroku: 2012-05-14
SEMEKO Grupa Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni
"W przypadku zmiany obowiązującej stopy podatkowej VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych cena lokalu ulegnie zmianie o wartość należnego podatku VAT [...]."

0%Numer wpisu: 3735
Data wyroku: 2012-07-02
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" w Krakowie
"(...) W przypadku braku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, na doręczone uznaje się pisma wysłane na ostatnio znany adres drugiej Strony, nawet jeśli pismo nie zostało odebrane"

0%Numer wpisu: 3665
Data wyroku: 2011-12-27
ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie
"Stronie zobowiązanej do kupna przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu danego lokalu mieszkalnego w terminie do 3 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego w przypadku, gdyby powierzchnia przedmiotowego lokalu mieszkalnego różniła się od powierzchni zakładanej w projekcie o więcej niż +/- 5%"

0%Numer wpisu: 3664
Data wyroku: 2011-12-27
ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie
"Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży konkretnego lokalu mieszkalnego jest wywiązanie się przez stronę zobowiązaną do kupna z wszelkich zobowiązań finansowych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności wpłacenie na rachunek bankowy Spółki całej ceny tego lokalu mieszkalnego"

0%Numer wpisu: 3663
Data wyroku: 2011-12-27
ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie
"Strona zobowiązana do kupna nie będzie uzależniała odbioru lokalu mieszkalnego od ukończenia prac dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku"

0%Numer wpisu: 3662
Data wyroku: 2011-12-27
ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie
"Przedstawiciel Spółki wyjaśnia, że stawka podatku VAT w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie do gruntu 7%, a dla lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu, dla komórki lokatorskiej oraz dla ceny (wynagrodzenia) za ustalenie sposobu korzystania na zasadzie wyłączności z miejsca postojowego - 22% i podane wyżej ceny są cenami brutto, to jest z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. Strony ustalają, że w przypadku zwiększenia tej stawki należny podatek obciąży stronę zobowiązaną do kupna, przy czym rozliczenie z tego tytułu nastąpi stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych, a zapłata nastąpi wraz z zapłatą ostatniej raty, o której mowa niżej"

0%Numer wpisu: 3601
Data wyroku: 2012-04-27
Spółka Mieszkaniowa Salwator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy wedle siedziby Realizatora"

0%Numer wpisu: 3561
Data wyroku: 2012-05-31
Michał Molski - Gephouse Michał Molski
"Zamawiający zapewnia, że jeśli umowa w polu "warunki umowy" na odwrotnej stronie zostanie określona jako "na wyłączność" to zapłaci Pośrednikowi Wynagrodzenie w każdym przypadku, gdy podpisze umowę, której przedmiotem będzie sprzedaż Nieruchomości, niezależnie od tego, czy nabywca został mu przedstawiony przez Pośrednika i czy czynności pośrednictwa przyczyniły się do przeprowadzenia tej konkretnej transakcji"

0%Numer wpisu: 3560
Data wyroku: 2012-05-31
Michał Molski - Gephouse Michał Molski
"Wysokość Wynagrodzenia należnego Pośrednikowi wynosi 3% ceny brutto (którą Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nabywaną Nieruchomość) + obowiązujący podatek VAT 22%"

0%Numer wpisu: 3543
Data wyroku: 2012-05-31
Michał Molski - Gephouse Michał Molski
"Zamawiający zapłaci należne Pośrednikowi wynagrodzenie także w przypadku, gdy pośrednik przedstawi mu Nabywcę, który wyrazi gotowość nabycia Nieruchomości za cenę wskazaną na odwrotnej stronie umowy w polu "cena", zaś Zamawiający odmówi sprzedaży Nieruchomości za tę cenę, bądź uzależni możliwość zawarcia umowy sprzedaży od zaakceptowania przez Nabywcę dodatkowych warunków (np. data wydania, sposób zapłaty) które nie zostały określone na odwrotnej stronie niniejszej umowy w polu "Uwagi" bądź nie są zwyczajne w obrocie danego typu nieruchomościami"

0%Numer wpisu: 3540
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Wprzypadku zbycia lokalu lub udziału we wpółwłasności lokalu stanowiących przedmiot tej umowy, Strona Kupująca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w umowie zbycia wyjednać pełnomocnictwa w zakresie tożsamym z powyższymi pełmocnictwami"

0%Numer wpisu: 3538
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Strona Kupująca wyraża zgodę oraz udziela Spółce pod nazwą "NOWE OGRODY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa na zawarcie przez Sprzedającą Spółkę umowy zniesienia wpółwłasności oraz wspólności prawa użytkowania wieczystego, o treści i warunkach określonych w par. 10 pkt 2)-9) powyżej (podział nieruchomości) oraz ustanowienia nieodpłatnych wzajemnych służebności przejazdu i przechodu w celu zapewnienia dojazdu do lokali niemieszkalnych wielostanowiskowych garaży spisanych w niniejszym akcie notarialnym"

0%Numer wpisu: 3537
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Strony zgodnie oświadczają oraz akceptują, że: Spółka może zgłosić w dowolnym czasie żądanie przeprowadzenia podziału Budynku i Nieruchomości oraz zniesienia ich współwłasności, w wyniku czego Budynek zostanie podzielony na budynek I i Budynek II, natomiast Nieruchomość zostanie podzielona na dwie działki znajdujące się pod tymi budynkami"

0%Numer wpisu: 3536
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Zniesienie współwłasności Budynku i Nieruchomości nastąpi bez spłat i dopłat na rzecz Spółki oraz Nabywcy"

0%Numer wpisu: 3535
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Pełnomocnik spółki pod firmą "NOWE OGRODY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Strona Kupująca niniejszym oświadczają i akceptują, że: Sprzedająca Spółka może zgłosić w dowolnym czasie żądanie przeprowadzenia podziału opisanych w par. 1 tego aktu budynku oraz gruntu pozostającego w użytkowaniu wieczystym i zniesienia współwłasności budynku oraz wspólności prawa użytkowania wieczystego gruntu"

0%Numer wpisu: 3532
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Spółka zobowiązała się do pobierania ciepła od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. dla Budynku, przez okres minimum 3 lat. Wskazane zobowiązanie zostanie przejęte przez wspólnotę mieszkaniową, na co Nabywca wyrazi zgodę w Umowie Sprzedaży i udzieli w tym celu stosownego pełnomocnictwa"

0%Numer wpisu: 3531
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Niezależnie od kosztów określonych w ust. 4 powyżej, od dnia wydania Mieszkania Nabywca ponosi koszty opłat związanych z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu jest zobowiązany zwrócić Spółce wszelkie posiesione z tego tytułu opłaty, za rok, w którym nastąpiło wydanie. Nabywca zostanie obciążony kosztami opłat poniesionymi przez Spółkę proporcjonalnie za okres od wydania Mieszkania do końca roku"

0%Numer wpisu: 3530
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Spółka ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz za niezgodność towaru z umową na zasadach ogólnych określonych w obowiązujących przepisach prawa, i tak: 1) okres trwania rękojmi za wady fizyczne konstrukcji Mieszkania wynosi 3 lata od daty wydania, 2) okres odpowiedzialności za niezgodność z umową osprzętu, urządzeń, instalacji, tynków, wypraw malarskich, podłoży i posadzek, okien i drzwi, oraz innych przynależności wynosi 2 lata od dnia wydania"

0%Numer wpisu: 3529
Data wyroku: 2010-12-14
Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
"Strony zgodnie postanawiają, iż Spółka odpowiedzialna jest za organizację procesu sprzedaży i tym samym przysługuje jej prawo wskazania szczegółowego terminu oraz miejsca (Kancelarii Notarialnej) zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym Spółka zobowiązana jest powiadomić Nabywcę z 14 dniowym wyprzedzeniem"

0%Numer wpisu: 3454
Data wyroku: 2012-02-02
SEMEKO Grupa Inwestycyjna sp. z o. o. w Gdyni
"Ewentualne spory powstałe na tle brzmienia lub stosowania postanowień umowy strony poddawać będą rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla miasta Gdynia"

0%Numer wpisu: 3404
Data wyroku: 2012-05-24
Kreisel - Technika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w Programie (...)"

0%Numer wpisu: 3403
Data wyroku: 2012-05-24
Kreisel - Technika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu bez konieczności odrębnego powiadamiania Uczestników"

0%Numer wpisu: 3402
Data wyroku: 2012-05-24
Kreisel - Technika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie prawo do (...) zmiany wartości punktowej nagród"

0%Numer wpisu: 3401
Data wyroku: 2012-05-24
Kreisel - Technika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących nagrody"

0%Numer wpisu: 3400
Data wyroku: 2012-05-24
Kreisel - Technika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
"Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia zgłaszane przez uczestników w związku z programem rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla miasta Poznania"

0%Numer wpisu: 3365
Data wyroku: 2011-10-20
JHP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu
"Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, wpisem ewentualnych roszczeń oraz przeniesieniem własności przedmiotu umowy (zawarcie aktu notarialnego) poniesie Kupujący (opłata notarialna, opłata skarbowa i sądowa, podatki itp.)" (§ 10 wzorca)

0%Numer wpisu: 3364
Data wyroku: 2011-10-20
JHP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu
"Strony oświadczają że w umowie przenoszącej własność lokalu zawarte będą postanowienia dotyczące określenia stron, przedmiotu, ceny sprzedaży i sposobu jej zapłaty oraz zabezpieczenia ewentualnego kredytu zaciągniętego przez Kupującego. Wszelkie dodatkowe postanowienia, wykraczające poza elementy przedmiotowo istotne dla tego typu umowy oraz zabezpieczenia płatności wymagają uprzedniej zgody Sprzedającego. Odmowa zamieszczenia takich postanowień w umowie nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Kupującego od zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu" (§ 4 ust 8 wzorca)

0%Numer wpisu: 3363
Data wyroku: 2011-10-20
JHP Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu
"Warunkiem zawracia umowy przenoszącej własność jest dokonanie całości wpłat określonych niniejszą umową wymagalnych na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedający zastrzega sobie prawo uznania niniejszego warunku za spełniony w sytuacji, gdy płatność części ceny sprzedaży w terminach określonych w niniejszej umowie zagwarantowana będzie przez bank o dobrej renomie" (§ 4 ust. 7 wzorca)

0%Numer wpisu: 3355
Data wyroku: 2012-01-26
Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie
"Każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu wskazanego dla celów niniejszej umowy. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu jakakolwiek korespondencja przesłana na ostatni znany adres drugiej Strony będzie uważana za prawidłowo doręczoną"

0%Numer wpisu: 3354
Data wyroku: 2012-01-26
Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie
"Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ukryte lokalu (budynku) i z tytułu gwarancji na urządzenia przez okres 1 roku chyba, że udzielona przez dostawcę materiałów lub urządzeń gwarancja przewiduje dłuższy okres. Terminy rękojmi w zakresie lokalu rozpoczynają bieg od daty podpisania protokołu wydania lokalu, w zakresie części wspólnych budynku od dnia przekazania części wspólnych zarządcy budynku. W pozostałym zakresie, co do rękojmi zastosowania znajdują przepisy Kodeksu cywilnego"

0%Numer wpisu: 3353
Data wyroku: 2012-01-26
Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie
"Wpłaty zostaną dokonane w złotych polskich. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania niniejszej umowy stawka podatku VAT na lokal mieszkalny wynosi 7 %, a na miejsce postojowe w garażu podziemnym 22 %. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi odpowiednia zmiana ceny na sprzedaż lokali mieszkalnych, garaży lub miejsc postojowych"

0%Numer wpisu: 3331
Data wyroku: 2012-01-26
Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie
"Kupujący nie może odmówić ponownego odbioru lokalu z powołaniem się na nowe istotne wady, które mógł stwierdzić w trakcie pierwszego odbioru"

0%Numer wpisu: 3330
Data wyroku: 2012-01-26
Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie
"W przypadku nie stawienia się kupującego w wyznaczonym terminie sprzedający może dokonać odbioru jednostronnie sporządzając protokół odbioru stwierdzający zakres wykonania przedmiotu umowy i stan techniczny lokalu"

0%Numer wpisu: 3300
Data wyroku: 2012-04-05
ABM INVESTMENTS sp. z o.o. sp. k z/s w Krakowie
"Strona zobowiązana do kupna nie może odmówić odbioru lokalu mieszkalnego i części wspólnych budynku powołując się na fakt istnienia usterek. Odmowę podpisania protokołu odbioru traktuje się jako nieprzystąpienie do odbioru"

0%Numer wpisu: 3299
Data wyroku: 2012-04-05
ABM INVESTMENTS sp. z o.o. sp. k z/s w Krakowie
"Opóźnienie terminu realizacji budowy z przyczyn leżących po stronie Spółki ponad termin określony w pkcie 1 niniejszego ustępu powyżej spowoduje obowiązek zapłacenia przez Spółkę na rzecz strony zobowiązanej do kupna kar umownych w wysokości 0,03% za każdy dzień opóźnienia liczonych od ceny lokalu mieszkalnego określonego w ustępie V pkt 1 tego aktu, nie więcej jednak niż 5 % tej ceny"

0%Numer wpisu: 3266
Data wyroku: 2011-06-29
Gama - M II Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Krakowie
"W razie nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie strony zobowiązanej do kupna, strona zobowiązana do sprzedaży zobowiązana będzie zwrócić wszystkie kwoty uiszczone dotychczas na podstawie niniejszej Umowy bez odsetek. W takim przypadku strona zobowiązana do kupna zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz strony zobowiązanej do sprzedaży karę umowną w wysokości 5 % ceny określonej powyżej, tj. ... zł. (słownie:...)."

0%Numer wpisu: 3208
Data wyroku: 2011-12-30
Verona Building - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"W razie konieczności dokonania istotnych zmian w projekcie budowlanym, Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Kupującego. W tym przypadku Strony uprawnione będą w terminie 14 dni od daty powiadomienia Kupującego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez konieczności zapłaty jakichkolwiek kar umownych natomiast ze zwrotem wszelkich uiszczonych dotychczas wpłat na rzecz Spółki. Za istotne zmiany w projekcie budowlanym uważa się zmiany ilości pomieszczeń w Lokalu, zmiany w powierzchni Lokalu o ponad 10% jego powierzchni projektowej, likwidację balkonu lub tarasu, istotne zmiany w usytuowaniu budynku"

0%Numer wpisu: 3207
Data wyroku: 2011-12-30
Verona Building - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"Jeżeli Kupujący popadnie w zwłokę z zapłatą drugiej lub dalszej raty ceny, przekraczającą 45 dni w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu płatności, o którym mowa w pkt. 4.5, to Spółka uprawniona będzie do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Kupującego oraz do równoczesnego żądania zapłaty przez Kupującego kary umownej w wysokości 10 % ceny określonej w pkt. 3.1 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 3198
Data wyroku: 2009-07-01
"Centrum Developer" Sp. z o.o. w Sosnowcu
"Cena określona w ust. 1 obejmuje 7% podatek od towarów i usług. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT w okresie realizacji umowy, cena określona w ust. 1 zostanie skorygowana do wysokości obowiązującego podatku"

0%Numer wpisu: 3197
Data wyroku: 2009-07-01
"Centrum Developer" Sp. z o.o. w Sosnowcu
"W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków niepieniężnych wynikających z postanowień niniejszej umowy, Inwestor będący w zwłoce, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupujących kary umownej w wysokości 0,03% za każdy dzień pozostawania w zwłoce, liczonej od wartości prac pozostałych do wykonania, obliczonych wg załączników nr 3 i 4 do umowy (kara umowna)"

0%Numer wpisu: 2930
Data wyroku: 2011-06-08
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie
"Strony umowy ustalają, iż w umowie ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego znajduje się zapis, że zarząd przedmiotową nieruchomością będzie sprawowany przez okres 5 lat przez Spółdzielnię lub firmę przez nią wskazaną"

0%Numer wpisu: 2929
Data wyroku: 2011-06-08
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie
"Jeżeli rozwiązanie umowy o budowę lokalu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Członka, należny wkład jest zwracany po zawarciu przez Spółdzielnie nowej umowy o budowę tego lokalu, w terminie 14 dni od daty wpłaty środków przez następcę Członka lecz nie później niż w terminie określonym w pkt 5. W przypadku, gdy członek nie wskaże swojego następcy lub wskazana osoba nie przystąpi do podpisania umowy, Spółdzielni przysługuje prawo pomniejszenia wypłaconej kwoty o 5% wartości przedmiotu umowy, tj. wysokości wstępnej wkładu budowlanego"

0%Numer wpisu: 2928
Data wyroku: 2011-06-08
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie
"Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian wynikłych z (...) uzgodnień z dostawcami mediów" w postanowieniu: "Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian wynikłych z konieczności zmian projektowych, uzasadnionych wymogami technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz uzgodnień z dostawcami mediów"

0%Numer wpisu: 2916
Data wyroku: 2010-12-14
GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JKM KARPIA spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
"Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora" (§ 5 ust. 6 Regulaminu)

0%Numer wpisu: 2914
Data wyroku: 2010-10-06
Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję w przypadku zbycia (...) przedmiotu z osobą, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta"

0%Numer wpisu: 2913
Data wyroku: 2010-10-06
Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi
"Zamawiający zobowiązany jest dokonać transakcji określonej wyżej tylko za pośrednictwem i z uczestnictwem w transakcji Pośrednika bez względu na sposób nawiązania kontaktu z kontrahentem. Transakcja ta powinna być dokonana przez Pośrednika niezależnie od tego czy inne strony transakcji zostały skojarzone przez Pośrednika. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Pośrednika o przyjęciu oferty jakiegokolwiek klienta i stawi się z nim w siedzibie Pośrednika w celu omówienia transakcji."

0%Numer wpisu: 2912
Data wyroku: 2011-10-06
Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi
"Pośrednik niniejszym jest upoważniony przez Zamawiającego do upowszechniania informacji o zgłoszonych przedmiotach w zakresie przez siebie wybranym w szczególności poprzez udostępnienie wizerunków oferowanych przedmiotów na piśmie, dźwiękiem, elektronicznymi środkami przekazu, publicznie lub w ograniczonym zakresie. W przypadku naruszenia przez udostępnianie tychże informacji praw osób trzecich Zamawiający zaspokoi roszczenia skierowane do Pośrednika oraz pokryje koszty związane z dochodzeniem tych roszczeń"

0%Numer wpisu: 2911
Data wyroku: 2011-10-06
Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi
"Przy przekazywaniu informacji Pośrednik opiera się bez weryfikacji na danych określonych w załączniku przez zgłaszającego dany podmiot do obrotu"

0%Numer wpisu: 2888
Data wyroku: 2011-10-25
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w § 11 ust. 2 pkt A o treści: "W trudnej sytuacji opisanej w ust. 1 (tj. odstąpienia od umowy przez inwestora) nabywca otrzyma zwrot sumy wpłaconych kwot w wysokości nominalnej (bez odsetek), a pomniejszonej o należne inwestorowi i niezapłacone ustawowe odsetki (od zapłaconych po terminie rat płatności)"

0%Numer wpisu: 2887
Data wyroku: 2011-10-25
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w § 10 ust. 4 pkt A o treści: "W przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę na zasadach określonych w ust. 3 powyżej lub z innych przyczyn leżących po stronie nabywcy, inwestor zwróci nabywcy sumę wpłaconych kwot w wysokości nominalnej (bez odsetek) pomniejszoną o należne inwestorowi i niezapłacone ustawowe odsetki (od zapłaconych po terminie rat)"

0%Numer wpisu: 2861
Data wyroku: 2011-10-17
"Univers Art." Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Kupującego w wyznaczonym terminie, upoważnia Sprzedającego do dokonia jednostronnego odbioru technicznego, z którego Sprzedający sporządzi protokół, którego jeden egzemplarz przesyła Kupującemu."

0%Numer wpisu: 2793
Data wyroku: 2011-08-02
Marti Solanes Development Sp.j. w Krakowie
"Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją niniejszej inwestycji będą wysłane listem poleconym. Przesyłkę nadaną na adres zapisany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki"

0%Numer wpisu: 2792
Data wyroku: 2011-08-02
Marti Solanes Development Sp.j. w Krakowie
"Strona kupująca zobowiązana jest pisemnie poinformować stronę sprzedającą o planowanych przeróbkach lokalu w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku zaniechania tego obowiązku, strona kupująca straci uprawnienie z tytułu gwarancji i rękojmi. Ponadto w każdym przypadku zgłoszenia wad po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uznanie przez stronę sprzedającą roszczeń z tytułu rękojmi będzie uzależnione od wykazania przez stronę kupujacą, że wady lub ich przyczyna istniały już w chwili wydania lokalu, a nie są wynikiem przeprowadzonych przez stronę kupującą przeróbek oraz prac wykończeniowych"

0%Numer wpisu: 2740
Data wyroku: 2011-07-06
Budomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"W przypadku zmiany adresów podanych w ust.1, każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o nowym adresie za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście; do dnia otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o zmianie adresu, bądź do dnia zwrotu zawiadomienia nie podjętego w terminie, uznaje się za skuteczne wszelkie doręczenia kierowane do stron na ostatni wskazany przez nie adres."

0%Numer wpisu: 2728
Data wyroku: 2011-07-06
Budomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"W przypadku, gdy Spółka dopuści się zwłoki w zawarciu umowy przyrzeczonej w terminie określonym w § 3, ust. 1 umowy, a strona kupująca przed jego upływem zapłaci zaliczki równe całości cen, Spółka zobowiązuje się do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,01 % (jednej setnej procent) wpłaconych przez stronę kupującą zaliczek, za każdy dzień zwłoki, aż do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej."

0%Numer wpisu: 2719
Data wyroku: 2011-08-24
"Univers Art." Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o zmianie adresu. Korespondencja wysłana na ostatnio podany adres do korespondencji i zwrócona z adnotacją "nie podjęto w terminie", "adresat wyprowadził się", "adresat nieznany", uważana będzie za prawidłowo doręczoną."

0%Numer wpisu: 2718
Data wyroku: 2011-08-24
"Univers Art." Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Strony postanawiają, ze różnica do 1 m² w powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynikająca z inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do projektu nie będzie rodzić roszczeń finansowych pomiędzy stronami. Zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni powyżej 1m², skutkować będzie zobowiązaniem Stron do dokonania wzajemnych rozliczeń tj.: odpowiednio pomniejszeniu lub powiększeniu, o kwotę wynikającą z przemnożenia ceny 1 m² wynoszącą ... zł przez różnicę w powierzchni użytkowej przekraczającą 1 m²"

0%Numer wpisu: 2713
Data wyroku: 2011-07-06
Budomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"W przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy z przyczyn leżących po stronie kupującej, określonych w ust. 2 tego paragrafu, Spółka może żądać zapłaty przez stronę kupującą kary umownej w wysokości 5 % (pięć procent) należności Spółki wymagalnych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie mniejszej jednak niz 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych). Spółka może dokonać potrącenia należnej kary z kwoty zwracanych stronie kupującej zaliczek."

0%Numer wpisu: 2709
Data wyroku: 2011-07-01
Tadeusz Mucha - "POSESJA Tadeusz Mucha" w Krakowie
"Strona kupująca wyraża zgodę, aby Tadeusz Mucha jako właściciel niewyodrębnionych lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oraz niewyodrębnionych lokali mieszkalnych będzie płacił miesięcznie 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za 1 m² (jeden metr kwadratowy) części niewyodrębnionych, a opłata ta jest stała i nie podlega zmianie i nie będzie on obciążany innymi kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości wspólnych, w tym kosztami związanymi z funduszem remontowym."

0%Numer wpisu: 2708
Data wyroku: 2011-07-01
Tadeusz Mucha -"POSESJA Tadeusz Mucha" w Krakowie
"Strona Zobowiązana do zakupu zobowiązuje się w umowie przyrzeczonej wyrazić zgodę, aby Tadeusz Mucha jako właściciel niewyodrębnionych lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oraz niewyodrębnionych lokali mieszkalnych płacił miesięcznie 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) za 1 m² (jeden metr kwadratowy) części niewyodrębnionych, a opłata ta jest stała i nie ulegnie zmianie i nie będzie on obciążany innymi kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości wspólnych, w tym kosztami związanymi z funduszem remontowym."

0%Numer wpisu: 2705
Data wyroku: 2011-07-28
Piotr Kawalec Agencja Promocyjna "KLAN 2" Piotr Kawalec
"Kupującemu przysługuje prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień pozostawania w zwłoce w przekazaniu lokalu, a w przypadku nie wpłacenia przez Kupującego zaliczek w kwotach i terminach wyżej określonych, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odstępnego z naliczeniem kary od Kupującego"

0%Numer wpisu: 2703
Data wyroku: 2011-07-28
Piotr Kawalec Agencja Promocyjna "KLAN 2" Piotr Kawalec
"Strony uzgadniają, że rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu może różnić się od projektowanej o nie więcej niż o 5%. Jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie większa, to Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty proporcjonalnie wyższej ceny za całą dodatkową powierzchnie (ponad projektowaną), zaś jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie mniejsza to Sprzedający zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny"

0%Numer wpisu: 2702
Data wyroku: 2011-07-28
Piotr Kawalec Agencja Promocyjna "KLAN 2" Piotr Kawalec
"Stawający uzgadniają, że obliczona w wyżej podany sposób cena lokalu.... złotych brutto. Cena nie może ulec zmianie, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT."

0%Numer wpisu: 2664
Data wyroku: 2011-03-03
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
"Sprzedający oświadcza, ze wyraża zgodę na dokonanie opisanego w § 2 przelewu pod warunkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu przez Cedenta lub Cesjonariusza na rzecz Sprzedającego opłaty manipulacyjnej w wysokości 1490,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

0%Numer wpisu: 2663
Data wyroku: 2011-01-25
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1490 zł, na warunkach określonych przez Sprzedającego"

0%Numer wpisu: 2659
Data wyroku: 2011-07-08
Grzegorz Czech, Dariusz Wolski - Dolnośląskie Centrum Nieruchomości DCN s.c. z siedzibą we Wrocławiu
"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy oczekiwanej lub innej wymienionej w § 3 bez wiedzy Pośrednika tj. z jego pominięciem Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pośrednika oprócz należnego mu wynagrodzenia kary umownej w wysokości połowy ustalonego § 3.1 wynagrodzenia"

0%Numer wpisu: 2627
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"Spółdzielnia w przypadkach określonych w ust. 2 i 4 zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych rat na poczet wstępnego kosztu budowy bez oprocentowania w terminie 14 dni od daty podpisania nowej umowy z następcą i wniesieniu przez niego środków na pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego"

0%Numer wpisu: 2626
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy Uczestnik budowy z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma warunków umowy potrącając karę umowną stanowiącą 20 % wkładu budowlanego, o którym mowa w § 5 ust. 2"

0%Numer wpisu: 2625
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych lub też zaistnienia innych niezależnych od Spółdzielni przeszkód wpływających na terminową realizację inwestycji, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu, o którym mowa o czas trwania tych przeszkód zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym zakresie z Wykonawcą. Z tytułu opóźnienia, o którym mowa powyżej Uczestnikowi budowy nie przysługuje odszkodowanie."

0%Numer wpisu: 2624
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym dla siedziby Spółdzielni sądom powszechnym"

0%Numer wpisu: 2623
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"Nie wniesienie przez Uczestnika budowy którejkolwiek z rat w terminie określonym w ust. 3 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem"

0%Numer wpisu: 2622
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"Zaliczka, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi w wys. 80 % wniesionej kwoty bez oprocentowania w przypadku nieuzasadnionego jednostronnego rozwiązania umowy przez przyszłego właściciela lokalu"

0%Numer wpisu: 2621
Data wyroku: 2011-04-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim
"Wstępny koszt budowy lokalu może ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy"

0%Numer wpisu: 2582
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"Przewidywany termin przekazania lokalu do wykończenia we własnym zakresie, w standardzie wynikającym z załącznika nr 3 do nin. umowy, ustala się na lipiec 2009 r."

0%Numer wpisu: 2581
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"Dwukrotne niepodjęcie przez Finansującego kierowanych do niego pism listem poleconym, traktowane będzie jako doręczone"

0%Numer wpisu: 2580
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"W przypadku rozwiązania nin. umowy z przyczyn leżących po stronie Finansującego, Spółdzielni przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości umowy, potrącona z wniesionej części wkładu budowlanego"

0%Numer wpisu: 2579
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"W przypadku powstałego z wyłącznej winy Inwestora Powierniczego opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu postanowienia § 5 ust 4 nin. umowy, przekraczającego 90 dni, Finansującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,03 % kosztu lokalu i miejsca postojowego, określonej w § 4 nin. umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 90 dni, jednak nie więcej niż 5% wartości nin.umowy. Realizacja tego roszczenia na rzecz Finansującego nastąpi po wyegzekwowaniu przez Spółdzielnię od Inwestora Powierniczego przewidzianej odrębnie kary umownej z tego tytułu."

0%Numer wpisu: 2578
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"W razie rozwiązania umowy, dokonane przez Finansującego wpłaty wkładu budowlanego zostaną zwrócone przez Spółdzielnię na wniosek Inwestora Powierniczego w kwocie wpłaconej przez Finansującego - z potrąceniem odsetek za zwłokę, kosztów poniesionych przez Inwestora Powierniczego na przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z projektem, jeśli następca nie akceptuje zmian wprowadzonych na życzenie Finansującego oraz kosztów przelewu bankowego - w ciągu 30 dni od dokonania wpłaty przez następcę Finansującego"

0%Numer wpisu: 2577
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"Ewentualna zmiana terminu lub kosztów budowy lokalu wymaga powiadomienia Finansującego przez Inwestora Powierniczego w porozumieniu ze Spółdzielnią w terminie siedmiu dni w formie pisemnej"

0%Numer wpisu: 2576
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"Wstępny planowany koszt budowy lokalu i miejsca postojowego netto, określony w ust 4, będzie waloryzowany poczynając od 1 maja 2007 r. na podstawie średniego wskaźnika wzrostu cen produkcji dla budownictwa mieszkaniowego (publikacja GUS pt "Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych" Tabela nr 2 - Wskaźniki cen obiektów budowlanych Symbol 1122-Budynek wielomieszkaniowy), gdy w okresie od 1 maja 2007 r. wskaźnik ten przekroczy 2%. Waloryzacji podlega pełna wartość lokalu i będzie ona przeprowadzona nie częściej niż raz na kwartał. Waloryzacja końcowa zostanie dokonana przy uwzględnieniu waloryzacji częściowej i zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji zgodnie z terminem jej zakończenia określonym w § 3 ust.1."

0%Numer wpisu: 2575
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor Powierniczy w porozumieniu ze Spółdzielnią ma prawo dokonywania zmian w projekcie technicznym budynku, polegających na zmianie niektórych technologii i materiałów"

0%Numer wpisu: 2574
Data wyroku: 2011-04-20
Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie
"Inwestor Powierniczy oświadcza, że w ramach inwestycji o której mowa powyżej wybuduje dla Finansującego miejsce postojowe wstępnie oznaczone numerem 23-A zlokalizowane na poziomie +1 (pierwsze piętro) garażu zaznaczone na załączonym rzucie, stanowiącym załącznik nr 2 do nin. umowy. "Inwestor Powierniczy zastrzega sobie możliwość zmiany jego lokalizacji"

0%Numer wpisu: 2565
Data wyroku: 2011-04-20
Krzysztof Wlazło, Justyna Wlazło
"Zamawiający oświadcza, że w przypadku nabycia przez niego, osobę jemu bliską, firmę powiązaną personalnie czy kapitałowo obiektu wskazanego przez Pośrednika i nie uiszczenia Pośrednikowi wynagrodzenia w dniu podpisania umowy sprzedaży, zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję 2 x krotnej wysokości wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zawarcia transakcji. Dotyczy to również przypadku nabycia obiektu wskazanego przez Pośrednika, a kupionego za pośrednictwem innego biura pośrednictwa"

0%Numer wpisu: 2523
Data wyroku: 2011-05-11
Home Broker spółka akcyjna w Warszawie
"Za wykonanie czynności o których mowa z § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,9 % ceny sprzedaży Nieruchomości brutto wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 22 % podatek od towarów i usług VAT"

0%Numer wpisu: 2478
Data wyroku: 2009-03-30
Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
§ 4 pkt 8 "Przedwstępnej umowy pieniężnej" "Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adresy stron podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone. Jak również inwestor wskazuje adres elektroniczny pod którym będzie informowany o postępie robót budowlanych:...Adres do korespondencji: j.w"

0%Numer wpisu: 2476
Data wyroku: 2009-03-30
Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
§ 4 pkt 6 "Przedwstępnej umowy sprzedaży", Do czasu sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w w/w obiekcie budowlanym zarząd nieruchomością wspólną pełnić będzie realizator lub podmiot przez niego wskazany, którego wynagrodzenie odpowiadać będzie siedmiu cenom rynkowym z obszaru dzielnicy Białołęka"

0%Numer wpisu: 2475
Data wyroku: 2009-03-30
Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
§ 4 pkt 5 "Przedwstępnej umowy sprzedaży" " strony ustalają, ze realizator uprawniony jest do dokonywania zmian w przedłożonym projekcie architektonicznym o ile okażą się one konieczne ze względu na realizację podmiotowej inwestycji, jeżeli wspomniane zmiany nie spowodują istotnego obniżenia standardu wykończenia inwestycji opisanego w § 2 pkt 3"

0%Numer wpisu: 2474
Data wyroku: 2009-03-30
Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
§ 4 pkt 1 Przedwstępnej umowy sprzedaży "strony uzgadniają, że ostateczny metraż lokalu mieszkalnego oraz montaż balkonów, tarasów, loggi i piwnic zostanie ustalony na podstawie tych powierzchni zgodnie z obowiązującą PN (z udziałem inwestora) po ich wybudowaniu (możliwość różnicy +/- 5%) i będzie on stanowił podstawę obliczenia ostatecznej ceny za lokal mieszkalny, której rozliczenie powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty sporządzenia i doręczenia obmiaru w/w składników lokalu mieszkalnego"

0%Numer wpisu: 2471
Data wyroku: 2009-03-30
Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
§ 2 pkt 2 Przedwstępnej umowy sporządzonej "strony uzgadniają termin wybudowania budynku ww mieszkalno-wielorodzinnego oraz przekazania opisanego w § 1 niniejszej umowy lokalu mieszkalnego: II kwartał 2005, z tym, że niezawinione opóźnienie w realizacji inwestycji ze strony realizatora do 3 miesięcy nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od daty naliczenia całej ceny sprzedaży i po przekazaniu opisanego w § 1 niniejszej umowy lokalu mieszkalnego"

0%Numer wpisu: 2416
Data wyroku: 2010-03-10
Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 6 ust 7 " W przypadku gdy kupujący nie stawi się lub stawi się ale odmówi odbioru mimo braku wad, sprzedawca dokona samodzielnie odbioru miejsca parkingowego przesyłając kupującemu protokół odbioru, zaś kupujący nie ma prawa uchylić się od skutków prawnych tak dokonanego odbioru ani domagać się ponownego dokonania czynu odbioru w jego obecności"

0%Numer wpisu: 2414
Data wyroku: 2011-03-10
Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 6 ust 7 " W przypadku, gdy kupujący nie stawi się na termin odbioru "pousterkowego" lub stawi się ale odmówi odbioru mimo braku wad sprzedawca dokona samodzielnie odbioru lokalu przysyłając kupującemu protokół odbioru, zaś kupujący nie ma prawa uchylić się od skutków prawnych tak dokonanego odbioru ani domagać się prawnego dokonania czynności odbioru w jego obecności"

0%Numer wpisu: 2413
Data wyroku: 2010-03-10
Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 11 ust 7 "Kupujący oświadcza, że jest świadom, że tak wysokie kary umowne opisane w niniejszym paragrafie są spowodowane specjalną ofertą sprzedawcy w zakresie płatności tylko dwóch rat ceny, co jest bardzo korzystne dla kupującego. Powyższe wiąże się z dużo większym obciążeniem finansowym sprzedawcy przy realizacji niniejszej umowy, niż standardowych umów podpisywanych przez innych klientów sprzedawcy. Kupujący oświadcza, że świadomie zrezygnował ze standardowej umowy sprzedawcy i wyraża zgodę na taką wartość kar umownych"

0%Numer wpisu: 2412
Data wyroku: 2010-03-10
Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 11 ust 2 "Kupujący może w terminie do 30 czerwca 2009 r. odstąpić od umowy bez podania powodów, z zastrzeżeniami, że w takim przypadku ciąży na nim obowiązk zapłaty sprzedawcy kwoty odstępnego wynoszącego 15% (piętnaście procent) ceny lokalu. Kwota odstępnego płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia kupującego o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedawcy służy w takim przypadku prawo potrącenia wierzytelności, służących wzajemnie stronom"

0%Numer wpisu: 2411
Data wyroku: 2011-03-10
Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 8 ust 3 i § 8 ust 2 "W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ceny ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT wg stanu obowiązującego w dniu podpisywania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego"

0%Numer wpisu: 2410
Data wyroku: 2010-03-10
Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 15 ust 3 "Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki (cesja) wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie o czym poinformuje kupującego"

0%Numer wpisu: 2409
Data wyroku: 2010-03-03
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
"Umowę sporządzono i podpisano, po zapoznaniu się z jej treścią i indywidualnym uzgodnieniu jej postanowień z Kupującym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 i 2"

0%Numer wpisu: 2407
Data wyroku: 2010-03-03
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
" W przypadku niewykonania wskazanego w poprzednim ustępie zobowiązania przez Kupującego, który wcześniej odebrał lokal, Kupujący, niezależnie od wykonania przez sprzedającego przysługujących mu w takiej sytuacji innych praw, poza należnościami wskazanymi w § 14 ust. 1 zobowiązany jest płacić Sprzedającemu za okres od daty upływu terminu wyznaczonego do podpisania aktu do momentu jego podpisania lub opóźnienia i zwrotnego przekazania lokalu Sprzedającemu dzienne wynagrodzenia za korzystanie z lokalu w wysokości 1 zł z jednego m² powierzchni użytkowej lokalu."

0%Numer wpisu: 2406
Data wyroku: 2010-03-03
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
"Wpłaty zostaną dokonane w złotych polskich. W razie zmiany stawki podatku VAT cena oraz wysokość wpłat ulegną zmianie odpowiednio o różnicę pomiędzy poprzednią i aktualnie obowiązującą stawką VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami"

0%Numer wpisu: 2405
Data wyroku: 2010-03-03
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
"W przypadku zmiany wielkości powierzchni lokalu, tarasu, komórki przygarażowej, z przyczyn określonych w ust. 1, zostanie ona uwzględniona w końcowym rozliczeniu między stronami."

0%Numer wpisu: 2404
Data wyroku: 2010-03-03
J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach
"Strony dopuszczają możliwość nieznacznej zmiany powierzchni lokalu, tarasu, komórki przygarażowej, których dotyczy Niniejsza Umowa z przyczyn architektoniczno-konstrukcyjnych lub odchyłek wykonawczych."

0%Numer wpisu: 2191
Data wyroku: 2010-09-03
Project 55 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Strony oświadczają, że w związku z dokonanym rozliczeniem znoszą między sobą wszelkie roszczenia wynikające z wykonania umowy na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz garażu wielostanowiskowego poza wynikającymi bezpośrednio z niniejszego aktu, z tytułu należności czynszowych, w szczególności kosztów eksploatacji i kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem urządzeń wspólnych nieruchomości, poza roszczeniami z tytułu rękojmi oraz wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa"

0%Numer wpisu: 2163
Data wyroku: 2009-09-16
ORCO Property sp. z o.o. w Warszawie
"Strony uzgadniają, iż różnica wynosząca ± 3% (trzy procent) pomiędzy rzeczywistą powierzchnią Apartamentu ustaloną w sposób określony w niniejszym artykule, a powierzchnią Apartamentu wskazaną w niniejszej Umowie jest dopuszczalna i nie będzie stanowić podstawy do korekty Ceny"

0%Numer wpisu: 2162
Data wyroku: 2009-09-16
ORCO Property sp. z o.o. w Warszawie
"Przyrzeczona Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty uzyskania przez Orco ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, pozwalającego na użytkowanie całego Budynku lub ukończenia prac związanych ze Standardem Wykończenia lub Opcją Wykończenia (jeśli jest wykorzystywana), w zależności od tego, co nastąpi później"

0%Numer wpisu: 2154
Data wyroku: 2010-11-03
Lokaty Budowlane S.A. w Warszawie dawniej Osiedle Poniatowskie sp. z o.o. z/s w Warszawie
"W przypadku rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego Wykonawca zwróci sumę dokonanych wpłat bez waloryzacji i oprocentowania pomniejszoną o karę umowną w wysokości 10% wartości segmentu i ewentualne odsetki ustawowe za nieterminową wpłatę zaliczek w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy na przedmiotowy segment z nowym klientem i dokonania przez niego wpłaty I raty"

0%Numer wpisu: 2153
Data wyroku: 2010-11-03
Lokaty Budowlane S.A. w Warszawie dawniej Osiedle Poniatowskie sp. z o.o. z/s w Warszawie
"Za nieterminowe wpłaty zaliczek Wykonawca będzie naliczać odsetki umowne w wysokości podwójnych odsetek ustawowych. Nieterminowe wpłaty upoważniają wykonawcę do przesunięcia o okres ich opóźnienia, terminu wydania segmentu. Dokonane wpłaty w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na należne odsetki od nieterminowego regulowania ustalonych rat"

0%Numer wpisu: 2097
Data wyroku: 2010-07-29
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" z/s w Krakowie
"Strony oświadczają, że w przypadku rozwiązania umowy przez Stronę zobowiązaną do kupna, Spółdzielnia odstąpi od potrącenia 5% wpłaconej sumy pieniędzy z chwilą, gdy strona zobowiązana do kupna wskaże nowego nabywcę, który wstąpi w jej prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 2096
Data wyroku: 2010-07-29
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" z/s w Krakowie
"Strony oświadczają, że w przypadku, gdy z winy strony zobowiązanej do kupna dojdzie do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej, Spółdzielnia zwróci stronie zobowiązanej do kupna środki wpłacone w wykonaniu niniejszej umowy do 21 (dwudziestu jeden) dni (bez odsetek) po podpisaniu przez Spółdzielnię nowej umowy na przedmiotowy lokal z innym nabywcą, ponadto Spółdzielnia Stronie zobowiązanej do kupna potrąci 5% wartości przedmiotu umowy"

0%Numer wpisu: 1932
Data wyroku: 2009-09-02
Joanna Lisak Agencja Nieruchomości "Euro-contract" w Bielsku Białej
"Zamawiający zobowiązuje się nie kontaktować z właścicielem nieruchomości wskazanym przez Pośrednika bez jego wyraźnej zgody"

0%Numer wpisu: 1931
Data wyroku: 2009-09-02
Joanna Lisak Agencja Nieruchomości "Euro-contract" w Bielsku Białej
"Prowizja należy się również w przypadku, gdy z oferty skorzysta osoba trzecia lub firma w jakikolwiek sposób związana z Zamawiającycm"

0%Numer wpisu: 1893
Data wyroku: 2009-05-14
MST Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
"Sprzedający może odstąpić od niniejszej umowy i zachować otrzymaną opłatę rezerwacyjną w sytuacji, gdy Kupujący nie przystąpi do podpisania Umowy Developerskiej w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3"

0%Numer wpisu: 1892
Data wyroku: 2009-05-14
MST Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
"Umowa Developerska zawarta będzie w formie pisemnej w terminie przez Sprzedającego wyznaczonym za powiadomieniem Kupującego z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie stawienia się Kupującego do umowy w wyznaczonym terminie Sprzedający wyznaczy ponowny termin zawarcia umowy. Nie stawienie się na drugi z wyznaczonych terminów oznacza, że Sprzedający może odstąpić od zawarcia Umowy Developerskiej z winy kupującego i zatrzymać opłatę rezerwacyjną, o której mowa w § 4 pkt 1"

0%Numer wpisu: 1886
Data wyroku: 2009-07-27
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
"Do upływu terminu wskazanego w § 6.1., a w przypadku zmian budowlanych w lokalu na życzenie Kupującego (tzw. Zmiany lokatorskie wymagające zmiany projektu, standardu, konstrukcji, materiałów, technologii lub polegające na indywidualnej aranżacji wnętrza) do czasu rozpoczęcia realizacji tych zmian, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy za zapłatą na rzecz drugiej strony kwoty stanowiącej 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy (odstępne)"

0%Numer wpisu: 1885
Data wyroku: 2009-07-27
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
"Strona, z winy której doszło do odstąpienia obciążona zostanie na rzecz strony przeciwnej z tytułu niewykonania zobowiązania kwotą stanowiącą wartość 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy, która to kwota, o ile nie zostanie zapłacona, może być potrącona ze świadczeń pieniężnych podlegających zwrotowi wskutek rozliczenia"

0%Numer wpisu: 1860
Data wyroku: 2008-10-31
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Pekao Development sp. z o.o. w Warszawie)
"Cena Nieruchomości Nabywcy może ulec zmianie, jeśli po zakończeniu budowy okaże się, że powierzchnia Mieszkania ulegnie zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w Projekcie Mieszkania o więcej niż 3%. Spółka powiadomi Nabywcę o wysokości i terminie dopłaty lub zwrotu kwot, wynikających z powyższej różnicy"

0%Numer wpisu: 1808
Data wyroku: 2008-10-27
Arkada-Invest sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,01% ceny ustalonej w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wydaniu Nabywcy lokalu ponad termin określony w § 4 ust. 1, za powstałą z przyczyn zależnych od niego zwłokę w dotrzymaniu terminów określonych w § 4 ust. 1."

0%Numer wpisu: 1782
Data wyroku: 2008-04-15
Invest Komfort S.A. z siedzibą w Gdyni
"Za dzień wykonania umowy przez Inwestora w zakresie wybudowania lokalu uważa się dzień wyznaczony na termin odbioru w zgłoszeniu o gotowości do odbioru. Z chwilą sporządzenia protokołu odbioru przyjmuje się, że Kupujący dokonał odbioru, a Inwestor wypełnił swoje zobowiązanie będące przedmiotem niniejszej umowy. Sporządzenie protokołu odbioru z uwagami nie uchybia wykonaniu zobowiązania z niniejszej umowy."

0%Numer wpisu: 1662
Data wyroku: 2009-06-17
Małgorzata Kanclerz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Posesja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Rudzie Śląskiej
"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości."

0%Numer wpisu: 1656
Data wyroku: 2008-04-09
Krystyna Karczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Karczewska Biuro Nieruchomości Domator w Legnicy
"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron."

0%Numer wpisu: 1651
Data wyroku: 2008-10-06
Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM 2000 w Brzezinach
"Ustalone w trybie określonym w ust. 5-9 koszty (z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 pkt 1 i 10) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni przeliczeniowej lokalu mogą zostać zróżnicowane w zależności od cech poszczególnych lokali (np. niestandardowej powierzchni balkonu, logii, tarasu przynależnego ogródka i innych)."

0%Numer wpisu: 1650
Data wyroku: 2008-10-06
Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM 2000 w Brzezinach
"Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu byłyby poważnie utrudnione."

0%Numer wpisu: 1644
Data wyroku: 2009-03-24
Integer S.A. we Wrocławiu
"W przypadku zwłoki w wybudowaniu lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy, Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% ceny o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5%."

0%Numer wpisu: 1643
Data wyroku: 2009-03-24
Integer S.A. we Wrocławiu
"Kupujący zobowiązuje się ponieść koszty związane z administracją i eksploatacją budynku oraz koszty administracji i utrzymania urządzeń wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej (…) w wysokości proporcjonalnej do udziału Kupującego w nieruchomości wspólnej, zgodnie z ustawą o własności lokalu."

0%Numer wpisu: 1642
Data wyroku: 2009-03-24
Integer S.A. we Wrocławiu
"Sprzedający zobowiązuje się odpłatnie prowadzić na koszt Kupującego zarząd i administrację przedmiotowej nieruchomości (budynku i gruntu), począwszy od dnia przekazania lokalu Kupującemu do użytkowania oraz przez okres 36 miesięcy od momentu ustanowienia odrębnej własności dla ostatniego lokalu mieszkalnego na osiedlu Chabrowym 2 etap. Powyższe obowiązki Sprzedający może przenieść na osobę trzecią."

0%Numer wpisu: 1621
Data wyroku: 2007-12-19
Agata Szawłowska i Grzegorz Szawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "BHN-CHATA" Agencja Nieruchomości Agata i Grzegorz Szawłowscy we Wrocławiu
"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, w tym również zawarcia jej w przeciągu 12 miesięcy po rozwiązaniu niniejszego zlecenia z kontrahentem wskazanym przez Agenta Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości oferowanej nieruchomości, i co do tego Zamawiający poddaje się dobrowolnie obowiązkowi zapłaty."

0%Numer wpisu: 1602
Data wyroku: 2008-04-17
DHL Express (Poland) Sp. z o. o. w Warszawie
"DHL Express nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeśli zaistniały one z przyczyn: występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy; wynikających z właściwości towaru; spowodowanych siłą wyższą; innych zdarzeń losowych niezawinionych przez DHL Express."

0%Numer wpisu: 1601
Data wyroku: 2007-11-12
Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie
"Strony postanawiają, że wszelka korespondencja pomiędzy stronami odbywać się będzie za pomocą listów poleconych kierowanych na w/w adresy. Strony zobowiązane są do zgłaszania drugiej stronie każdą zmianę adresu. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania tego zobowiązania korespondencja skierowana na adres wskazany w niniejszej umowie lub ostatni wskazany adres, która nie zostanie odebrana w terminie, uważana będzie za doręczoną z upływem ostatniego dnia, w którym możliwe było jej podjęcie z urzędu pocztowego."

0%Numer wpisu: 1598
Data wyroku: 2007-11-12
Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie
"Strony tej umowy postanawiają nadto, że termin wydania lokalu w posiadanie stronie zobowiązanej do zakupu może ulec zmianie na skutek okoliczności za które strona zobowiązana do sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności, wymagających akceptacji instytucji lub urzędów (np. wydanie zgody na użytkowanie budynku) lub opóźnienia w uiszczeniu ceny sprzedaży przez stronę zobowiązaną do zakupu; przesunięcie terminu do trzech miesięcy nie stanowi zwłoki strony zobowiązanej do sprzedaży."

0%Numer wpisu: 1596
Data wyroku: 2007-11-12
Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie
"Inwestor zwróci kupującemu dokonane przez Kupującego wpłaty w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji, pomniejszone o:
a) zadatek wpłacony przez Kupującego,
b) opłatę manipulacyjną w wysokości 10% łącznej wysokości wpłaconych kwot (w tym zadatku),
c) ewentualnie naliczone Kupującemu przez Inwestora odsetki za opóźnienie."

0%Numer wpisu: 1595
Data wyroku: 2007-11-12
Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie
"Termin, określony w ust. 1 może ulec zmianie z powodów niezależnych od Inwestora, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności, wymagających akceptacji instytucji lub urzędów (np. wydanie zgody na użytkowanie Budynku) lub opóźnienia w uiszczeniu ceny kupna przez Kupującego. Przesunięcie terminu do trzech miesięcy nie stanowi zwłoki inwestora."

0%Numer wpisu: 1594
Data wyroku: 2007-11-12
Małopolska Kompania Deweloperska Sp. z o.o. w Krakowie
"Rozwiązanie Umowy przez Inwestora, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej, Strony uznają za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W powyższych przypadkach Inwestor zwróci Kupującemu dokonane przez Kupującego wpłaty, pomniejszając je o wpłacony zadatek oraz karę umowną w wysokości odsetek za opóźnienie, naliczonych przez Inwestora od kwot niewpłaconych w terminie określonym Umową. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy."

0%Numer wpisu: 1588
Data wyroku: 2008-12-17
Agro-Man Sp. z o.o. w Warszawie
"Strony oświadczają, że w związku z dokonanym rozliczeniem znoszą między sobą wszelkie roszczenia wynikające z wykonania umowy na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego poza wynikającymi bezpośrednio z niniejszego aktu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

0%Numer wpisu: 1557
Data wyroku: 2007-11-26
Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne KRAKOIN Sp. z o. o. w Krakowie
„W sytuacjach opisanych w ust. 1 Sprzedający wypłaci Kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nowym nabywcą udziału w lokalu, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia odstąpienia - wpłacone przez niego na podstawie niniejszej umowy kwoty, zatrzymując zadatek.”

0%Numer wpisu: 1556
Data wyroku: 2007-11-26
Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne KRAKOIN Sp. z o. o. w Krakowie
„Kupujący może odstąpić w drodze pisemnej od niniejszej umowy na każdym etapie jej obowiązywania, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. W takim wypadku Sprzedający zwróci kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nabywcą, ale nie później niż w ciągu trzech miesiecy od daty odstąpienia - wpłącone przez niego kwoty, ale zatrzymując zadatek (tj. kwotę określoną w par. 9.3).”

0%Numer wpisu: 1555
Data wyroku: 2007-11-26
Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne KRAKOIN Sp. z o. o. w Krakowie
„W sytuacjach opisanych w ust. 1 Sprzedający wypłaci Kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nowym nabywcą mieszkania, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia odstąpienia - wpłacone przez niego na podstawie niniejszej umowy kwoty, zatrzymując zadatek.”

0%Numer wpisu: 1554
Data wyroku: 2007-11-26
Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne KRAKOIN Sp. z o. o. w Krakowie
„Kupujący może odstąpić w drodze pisemnej od niniejszej umowy na każdym etapie jej obowiązywania, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. W takim przypadku Sprzedający zwróci kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nabywcą mieszkania, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty odstąpienia - wpłacone przez niego kwoty, ale zatrzymując zadatek (tj. kwotę określoną w par. 6.3).”

0%Numer wpisu: 1541
Data wyroku: 2007-11-12
Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "KRAKBUD" Sp. z o. o. w Krakowie
„Sprzedający zobowiązuje się zakończyć budowę do 31.12.2007 r. Termin ten może ulec zmianie tylko wskutek okoliczności zewnętrznych, na które Sprzedający nie miał wpływu”.

0%Numer wpisu: 1511
Data wyroku: 2007-11-28
Nestin Polska Sp. z o. o. w Katowicach
„Kupujący oświadcza, że uprawnienie, o którym mowa w par. 10 ust. 1 wykonywać będzie na swoje wyłączne ryzyko i w tym zakresie Deweloper jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody.”

0%Numer wpisu: 1510
Data wyroku: 2007-11-28
Nestin Polska Sp. z o. o. w Katowicach
„Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za wady budynku w przypadku wystąpienia wad jakichkolwiek elementów, które nie były objęte umową, bądź nie były wykonane lub dostarczone przez Dewelopera.”

0%Numer wpisu: 1509
Data wyroku: 2007-11-28
Nestin Polska Sp. z o. o. w Katowicach
„W przypadku wzrostu cen usług budowlanych lub materiałów budowlanych Deweloperowi przysługuje prawo do waloryzacji kwot pozostających do zapłaty. Deweloper pisemnie powiadomi Kupującego o zmianie ceny oraz wartości rat pozostających do zapłaty. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w par. 8 ust. 1. Jeżeli w wyniku waloryzacji kwot cena, o której mowa w par. 5 ust. 1 wzrośnie co najmniej o 10%, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, a Deweloper zwróci Kupującemu wszystkie dotychczas wpłacone kwoty.”

0%Numer wpisu: 1504
Data wyroku: 2008-02-28
Agro - Man Spółka z o. o. w Warszawie
„Strony oświadczają, że rozliczenie z tytułu umowy sprzedaży dokumentowanej niniejszym aktem notarialnym pomiędzy Spółką a kupującymi zostały dokonane, a zatem wszelkie wzajemne roszczenia wynikające z łącznego ich stosunku prawnego uznaję za zaspokojone i wygasłe.”

0%Numer wpisu: 1502
Data wyroku: 2006-10-17
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Za sporządzenie na wniosek Nabywcy aneksu do niniejszej umowy Spółka pobierze opłatę w wysokości 200 zł netto.”

0%Numer wpisu: 1501
Data wyroku: 2006-10-17
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Nabywca może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy za zgodą spółki.”

0%Numer wpisu: 1500
Data wyroku: 2006-10-17
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„W przypadku zwrotu pisma wysłanego na adres podany na wstępie niniejszej umowy bądź na adres korespondencyjny podany przez Nabywcę na piśmie z adnotacją: "nie podjęte w terminie", "adresat nieznany", "adresat zmienił adres" lub inną równoznacznością, uznawać się będzie, że adresat został powiadomiony prawidłowo i prawnie skutecznie.”

0%Numer wpisu: 1499
Data wyroku: 2006-10-17
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Jako podstawę do wyliczeń skumulowanego wskaźnika inflacji stosuje się miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS w okresie pomiędzy trzecim miesiącem poprzedzającym miesiąc, w którym podpisana była niniejsza umowa, a trzecim miesiącem przed dokonaniem ostatecznej zapłaty ceny.”

0%Numer wpisu: 1498
Data wyroku: 2006-10-17
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy skumulowany wskaźnik inflacji, obliczony na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, za okres liczony od miesiąca, w którym została podpisana umowa do miesiąca, w którym dokonana została ostatnia wpłata przekroczy wartość 1%. Cena zostanie podwyższona o kwotę waloryzacji warunkowej. ”

0%Numer wpisu: 1497
Data wyroku: 2006-10-17
PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„ Cena zawiera kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenia opodatkowania tym podatkiem sprzedaży dotąd zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu. Cena nie zawiera podatku od czynności cywilnoprawnych. ”

0%Numer wpisu: 1482
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Oświadczenia i zawiadomienia Activ Investment przesłane Kupującemu na podany adres do korespondencji uważa się za skutecznie doręczone. Kupujący zobowiązany jest w trakcie trwania niniejszej Umowy do natychmiastowego zawiadomienia Activ Investment o każdej zmianie adresu swego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone oświadczeń i zawiadomień Activ Investment przesłanych Kupującemu na adres wskazany w niniejszej umowie.”

0%Numer wpisu: 1481
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Activ Investment”

0%Numer wpisu: 1480
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Kupujący wyraża zgodę na to, aby Zarząd nieruchomością wspólną m.in. Budynkiem, powierzony był do 31.12.2012 r. TBS Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie albo innej osobie prawnej lub fizycznej, wskazanej przez Activ Investment.”

0%Numer wpisu: 1479
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Strony postanawiają, że do dnia podpisania umowy przyrzeczonej sprzedaży, Kupujący może dokonać własnych prac adaptacyjnych w Lokalu Mieszkalnym, jednakże pod warunkiem uzyskania od Activ Investment wcześniejszej pisemnej zgody na takie prace. W przypadku dokonania prac adaptacyjnych bez zgody Activ Investment kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości Lokalu Mieszkalnego.”

0%Numer wpisu: 1478
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Strony postanawiają że zmiany w powierzchni użytkowej do 3% wybudowanego Lokalu Mieszkalnego nie mają wpływu na cenę Lokalu Mieszkalnego. Jeżeli zmiany w powierzchni użytkowej będą przekraczały 3% to jedynie nadwyżka bądź niedomiar tej powierzchni powyżej lub poniżej 3% będą wyrównane w cenie ostatecznej.”

0%Numer wpisu: 1477
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Activ Investment ma prawo zgodnie z własnym uznaniem oraz według zasad słuszności do ustanowienia takich regulacji, które są konieczne dla określenia sposobu do zagospodarowania Nieruchomości, w szczególności dotyczących użytkowania i utrzymania wspólnych powierzchni i urządzeń Budynku, oraz innych spraw związanych z użytkowaniem tego Budynku, a Kupujący wyraża na to zgodę.”

0%Numer wpisu: 1476
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Planowane ostateczne wykończenie Budynku, wraz z ukształtowaniem terenu wokół niego, nastąpi do 4 (czterech) miesięcy od zakończenia budowy Budynku, przy czym strony oświadczają i wyrażają zgodę, że termin ten może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od stron, a w szczególności z przyczyn atmosferycznych.”

0%Numer wpisu: 1475
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Nie przewidziane przez Sprzedającego okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, - w szczególności spowodowane przedłużającą się procedurą zmierzającą do uzyskania decyzji administracyjnych oraz wymaganych na tych decyzjach klauzul lub też niesprzyjających warunków atmosferycznych - będą skutkowały przesunięciem terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy Budynku i lokalu oraz wydania lokalu Kupującemu i zawarcia umowy przyrzeczonej, bez konieczności podpisywania aneksów do niniejszej umowy przedwstępnej.”

0%Numer wpisu: 1472
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ W takim przypadku Activ Investment zwróci Kupującemu wszystkie wpłacone przez niego zgodnie z niniejsza Umową nominalne kwoty, o których mowa w par. 2 ust. 3, potrącając z nich karę umowną w wysokości 10% ceny Lokalu Mieszkalnego brutto określonej w par. 1 ust. 2, przy czym zwrot wymienionych kwot nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni po zawarciu przez Activ Investment z innym nabywcą przedwstępnej umowy sprzedaży Lokalu Mieszkalnego będący przedmiotem niniejszej umowy”.

0%Numer wpisu: 1471
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Activ Investment może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu i bez odrębnego wezwania do zapłaty, od niniejszej Umowy i tym samym nie przystąpić do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Lokalu Mieszkalnego w przypadku, gdy Kupujący opóźni się: a) powyżej 30 (trzydziestu) dni z wpłatą którejkolwiek z rat z określonych w par. 2 ust. 3 b), c), d), e), f), g) lub; b) powyżej 30 (trzydziestu) dni z wpłatą odsetek określonych w par. 2 ust. 9.”

0%Numer wpisu: 1470
Data wyroku: 2008-05-20
Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie
„ Activ Investment zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych, a koniecznych zmian w dokumentacji projektowej Budynku”.

0%Numer wpisu: 1469
Data wyroku: 2008-04-29
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Konkret" Spółka z o.o. w Gdańsku
„TBS Konkret zastrzega sobie, w przypadkach uzasadnionych wymagających formy pisemnej, prawo jednostronnego przedłużenia okresu wypowiedzenia do sześciu miesięcy.”

0%Numer wpisu: 1468
Data wyroku: 2008-04-29
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Konkret" Spółka z o.o. w Gdańsku
„ W przypadku rezygnacji przez partycypanta z partycypacji w kosztach budowy mieszkania, rezygnacji złożonej na piśmie TBS Konkret Sp. z o.o. zwraca mu wpłacone kwoty bez odsetek i odszkodowań za wyłączenie raty pierwszej stanowiącej pokrycie kosztów przygotowania inwestycji, zawarcia umowy i naboru klientów.”

0%Numer wpisu: 1467
Data wyroku: 2008-04-29
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Konkret" Spółka z o.o. w Gdańsku
„ Przewidywany termin zakończenia inwestycji ustala się na 12 m-cy licząc od terminu przekazania planu budowy wykonawcy.”

0%Numer wpisu: 1466
Data wyroku: 2008-04-29
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Konkret" Spółka z o.o. w Gdańsku
„ Partycypantowi przysługuje prawo do płacenia czynszu, który na podstawie ustawy nie może przekroczyć 4% wartości odtworzonej w skali roku.”

0%Numer wpisu: 1442
Data wyroku: 2007-04-27
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie
" Stwierdzone w protokole usterki Sprzedający zobowiązuje się usunąć niezwłocznie, a następnie strony zobowiązane są do przystąpienia do czynności przekazania mieszkania ponownie, przy czym nieobecność Kupującego upoważnia Sprzedającego do samodzielnego sporządzenia protokołu bez konieczności ponownego wezwania Kupującego. "

0%Numer wpisu: 1441
Data wyroku: 2007-04-27
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie
" W przypadku zawinionej przez Sprzedającego zwłoki w realizacji inwestycji, przekraczającej 3 miesiące, Kupującemu przysługuje prawo do żądania zapłaty kary w wysokości odsetek liczonych od sumy wpłaconego zadatku oraz zaliczek w ich wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki przekraczającej ten okres, nie więcej jednak niż 10% wartości przedmiotu niniejszej umowy. Jeżeli jednak okres zwłoki przekroczy 4 miesiąze, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z zachowaniem prawa do odsetek na zasadach wymienionych w zdaniu poprzednim. "

0%Numer wpisu: 1440
Data wyroku: 2007-04-27
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie
" W przypadku nie dokonania pierwszej wpłaty, zadatek o jakim mowa w pkt. 1 nie podlega zwrotowi. "

0%Numer wpisu: 1439
Data wyroku: 2007-04-27
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie
" Przedmiotowy lokal zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. Sprzedający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w układzie architektonicznym, dokumentacji projektowej oraz w układzie zagospodarowania terenu, o ile okażą się one niezbędne ze względu na realizację inwestycji. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności rozmieszczenia planów instalacyjnych, zastosowania określonej technologii oraz materiałów budowlanych, a także rozmieszczenia oświetlenia, układów ciągów pieszo - jezdnych oraz zieleni, na terenie objętym inwestycją. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści niniejszej umowy. "

0%Numer wpisu: 1438
Data wyroku: 2006-09-15
Grupa Inwestycyjna "Hossa" S.A. w Gdyni
" par. 5 D ust. 4 c - Właściwym do rozpoznania sporów z niniejszej umowy jest Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Inwestora. "

0%Numer wpisu: 1437
Data wyroku: 2006-09-15
Grupa Inwestycyjna "Hossa" S.A. w Gdyni
" par. 2 ust. 11 a - W związku ze zmianą ceny, w sytuacjach jak określono w ust. 10 lit. b (...), Kupujący dopłaci różnicę w terminie 14 dni od przedstawienia rozliczenia przedmiotu umowy w standardzie "

0%Numer wpisu: 1436
Data wyroku: 2006-09-15
Grupa Inwestycyjna "Hossa" S.A. w Gdyni
" par. 2 ust. 10 b - Strony zgodnie ustalają, iż cena nabycia przedmiotu umowy określona w par. 2 ust. 1 ulegnie zmianie w wyniku: b) zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego, piwnicy, tarasu, oraz działku gruntu przeznaczonej na urządzenie ogródka przydomowego w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych przy przyjęciu stawek za 1 m2 powierzchni odpowiednio: lokalu mieszkalnego = .... PLN, piwnicy = .... PLN, tarasu = .... PLN, ogródka przydomowego = .... PLN "

0%Numer wpisu: 1420
Data wyroku: 2008-03-31
Wojciech Wesołowski i Paweł Wesołowski, wspólnicy spółki cywilnej Firma Handlowo - Usługowa DAWO w Krakowie
" W przypadku wycofania zlecenia w okresie, w którym zastrzeżono wyłączność Pośrednikowi, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 3% + 22% VAT od ceny oznaczonej w par. 8 niniejszej umowy. "

0%Numer wpisu: 1419
Data wyroku: 2008-01-31
Poland Alloys Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
" Kupujący może odmówić przyjęcia lokalu tylko wówczas, gdy nie został wykonany zakres prac określony w załączniku do umowy. "

0%Numer wpisu: 1418
Data wyroku: 2008-01-31
Poland Alloys Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
" Strony uznają, iż wady stwierdzone protokołem odbioru wyczerpują całość wad lokalu. Kupujący nie może domagać się naprawy wad, które nie zostaną ujęte w protokole, chyba że wady te stanowią wady ukryte lokalu. "

0%Numer wpisu: 1417
Data wyroku: 2008-01-31
Poland Alloys Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
" Jeżeli skutkiem okoliczności o których mowa w ust. 2 istnieje trwała niemożliwość realizacji inwestycji, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, a wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 90 dni od rozwiązania umowy bez odliczania lub zapłaty kar umownych przewidzianych umową. "

0%Numer wpisu: 1404
Data wyroku: 2007-09-07
Spółdzielnia "Inwest-Dom" w Bielsku Białej
" Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Bielsku Białej lub Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, w zależności od wartości wynikłego przedmiotu sporu. "

0%Numer wpisu: 1403
Data wyroku: 2007-09-07
Spółdzielnia "Inwest-Dom" w Bielsku Białej
" W przypadku sprzedaży apartamentu w sytuacji opisanej w par. 7 ust. 2 pkt. B, spółdzielnia zwróci członkowi równowartość dotychczas dokonanych wpłat, pomniejszonych o karę umowną równą kwocie zaliczki (I rata) - określonej w par. 5 ust. 2 oraz równowartość wszelkich kosztów i opłat poniesionych w związku i w celu zawarcia umowy kredytowej i umowy przeniesienia własności apartamentu na rzecz osób trzecich. "

0%Numer wpisu: 1401
Data wyroku: 2007-09-07
Spółdzielnia "Inwest-Dom" w Bielsku Białej
" Członek może z ważnych przyczyn odstąpić od umowy, jednakże tylko za uprzednim wskazaniem następcy, który wstąpi w jego prawa i obowiązki. "

0%Numer wpisu: 1399
Data wyroku: 2007-12-28
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu
" Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu jest wpłacenie przez Kupującego ceny sprzedaży bez opóźnień. "

0%Numer wpisu: 1398
Data wyroku: 2007-12-28
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu
" Suma naliczonych kar nie może przekroczyć 3% ceny sprzedaży brutto przedmiotu umowy. "

0%Numer wpisu: 1397
Data wyroku: 2007-12-28
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu
" Termin określony w ust. 1 może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Sprzedającej tj. siły wyższej lub zmiany prawa budowlanego. "

0%Numer wpisu: 1396
Data wyroku: 2007-12-28
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu
" Suma tak naliczonych kar nie może przekroczyć 3% ceny sprzedaży brutto lokalu przedmiotu umowy. "

0%Numer wpisu: 1395
Data wyroku: 2007-12-28
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu
" Termin określony w ust. 1 może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Inwestora tj. siły wyższej lub zmiany prawa budowlanego. "

0%Numer wpisu: 1394
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" W przypadku odstąpienia od umowy w trybie par. 8 ust. 4, Nabywca zapłaci EDBUD-owi karę umowną w wysokości 5% wartości umowy oraz pokryje koszty opisane w par. 8 ust. 5. Nabywca wyraża zgodę na potrącenie w/w kwot z środków podlegających zwrotowi."

0%Numer wpisu: 1393
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" W przypadku wypowiedzenia przez Nabywcę umowy w trybie par. 8 ust. 3, Nabywca zapłaci EDBUD-owi odstępne w wysokości 5% wartości umowy oraz pokryje koszty opisane w par. 8 ust. 5. Nabywca wyraża zgodę na potrącenie w/w kosztów z środków podlegających zwrotowi."

0%Numer wpisu: 1392
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" W przypadku powstałego z wyłącznej winy EDBUD-u opóźnienia w przekazaniu lokalu do prowadzenia robót wykończeniowych przekraczającego 60 dni, nabywcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,02% ceny lokalu, określonej w par. 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki powyżej 60 dni, nie więcej jednak niż 2%."

0%Numer wpisu: 1391
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, a w lokalu będącym przedmiotem umowy zostały wprowadzone indywidualne zmiany, Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez EDBUD na przywrócenie lokalu do stanu zgodnego z pierwotnym projektem, o ile EDBUD nie znajdzie kandydata akceptującego zmiany wprowadzone na życzenie Nabywcy. Nabywca pokryje te koszty w terminie 7 dni od daty doręczenia mu kosztorysu wykonanych prac."

0%Numer wpisu: 1390
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wyższego niż 120 dni. EDBUD zwróci Nabywcy wniesione przez nich kwoty w wysokości nominalnej, z zastrzeżeniem potrąceń opisanych w ust. 5 w terminie 60 dni od rozwiązania umowy."

0%Numer wpisu: 1388
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" Opłata manipulacyjna w wysokości 2000 brutto wniesiona przez Nabywcę przed podpisaniem umowy, zostanie zaliczona do wartości umowy w rozliczeniu końcowym. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Nabywcę."

0%Numer wpisu: 1387
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" W końcowym rozliczeniu lokalu będzie uwzględniona wartość udziału w pomieszczeniu przeznaczonym dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Kwota przypadająca na każdy lokal będzie proporcjonalna do udziału w powierzchni wspólnej budynku."

0%Numer wpisu: 1386
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" Strony oświadczają, że ustalona pomiędzy nimi cena przedmiotu umowy uwzględnia obecnie obowiązujące stawki podatku VAT od sprzedaży lokali, wobec czego gdyby stawki te uległy zmianie, cena przedmiotu umowy ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawek podatku VAT. Ponadto, w przypadku wprowadzenia lub zmian stawek innych podatków lub danin publicznoprawnych o charakterze cenotwórczym, a związanych z budownictwem, ewentualny wzrost ceny z tego tytułu pokryje Nabywca."

0%Numer wpisu: 1384
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" Ostateczna cena lokalu zostanie ustalona w rozliczeniu końcowym i zawierać będzie zmiany wynikające: z inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 5, z waloryzacji, o której mowa w ustępie 6, ze zmian przepisów podatkowych, o której mowa w ust. 7, z udziału w pomieszczeniu dla Wspólnoty Mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 8, ze zmian indywidualnych i robót dodatkowych, o których mowa w par. 5."

0%Numer wpisu: 1383
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" Wstępna promocyjna cena lokalu oraz innych elementów wymienionych w par. 1 ust. 1 wraz z udziałem w gruncie, ustalona na poziomie cen z dnia 25.03.2005 r., wynosi:….......złotych brutto, słownie:….. złote brutto. Cena zawiera stawki podatku VAT obowiązujące w dniu podpisania - 7% od sprzedaży mieszkań oraz 22% od sprzedaży stanowisk postojowych."

0%Numer wpisu: 1381
Data wyroku: 2006-12-05
Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie
" Edbud oświadcza, że zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie budynku, a Nabywca fakt ten akceptuje. Właściwy układ funkcjonalny nabywanego lokalu, wielkość poszczególnych pomieszczeń, okien, balkonów / tarasów / ogródków oraz usytuowanie pionów instalacyjnych określone będą w projekcie wykonawczym."

0%Numer wpisu: 1379
Data wyroku: 2008-01-28
AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie
" W przypadku, gdy powierzchnia Apartamentu ulegnie zmianie w stosunku do powierzchni, o której mowa w par. 2 o wiecej niż 3 (trzy) procent tej powierzchni, Strona sprzedająca jest upoważniona do żądania odpowiedniej dopłaty ( w przypadku zwiększenia powierzchni) lub zobowiązana do zwrotu Stronie kupującej odpowiedniej kwoty uiszczonej ceny ( w przypadku zmniejszenia powierzchni)".

0%Numer wpisu: 1377
Data wyroku: 2008-01-28
AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie
" W przypadku uznania przez Stronę sprzedającą, iż niniejsza umowa wygasła, Strona sprzedająca dokona potrącenia kwoty przysługującej jej kary umownej, o jakiej mowa powyżej, z wierzytelnością Strony kupującej o zwrot kwot wpłaconych na poczet ceny sprzedaży. Pozostała po dokonaniu potrącenia kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży zostanie przez Stronę sprzedającą zwrócona Stronie kupującej, w terminie 30 (trzydziestu) dni po dokonaniu przez Stronę sprzedającą sprzedaży Apartamentu na rzecz dowolnej osoby trzeciej, w tym również wskazanej przez Stronę kupującą."

0%Numer wpisu: 1376
Data wyroku: 2008-01-28
AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie
" Strony niniejszej umowy postanawiają, że gdy z przyczyn leżących po Stronie kupującej umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta w terminie o którym mowa w par. 5 ust. 1 Strona sprzedająca może: - dochodzić od Strony kupującej zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 1 lub - po upływie 30 (trzydziestu) dni od terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 1 uznać, iż niniejsza umowa wygasa i dochodzić od Strony kupującej zapłaty kary umownej stanowiącej kwotę pieniężną w wysokości 15% ceny sprzedaży określonej w par. 2 niniejszej umowy."

0%Numer wpisu: 1375
Data wyroku: 2008-01-28
AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie
" Stronie sprzedającej przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym przy uwzględnieniu par. 4 umowy według wyboru Strony sprzedającej, jeżeli Strona kupująca będzie zalegała z zapłatą chociażby jednej raty (części) ceny sprzedaży lub jakiejkolwiek kwoty podatku od towaru i usług i nie dokona odpowiedniej płatności wraz z należnymi odsetkami w terminie 21 dni od dnia wymagalności, określonego w par. 3 niniejszej umowy."

0%Numer wpisu: 1351
Data wyroku: 2007-10-31
Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie
" W tej sytuacji Towarzystwo zwróci Partycypantowi wszystkie wpłacone do tej pory zgodnie z niniejszą umową nominalne kwoty rat, o których mowa w par. 2 pkt. 3 potrącając z nich karę umowną w wysokości 3% pełnej kwoty partycypacji (par. 2 pkt. 2), przy czym zwrot wymienionych kwot nastąpi w ciągu 30 dni, po zawarciu przez Towarzystwo z innym Partycypantem umowy o partycypację na lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy oraz wpłaceniu przez niego określonych w umowie rat."

0%Numer wpisu: 1350
Data wyroku: 2007-10-31
Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie
" Towarzystwo może również odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Partycypant opóźni się powyżej 14 dni z wpłatą: a) którejkolwiek z rat określonych w par. 2 pkt. 3; b) dopłaty wynikającej z par. 2 pkt. 4; c) odsetek określonych w par. 2 pkt. 7"

0%Numer wpisu: 1349
Data wyroku: 2007-10-31
Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie
" Planowany termin oddania lokalu IV kwartał 2006 roku. TBS-Budostal-3 Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, że określony w pkt. 5 termin może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy przedmiotowego budynku, także w sytuacji wystąpienia innych przyczyn niezależnych od TBS-Budostal-3 Sp. z o. o."

0%Numer wpisu: 1270
Data wyroku: 2006-10-19
Asbud Piaseczno Sp. z o. o. w Warszawie
" Zwrot nastąpi, po pomniejszeniu łącznej kwoty nominalnej uiszczonych rat o kwotę kary umownej w wysokości 10% ceny lokalu oraz inne kwoty należne inwestorowi w myśl postanowień niniejszej umowy w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia w trybie ust 1"

0%Numer wpisu: 1259
Data wyroku: 2007-05-24
Maria Staszczyszyn - Daniec
" Wszelkie ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu właściwemu dla siedziby Pośrednika"

0%Numer wpisu: 1258
Data wyroku: 2007-05-24
Maria Staszczyszyn - Daniec
" W przypadku sprzedaży nieruchomości przez zamawiającego z pominięciem Pośrednika oraz braku zapłaty prowizji w terminie określonym w par. 5 zamawiający zapłaci Pośrednikowi karę umowną w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia, także w przypadku sprzedaży po upływie umowy na zasadzie wyłączności, jeżeli nabywca jest klienten Pośrednika, który otrzymał wskazanie adresowe w czasie trwania umowy pośrednika"

0%Numer wpisu: 1257
Data wyroku: 2007-05-24
Maria Staszczyszyn - Daniec
" Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności w czasie trwania klauzuli wyłączności możliwe jest tylko w przypadku całkowitej rezygnacji ze sprzedaży"

0%Numer wpisu: 1256
Data wyroku: 2007-05-24
Maria Staszczyszyn - Daniec
" Umowa zostaje zawarta na okres …Roku tj. do dnia…2006 r. Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony (...), chyba, że strony postanowią inaczej"

0%Numer wpisu: 1255
Data wyroku: 2007-04-30
Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie
" W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy"

0%Numer wpisu: 1254
Data wyroku: 2007-04-30
Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie
" (...) zwłoka strony zobowiązanej do kupna powyżej 14 dni będzie poczytana przez stronę zobowiązaną do sprzedaży za odstąpienie od umowy, w takiej sytuacji lokal mieszkalny zostanie wystawiony na sprzedaż, zaś strona zobowiązana do kupna otrzyma zwrot wpłaconych kwot, ale - dopiero po uzyskaniu wpłat od nowego nabywcy lokalu mieszkalnego. Ponadto stawiający oświadcza, że strona zobowiązana do kupna w sytuacji odstąpienia przez nią od umowy zobowiązana będzie do ponoszenia kosztów manipulacyjnych poniesionych przez stronę zobowiązaną do sprzedaży w wysokości 5 % od kwoty już dokonanych wpłat przez stronę zobowiązaną do kupna"

0%Numer wpisu: 1253
Data wyroku: 2007-04-30
Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie
" Co do terminowego wykonania przyjętych na siebie obowiązków strony poddają się rygorowi egzekucji wprost z tego aktu po myśli art.. 777 kodeksu postępowania cywilnego"

0%Numer wpisu: 1252
Data wyroku: 2007-04-30
Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie
" Ponadto stawiający oświadcza, że wyżej określony termin może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od strony zobowiązanej do sprzedaży a mogących wyniknąć m. in. z decyzji organów administracji rządowej, jak i samorządowej, nie sprzyjających warunków atmosferycznych i itp. - na co strona zobowiązana do kupna wyraża zgodę"

0%Numer wpisu: 1222
Data wyroku: 2007-06-06
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu
" Po rozwiązaniu umowy najmu osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art.. 777 kpc eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego."

0%Numer wpisu: 1221
Data wyroku: 2007-06-06
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu
" Dokonana wpłata określona w par. 4 ust 1 niniejszej umowy podlega zwrotowi w wysokości pomnieszonej o karę umowną wynoszącą 10% kwoty partycypacji w przypadkach gdy: 1. Partycypujący odstępuje od zawarcia umowy partycypacyjnej przed zakończeniem budowy lokalu; 2. Partycypujący odtępuje od zawarcia umowy najmu, z przyczyn leżących po jego stronie; 3. Umowa zostaje rozwiązana z winy Partycypującego; 4. Partycypujący nie zawrze umowy najmu w wyznaczonym terminie."

0%Numer wpisu: 1207
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" W przypadku zmiany adresu, każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym drugą stronę. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencja kierowana na ostatni znany adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną"

0%Numer wpisu: 1206
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" Tytułem kary umownej Sprzedający ze zwracanej kwoty potrąci kwotę 10% ceny określonej w par. 5 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 1205
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" W przypadku wskazania przez Kupującego innego nabywcy w swoje miejsce za zgodą Sprzedającego nastąpi przeniesienie praw na osobę wskazaną, przy potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 2% kwot wpłaconych"

0%Numer wpisu: 1204
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" W przypadku nie przystąpienia przez Kupującego do zawarcia umowy przyrzeczonej i zwłoki w przystąpieniu przez Kupującego wynoszącej 30 dni Sprzedający może zbyć lokal na rzecz osoby trzeciej, a z kwot wpłaconych przez Kupującego potrącić sobie 10% wpłaconych kwot. Pozostała część wpłaconej kwoty zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty całej ceny od osoby trzeciej, na rzecz której zostanie zbyty lokal będący przedmiotem umowy"

0%Numer wpisu: 1203
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budwnictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" Nieprzewidziane przez Sprzedającego okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowane przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania decyzji administracyjnych oraz wymaganych na tych decyzjach klauzul będą skutkowały przesunięciem terminu wybudowania budynku i lokalu oraz wydania lokalu Kupującemu o okres niezbędny do zakończenia budowy nie krótszy o czas trwania budowy"

0%Numer wpisu: 1202
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" Suma odsetek i kar umownych naliczonych między stronami nie może przekroczyć 10% całkowitej ceny określonej w par. 5 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 1201
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" W przypadku zwłoki w wydaniu kupującemu lokalu z winy sprzedającego, sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 10% ceny określonej w par. 5 niniejszej umowy"

0%Numer wpisu: 1200
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie
" Nie zachowanie przez Sprzedającego terminu zawarcia umowy sprzedaży w/w lokalu spowodowane przez przedłużającą się procedurę administracyjną zmierzającą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku strony uznają za niezawinione działanie przez Sprzedającego i ustalą nowy termin zawarcia umowy sprzedaży"

0%Numer wpisu: 1161
Data wyroku: 2006-10-26
Elżbieta Butrymowicz i Jolanta Szreder Biuro Nieruchomości "Plus" s.c w Gdańsku
"W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w par.1 oferty przedstawionej przez pośrednika z jego pominięciem, zamawiający zapłaci pośrednikowi prowizję w podwójnej wysokości."

0%Numer wpisu: 1066
Data wyroku: 2006-12-20
Łucka InvestCo sp. z o.o. z/s w Warszawie
„Strona, z winy której doszło do odstąpienia obciążona zostanie na rzecz strony przeciwnej z tytułu niewykonania zobowiązania kwotą stanowiącą wartość 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy (...)”

0%Numer wpisu: 1064
Data wyroku: 2006-11-22
Dariusz Pisarzowski
„Karę umowną w przypadku kupna/sprzedaży określa się w wysokości 30% wartości nieruchomości określonej w umowie pośrednictwa przez właściciela, zaś w przypadku najmu – potrójną wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu. Brak zapłaty kary umownej spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową”

0%Numer wpisu: 1063
Data wyroku: 2006-11-22
Dariusz Pisarzowski
„Zawarcie – przez Zamawiającego lub osoby trzecie związane z Zamawiającym interesem prawnym lub faktycznym – umowy sprzedaży/kupna/najmu nieruchomości znajdującej się w ofercie pośrednika z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika z pominięciem Pośrednika, nawet po rozwiązaniu umowy pośrednictwa rozumiane będzie jako świadome działanie na szkodę Pośrednika. W takim przypadku zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną określoną w §5”

0%Numer wpisu: 1062
Data wyroku: 2006-11-22
Dariusz Pisarzowski
„Prowizję należną pośrednikowi pobiera się z samego faktu skontaktowania się stron, które w wyniku tego zawierać będą umowę kupna/sprzedaży lub umowę najmu”

0%Numer wpisu: 1037
Data wyroku: 2006-12-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domena” z/s w Warszawie
„W przypadku odstąpienia od umowy realizacyjnej z przyczyn określonych w pkt 2, a także rozwiązania umowy przez Nabywcę, Spółdzielnia dokonuje zwrotu pieniędzy (...) w terminie 30 dni od dokonania wpłaty przez następce, po potrąceniu 5% sumy dodatkowych wpłat”

0%Numer wpisu: 1036
Data wyroku: 2006-12-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domena” z/s w Warszawie
„Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku zmiany planowanego terminu inwestycji. Jedyną formą rekompensaty z tego tytułu jest wypłacenie członkowi uzyskanych od wykonawcy kar umownych w wysokości proporcjonalnej do powierzchni mieszkania”

0%Numer wpisu: 1035
Data wyroku: 2006-12-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domena” z/s w Warszawie
„Spółdzielnia ma prawo przesunąć termin oddania do użytku lokalu (...) w przypadku innych okoliczności mających obiektywny i realny wpływ na przebieg realizacji inwestycji”

0%Numer wpisu: 1007
Data wyroku: 2006-11-23
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Versus” Sp. z o.o. w Krakowie
„Spory wynikające z wykonania tej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby spółki”

0%Numer wpisu: 1006
Data wyroku: 2006-11-23
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Versus” Sp. z o.o. w Krakowie
„Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po ich stronie, kiedy zostało złożone pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi w rozliczeniu nominalnym, po podpisaniu nowej umowy sprzedaży na przedmiotowy lokal. Bądź w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy po wypowiedzeniu”

0%Numer wpisu: 1005
Data wyroku: 2006-11-23
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Versus” Sp. z o.o. w Krakowie
„Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po ich stronie, kiedy zostało złożone pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi w rozliczeniu nominalnym, po podpisaniu nowej umowy sprzedaży na przedmiotowy lokal. Bądź w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy po wypowiedzeniu”

0%Numer wpisu: 982
Data wyroku: 2006-11-06
Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom” z siedzibą w Elblągu
„W przypadku rozwiązania niniejszej umowy dotychczas wpłacony przez Nabywcę wkład budowlany podlega zwrotowi w kwocie nominalnej, tzn. bez prawa do jej waloryzacji na konto Nabywcy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Spółdzielnia zawarła nową umowę z kolejnym nabywcą lub budowę przedmiotowego lokalu”

0%Numer wpisu: 928
Data wyroku: 2006-01-11
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
„W przypadku określonym w ust. 1 Towarzystwu przysługuje prawo potrącenia 5% z kwoty podlegającej zwrotowi”

0%Numer wpisu: 927
Data wyroku: 2006-01-11
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Partycypującego w trakcie realizacji umowy, Towarzystwo zwraca Partycypującemu środki przez niego wpłacone do dnia rozwiązania umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z następcą, który dokona wpłat stanowiących równowartość sum podlegających zwrotowi na rzecz odstępującego od umowy”

0%Numer wpisu: 922
Data wyroku: 2006-08-17
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „Fronton” Sp. z o.o. w Krakowie
„Sądem właściwym do rozpatrywania wszystkich sporów wynikłych z umowy jest sąd siedziby Frontonu”

0%Numer wpisu: 921
Data wyroku: 2006-08-17
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „Fronton” Sp. z o.o. w Krakowie
„Fronton zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia inwestycji, wynikających z przyczyn od niego niezależnych w tym szczególności siły wyższej, przy czym zobowiązany jest o takiej zmianie poinformować pisemnie nabywcę z odpowiednim wyjaśnieniem i wskazaniem nowego terminu. Fronton zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia inwestycji wynikających z przyczyn od niego niezależnych w tym w szczególności: a. siły wyższej, b. działań organów administracyjnych, c. działań nabywcy, przy czym zobowiązany jest o takiej zmianie poinformować pisemnie nabywcę z odpowiednim wyjaśnieniem i wskazaniem nowego terminu”

0%Numer wpisu: 920
Data wyroku: 2006-08-17
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „Fronton” Sp. z o.o. w Krakowie
„Fronton zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia budowy, o jakim mowa w § 7 ust. 1 o nie więcej niż 60 dni bez prawa kierowania z tego tytułu roszczeń przez nabywcę”

0%Numer wpisu: 919
Data wyroku: 2006-08-17
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „Fronton” Sp. z o.o. w Krakowie
„W przypadku, gdy winnym odstąpienia od umowy jest nabywca tj. w przypadkach opisanych w § 6 pkt 1 a, b, c oraz 2a, zobowiązany jest on dodatkowo do zapłacenia Frontonowi kary w wysokości 10% ceny lokali z dnia odstąpienia od umowy. Fronton ma prawo potrącenia przedmiotowej kary ze zwracanej kwoty zaliczek. W przypadku, gdy odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie nabywcy tj. w przypadkach opisanych w § 6 pkt 1 oraz 2a, zobowiązany jest on dodatkowo do zapłacenia Frontonowi kary w wysokości 5% ceny lokalu z dnia odstąpienia od umowy. Fronton ma prawo potrącenia przedmiotowej kary ze zwracanej kwoty zaliczek”

0%Numer wpisu: 908
Data wyroku: 2005-09-09
Miniwille Sp. z o.o. w Warszawie
„Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu polubownego ad-hoc”

0%Numer wpisu: 907
Data wyroku: 2005-09-09
Miniwille Sp. z o.o. w Warszawie
„Klient po dokonaniu przez developera sprzedaży otrzyma zwrot kwoty za jaką nabył udział we współwłasności działki oraz zwrot kwoty jaką wpłacił na budowę domu. Różnica pomiędzy kwotą, o której mowa w zdaniu poprzednim a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, służy Developerowi. Developer po znalezieniu nabywcy zwróci klientowi opłacone przez klienta kwoty na zakup ziemi oraz budowy domu pomniejszone o 5% zaliczki”

0%Numer wpisu: 894
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Kupujący oświadcza, że przed przejęciem lokalu na cele zagospodarowania zobowiązuje się wpłacić na konto Sprzedającego kaucję depozytowo-czynszową w wysokości 3-miesięcznego czynszu. Kaucja powyższa jest rozliczana w okresie 3-ch ostatnich miesięcy administrowania osiedlem przez Sprzedającego”

0%Numer wpisu: 893
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Sprzedający zobowiązuje się prowadzić odpłatnie, na koszt mieszkańców i z ich upoważnienia, administrację budynku przez 36 miesięcy od daty przekazania budynku do eksploatacji. Kupujący podpisując niniejszą Umowę upoważnia Sprzedającego do powyższych czynności. Po upływie tego terminu sposób administracji zostanie ustalony przez Właścicieli mieszkań w trybie wynikającym z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388)”

0%Numer wpisu: 892
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszej umowie Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę zysków, umów lub inną pośrednią szkodę wynikającą z realizacji niniejszej umowy”

0%Numer wpisu: 891
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“W przypadku zmiany przez Kupującego na jego życzenie lokalu objętego n/n umową Kupujący ponosi koszt dokonania zamiany w wysokości 3% wartości ogólnej pierwotnego lokalu”

0%Numer wpisu: 890
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Dokonanie przez Sprzedającego zwrotu wpłaconych przez Kupującego kwot wraz z odsetkami na zasadach określonych w ust. 1 wyczerpuje pomiędzy stronami wszelkie roszczenia, wynikające z niewykonania umowy przez Sprzedającego”

0%Numer wpisu: 889
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Kupującego odstępnego w wysokości 3% ceny określonej w §7 ust. 1 n/n umowy. Zwrot wpłaconych w złotych kwot wraz z odsetkami w wysokości jak dla lokaty terminowej w PKO BP liczonymi od daty wpłat, nastąpi w terminie 3 tygodni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu”

0%Numer wpisu: 888
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Zobowiązującej kupującego do zapłaty odsetek ustawowych od wpłat dokonanych na poczet ceny z opóźnieniem do dnia znalezienia nowego nabywcy na lokal mieszkalny, tj. po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron. Naliczone w ten sposób odsetki mogą być potrącone przez sprzedającego z kwot wpłaconych wcześniej przez kupującego na poczet ceny za lokal mieszkalny”

0%Numer wpisu: 886
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Niewykonanie przez sprzedającego umowy uprawniające kupującego do odstąpienia od umowy rozumiane wyłącznie jako 3 miesięczna zwłoka w przedstawieniu lokalu kupującemu do odbioru. W takiej sytuacji sprzedający zwróci wpłacone w zł kwoty wraz z odsetkami w wysokości 50% stawki kredytu lombardowego NBP, liczonym od daty wpłat, w terminie 4 tygodni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy”

0%Numer wpisu: 885
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania umowy stawka podatku VAT na lokal mieszkalny wynosi 7%, a na garaż i miejsce parkingowe 22%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi odpowiednia zmiana ceny”

0%Numer wpisu: 884
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“W przypadku, gdy średni kurs dolara jest niższy od obowiązującego w dniu podpisania umowy do wyliczenia wysokości wpłat na poczet ceny stosuje się kurs dolara z dnia podpisania umowy, zamiast kursu z dnia dokonania wpłaty”

0%Numer wpisu: 883
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. niskie temperatury poniżej -5 stopni C, ulewne deszcze trwające przez co najmniej 30 dni lub też wystąpienia innych podobnych i niezależnych od Sprzedającego przeszkód. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 1 o czas trwania tych przeszkód, nie dłużej niż o 3 miesiące”

0%Numer wpisu: 882
Data wyroku: 2005-05-18
J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach
“Opóźnienia wywołane decyzjami administracyjnymi lub ich brakiem, w wyniku zmiany przepisów oraz innych niezależnych od sprzedającego przeszkód spowodują odpowiednie przesunięcie terminów rozpoczęcia budowy i oddania przedmiotu budowy kupującemu”

0%Numer wpisu: 854
Data wyroku: 2006-08-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu
„Po upływie okresu wypowiedzenia Spółdzielnia zwróci Nabywcy nominalną kwotę wniesionych wpłat na poczet wkładu budowlanego, pomniejszoną o koszt obsługi inwestorskiej w wys. 1,5% sumy wkładu budowlanego obliczonej na dzień rozliczenia oraz o ewentualne odsetki, nie wcześniej jednak jak po zawarciu umowy z innym nabywcą i wpłaceniu przez niego na poczet wkładu budowlanego sumy równej co najmniej wpłatom podlegającym zwrotowi”

0%Numer wpisu: 853
Data wyroku: 2006-08-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu
„Spółdzielnia ma prawo przesunąć termin oddania lokalu do użytku, w przypadku nieterminowego uiszczania wpłat na poczet wkładów również przez innych nabywców – członków spółdzielni, będących uczestnikami przedsięwzięcia inwestycyjnego wskazanego w § 1 umowy oraz jego na tyle niepełnej obsady, że zakłócałoby to finansowanie tej inwestycji, proporcjonalnie do wywołanych tymi przyczynami opóźnień w jej realizacji, a także w przypadku innych losowych lub niezależnych od Spółdzielni okoliczności, mających obiektywny i realny wpływ na przebieg inwestycji”

0%Numer wpisu: 852
Data wyroku: 2006-08-07
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu
„Spółdzielnia zastrzega, że ostateczne rozwiązania projektowe mogą odbiegać od wstępnej dokumentacji architektoniczno-funkcjonalnej”

0%Numer wpisu: 772
Data wyroku: 2006-03-27
Iwona Kamińska
„Do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy właściwe będą sądy powszechne w Łodzi.”

0%Numer wpisu: 771
Data wyroku: 2006-03-27
Iwona Kamińska
„ W przypadku przeprowadzenia transakcji bez uczestnictwa pośrednika (przez uczestnictwo pośrednika uważa się jego obecność przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, przyrzeczenia oraz umowy przyrzeczonej) z klientem skojarzonym bezpośrednio lub pośrednio przez pośrednika, niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości wywołanej tym szkody, zamawiający zapłaci odszkodowanie, w kwocie dwukrotnie wyższej od kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z § 5, lecz nie mniej niż 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)- wraz z odsetkami, w wysokości jak w § 10 za każdy dzień zwłoki od dnia zawarcia przedmiotowej transakcji bez względu na okoliczności pominięcia pośrednika w udziale w transakcji”

0%Numer wpisu: 770
Data wyroku: 2006-03-27
Iwona Kamińska
„W przypadku przeprowadzania transakcji bez uczestnictwa pośrednika (przez uczestnictwo pośrednika uważa się obecność przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, przyrzeczenia oraz umowy przyrzeczonej) z klientem skojarzonym bezpośrednio lub pośrednio przez pośrednika, niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości wywołanej tym szkody, zamawiający zapłaci odszkodowanie, w kwocie dwukrotnie wyższej od kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z § 7 pkt 1, lecz nie mniej niż 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami, w wysokości jak w § 7 pkt 3 za każdy dzień zwłoki od dnia zawarcia przedmiotowej transakcji bez względu na okoliczności pominięcia pośrednika w udziale w transakcji”

0%Numer wpisu: 765
Data wyroku: 2006-04-07
Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi
„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pól procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej kupna, zamiany, najmu bądź dzierżawy”.

0%Numer wpisu: 764
Data wyroku: 2006-04-07
Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi
„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika z kontrahentem skierowanym przez Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio - tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem Oferujący zapłaci Pośrednikowi poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”.

0%Numer wpisu: 763
Data wyroku: 2006-04-07
Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi
„Postanowienia tej umowy wiążą jej strony przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od dnia jej wygaśnięcia, o ile przedmiot transakcji został wskazany Poszukującemu przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy”

0%Numer wpisu: 762
Data wyroku: 2006-04-07
Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi
„W przypadku, kiedy transakcja pomiędzy Oferującym i jego kontrahentem zostanie zrealizowana w okresie dwudziestu czterech miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia tej umowy lub wypowiedzenia umowy bez wyłączności-zgodnie z § 1, Pośrednik otrzyma prowizję w całości, o ile kontrahent bezpośrednio lub pośrednio tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem został skierowany do Oferującego przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy”

0%Numer wpisu: 761
Data wyroku: 2006-04-07
Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi
„W przypadku uchybienia terminu zapłaty Pośrednikowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0.5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od daty zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej kupna, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”

0%Numer wpisu: 760
Data wyroku: 2006-04-07
Piotr Olaf Baryła-Barycki – Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi
„W przypadku uchybienia terminu zapłaty Pośrednikowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0,5 % słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od daty zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”.

0%Numer wpisu: 691
Data wyroku: 2004-09-23
„Termobud” Spółka z o.o. z/s w Poznaniu
„Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Poznaniu”

0%Numer wpisu: 690
Data wyroku: 2004-09-23
„Termobud” Spółka z o.o. z/s w Poznaniu
„W opisanych powyżej przypadkach Zbywca – Generalny Realizator zwróci Nabywcy Inwestorowi wniesione wpłaty, umniejszone o wysokość zatrzymanego zadatku, po ostatecznych rozliczeniach finansowo-ekonomicznych zrealizowanego budynku jednakże nie później niż do dnia … 2002 r.”

0%Numer wpisu: 689
Data wyroku: 2004-09-23
„Termobud” Spółka z o.o. z/s w Poznaniu
„Nieterminowe pokrywanie kosztów realizacji lokalu uprawnia Zbywcę – Generalnego Realizatora do odstąpienia od umowy i zatrzymania zadatku oraz dokonania niezwłocznej dystrybucji lokalu na rzecz innego kontrahenta”

0%Numer wpisu: 688
Data wyroku: 2004-09-23
„Termobud” Spółka z o.o. z/s w Poznaniu
„Nabywca – Inwestor przyjmuje do wiadomości, że termin realizacji segmentu uzależniony jest od płynnego finansowania budowy przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, oraz od dokonania przez Zbywcę – Generalnego Realizatora pełnej obsady mieszkań”

0%Numer wpisu: 652
Data wyroku: 2005-07-25
Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krakowie
„W przypadku rozwiązania zawartej ze wskazaną przez partycypanta osobą przedwstępnej umowy najmu albo umowy najmu oraz stwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym opóźnienia i opuszczenia przez najemcę zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego PTBS zwróci z zastrzeżeniem par. 3 pkt 2 wpłacone przez niego sumy w wysokości równej dokonanym wpłatom bez oprocentowania w terminie 30 dni od wniesienia pełnej kwoty partycypacji w kosztach wspomnianego lokalu na podstawie umowy zawartej z innym partycypantem”

0%Numer wpisu: 651
Data wyroku: 2005-07-25
Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krakowie
„W przypadku rozwiązania umowy przez partycypanta PTBS Sp. z o.o. zwróci wpłacone kwoty po potrąceniu 10% wpłaconych kwot tytułem kosztów zawarcia umowy”

0%Numer wpisu: 650
Data wyroku: 2005-07-25
Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krakowie
„PTBS Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowych wpłat rat. Wpłacone kwoty będą zwrócone po potrąceniu 10% wpłaconych kwot tytułem kosztów zawarcia umowy”

0%Numer wpisu: 546
Data wyroku: 2004-08-04
Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach
„W związku z tym, że zawarcie umowy jest ściśle związane z zawarciem umowy sprzedaży działki, na której prowadzona będzie inwestycja polegająca na wybudowaniu domu, inwestor nie może odstąpić od umowy poza przypadkami enumeratywnie wymienionymi w tej umowie”

0%Numer wpisu: 545
Data wyroku: 2004-08-04
Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach
„Developer może zgłosić budynek do odbioru końcowego, nawet jeżeli niektóre elementy zakresu robót nie zostały ukończone (elewacja i detale), o ile termin tego odbioru przypada w okresie jesienno-zimowym (od listopada do kwietnia) i o ile pozostały zakres rzeczowy jest wykonany zgodnie z umową”

0%Numer wpisu: 544
Data wyroku: 2004-08-04
Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach
„W razie odstąpienia przez Developera od umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy Inwestor zapłaci Developerowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości netto wynoszącej 10% (dziesięć procent) ceny określonej w § 2”

0%Numer wpisu: 543
Data wyroku: 2004-08-04
Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach
„Terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności za nie, określone w Planie Płatności mogą ulec skróceniu, na co Inwestor wyraża zgodę”

0%Numer wpisu: 510
Data wyroku: 2005-06-13
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Południe” sp. z o.o. w Krakowie
„Towarzystwo może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Partycypant opóźni się powyżej 30 dni z wpłatą: - którejkolwiek raty określonej w § 3 ust. 4 lub - odsetek określonych w § 6 ust. 2. W takim przypadku Towarzystwo zwróci Partycypantowi wszystkie wpłacone do tej pory zgodnie z niniejszą umową nominalne kwoty, o których mowa w § 3 ust. 4 potrącając z nich karę umowną w wysokości 3,5% kosztu lokalu mieszkalnego, przy czym zwrot wymienionych kwot nastąpi w ciągu 30 dni po zawarciu przez Towarzystwo z innym Partycypantem umowy o partycypację na lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy”

0%Numer wpisu: 509
Data wyroku: 2005-06-13
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Południe” sp. z o.o. w Krakowie
„W razie śmierci Partycypanta umowa niniejsza ulega wygaśnięciu, a prawo do wskazywania Najemców przechodzi na wskazanego wcześniej Towarzystwu następcy Partycypanta z tytułu niniejszej umowy. Jeżeli Partycypant nie wskazał swojego następcy wówczas prawo do wskazywania Najemców przechodzi na Towarzystwo.”

0%Numer wpisu: 508
Data wyroku: 2005-06-13
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Południe” sp. z o.o. w Krakowie
„Partycypant może w każdym czasie zrezygnować z prawa wskazywania dalszych Najemców. W takim przypadku prawo to przechodzi na Towarzystwo, a Partycypant nie będzie miał żadnych roszczeń do Towarzystwa z tytułu niniejszej umowy”

0%Numer wpisu: 389
Data wyroku: 2004-12-02
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dach-Bud” Sp. z o.o. we Wrocławiu
„W przypadku odstąpienia Kupującego od niniejszej umowy, Sprzedający dokona zwrotu nominalnej wartości wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych w terminie 14 dni od daty wprowadzenia przez Sprzedającego nowego Kupującego z potrąceniem 5% wartości lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy, bez powiadomienia na piśmie”

0%Numer wpisu: 369
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„W przypadku określonym w § 5 ust. 11 i § 10 ust. 2 pkt b) Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 6 ust. 1”

0%Numer wpisu: 368
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„Kupujący może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z obowiązkiem zapłaty narosłych od dnia zawarcia umowy odsetek, kar umownych oraz z obowiązkiem zapłaty kary umownej z tytułu rozwiązania niniejszej umowy przez Kupującego w wysokości 10% ceny określonej w § 6 ust. 1”

0%Numer wpisu: 367
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„Sprzedający może być zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są takie zdarzenia, które stoją na przeszkodzie wykonania obowiązku Sprzedającego określonego w niniejszej umowie, które wystąpiły lub stały się stronom po jej zawarciu, których nikt nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są zewnętrzne w stosunku do działalności Sprzedającego, a w szczególności: pożar, susza, powódź, trzęsienia ziemi, strajk, uszkodzenie maszyny i surowców niezbędnych do wykonania umowy i inne podobne zdarzenia”

0%Numer wpisu: 366
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„Kupujący nie może odmówić odbioru przedmiotowego lokalu podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się ma nowe wady, których istnienie mógł stwierdzić podczas pierwszego odbioru”

0%Numer wpisu: 365
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„W sytuacji określonej w art. 6 tego paragrafu jednostronny protokół sporządzony przez Sprzedającego zastępuje protokół odbioru”

0%Numer wpisu: 364
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„W razie niestawiennictwa Kupującego w wyznaczonym terminie przekazania, sprzedający dokona samodzielnie odbioru przedmiotu umowy i będzie to jednoznaczne z wykonaniem przez Sprzedającego umowy w tym zakresie. Strony zgodnie ustalają, że w takim przypadku Sprzedający upoważniony jest do wystawienia odpowiedniej faktury”

0%Numer wpisu: 363
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„W przypadku opóźnienia wpływu wymaganej kwoty lub zadatku na rachunek Sprzedającego, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2 tego paragrafu, Sprzedający ma prawo naliczyć od każdej zaległej kwoty odsetki w wysokości 2% w skali miesiąca za okres od terminu wymagalności do dnia zapłaty”

0%Numer wpisu: 362
Data wyroku: 2004-11-22
Budlex Sp. z o.o. w Toruniu
„Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stała. Jednakże w przypadku dokonywania przez Kupującego zapłaty w częściach, kwota pozostająca do zapłaty będzie waloryzowana miesięcznie o wskaźnik 1,2% od kwot, których termin płatności przypada po terminie zapłaty zadatku określonego w § 7 ust. 1, począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia zapłaty”

0%Numer wpisu: 357
Data wyroku: 2004-12-22
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie
„Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy według ich nominalnej wartości w dniu zapłaty, na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub gotówką w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy”

0%Numer wpisu: 356
Data wyroku: 2004-12-22
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie
„Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy wg ich nominalnej wartości w dniu wpłaty, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub gotówką w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy”

0%Numer wpisu: 355
Data wyroku: 2004-12-22
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie
„Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy według ich nominalnej wartości w dniu wpłaty na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy”

0%Numer wpisu: 345
Data wyroku: 2005-01-17
BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi
„Zawiadomienie Spółki przez Nabywcę o wypowiedzeniu umowy, nie zwalnia Nabywcy od obowiązku wpłaty ustalonych należności, zgodnie z terminarzem płatności, do chwili znalezienia przez Spółkę nowego nabywcy i rozwiązania niniejszej umowy”

0%Numer wpisu: 344
Data wyroku: 2005-01-17
BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi
„Nabywca może umowę wypowiedzieć (...) rozwiązanie umowy następuje dopiero w dniu zawarcia przez Spółkę umowy dotyczącej finansowania zakupu Mieszkania z nowym nabywcą i po wpłaceniu przez niego na rachunek Spółki kwoty stanowiącej równowartość kwot wpłaconych Spółce przez dotychczasowego nabywcę”

0%Numer wpisu: 343
Data wyroku: 2005-01-17
BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi
„W przypadku rozwiązania przez Spółkę umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Spółka zwraca Nabywcy wpłacone dotychczas przez niego kwoty, dopiero po zawarciu umowy na sfinalizowanie zakupu Mieszkania z nowym nabywcą i po wpłaceniu przez niego na rachunek Spółki kwoty stanowiącej równowartość kwot wpłaconych Spółce przez dotychczasowego Nabywcę”

0%Numer wpisu: 342
Data wyroku: 2004-12-29
Gmina Sosnowiec
„Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne najemca wykonywać będzie na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody wynajmującego bez prawa do zwrotu nakładów po zakończeniu stosunku najmu”

0%Numer wpisu: 290
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„W terminie późniejszym Spółdzielnia zawrze umowę o realizację mieszkania w domu wielorodzinnym, którą Przyszły Użytkownik zobowiązuje się podpisać w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania”

0%Numer wpisu: 289
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„W terminie późniejszym Spółdzielnia zawrze umowę o realizację domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej/bliźniaczej, którą Przyszły Użytkownik zobowiązuje się podpisać w ciągu 15 dni od daty jej otrzymania”

0%Numer wpisu: 288
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„W przypadku rezygnacji przez Przyszłego Użytkownika (Członka Spółdzielni) z finansowania inwestycji wpłacona kwota podlega zwrotowi bez odsetek, przy czym Spółdzielnia potrąci z wpłaconej kwoty 5% tytułem kosztów obsługi i podjętego ryzyka. Zwrot kwoty po potrąceniu w/w kosztów nastąpi w terminie 30 dni od daty wstąpienia nowego Członka Spółdzielni w miejsce członka występującego (rezygnującego)”

0%Numer wpisu: 287
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„Umowa wygasa tylko i jedynie w przypadkach określonych w jej postanowieniach”

0%Numer wpisu: 286
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„W przypadku rezygnacji (złożonej na piśmie) z dalszego finansowania budowy lub wypowiedzenia umowy zgodnie z § 4 pkt 2 Spółdzielnia potrąci Przyszłemu Użytkownikowi: a) 5% wartości umownej na dzień złożonej rezygnacji tytułem zwrotu kosztów obsługi inwestorskiej, b) 3% wartości umownej na dzień złożenia rezygnacji tytułem podjętego ryzyka inwestycyjnego przez S.S.B.M. NOWA. Wniesione przez rezygnującego Przyszłego Użytkownika wpłaty bez odsetek, pomniejszone o w/w potrącenia zostaną Mu zwrócone przez Spółdzielnię, w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w miejsce rezygnującego innego członka Spółdzielni”

0%Numer wpisu: 285
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„Decyzję o zmianach kosztu budowy 1 m2 i innych w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółdzielni. O powyższych zmianach Przyszły Użytkownik każdorazowo informowany będzie odrębnym pismem”

0%Numer wpisu: 284
Data wyroku: 2004-12-21
Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu
„Koszty budowy 1 m2 powierzchni całkowitej może się zmienić w zależności od wzrostu czynników cenotwórczych i budowlanych mających wpływ na koszt budowy”

0%Numer wpisu: 271
Data wyroku: 2004-11-24
Jacek Banaszak i Zbigniew Olejnik Przedsiębiorstwo Budowlane „Warta” Spółka cywilna w Różankach
„W przypadku § 6 pkt 2b) spółka dokona rozliczenia w ciągu 30 dni z Kupującym, obciążając go odsetkami wg § 4 pkt 2 oraz pobierze odszkodowanie umowne w wysokości 10% planowanego kosztu lokalu i dokona zwrotu na rzecz Kupującego w ciągu 90 dni”

0%Numer wpisu: 270
Data wyroku: 2004-11-24
Jacek Banaszak i Zbigniew Olejnik Przedsiębiorstwo Budowlane „Warta” Spółka cywilna w Różankach
„W przypadku rezygnacji z kupna lokalu zwrot sum wniesionych na jego kupno (...) nastąpi: a) po odliczeniu kosztów obsługi tj. 5% planowanego kosztu lokalu w terminie 14 dni od daty wskazania przez rezygnującego innego Kupującego, który wniesie równoważną sumę i podpisze ze spółką umowę, b) po odliczeniu kosztów obsługi tj. 10% planowanego kosztu lokalu w terminie 90 dni od dnia rezygnacji w przypadku nie wskazania następcy”

0%Numer wpisu: 234
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku dotyczących projektowanych technologii i rozwiązań”

0%Numer wpisu: 233
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku, zwłaszcza zmiany powierzchni lokali a co za tym idzie, udziału w nieruchomości gruntowej. Zmiany te nie mogą spowodować konieczności zwiększenia podstawowej ceny o więcej niż 10%”

0%Numer wpisu: 232
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego”

0%Numer wpisu: 231
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„W przypadku opóźnienia więcej niż 90 dni z winy Sprzedającego w oddaniu realizowanego harmonogramu Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości równej 0,1% wartości niezrealizowanego zakresu robót za każdy dzień zwłoki – jednak nie więcej niż 10% wartości lokalu. Nie uznaje się za opóźnienia Sprzedającego, które są spowodowane przez złe warunki pogodowe czy siłę wyższą (strajki, kataklizmy, wojna, stan wyjątkowy itp.) lub w przypadku prolongaty terminu przez Sprzedającego”

0%Numer wpisu: 229
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„W razie niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedający może bez dodatkowego wezwania odstąpić od umowy i zatrzymać 35% wartości umowy. Przez niewykonanie umowy przez Kupującego strony rozumieją – zaleganie z płatnościami wymienionymi w § 3 niniejszej umowy więcej niż 30 dni od dnia ich wymagalności. Powyższe nie dotyczy pierwszej wpłaty, której nie wniesienie w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowych z winy Kupującego”

0%Numer wpisu: 228
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„Wszelkie wpłaty dokonywane będą na podstawie udokumentowanych dowodów kasowych KP lub przelewów na konto Sprzedającego w banku (...) lub inne wskazane przez Sprzedającego. Inne wpłaty dokonywane przez Kupującego będą uważane za niebyłe. Powyższe nie dotyczy opłaty rezerwacyjnej wnoszonej na konto bankowe lub bezpośrednio do kasy”

0%Numer wpisu: 227
Data wyroku: 2004-10-10
Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach
„W przypadku zmiany powierzchni lokalu wnikającej z inwentaryzacji powykonawczej, cena ulegnie zmianie o wartość wynikającą z pomnożenia różnicy w powierzchni lokalu przez cenę jednego metra kwadratowego ustaloną w umowie”

0%Numer wpisu: 210
Data wyroku: 2004-11-18
Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach
„Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pośrednika”

0%Numer wpisu: 209
Data wyroku: 2004-11-18
Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach
„W przypadku zwolnienia przez Pośrednika nabywcy (najemcy) deklarującego pisemną wolę zakupu (najmu) za cenę ofertową lub do niej zbliżoną nie niższą niż 10% oraz odmowy sprzedaży przez Zamawiającego za w/w kwotę – prowizja jest płatna w 100% ustalonej kwoty prowizji, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia woli zakupu lub 7 dni od dnia rozwiązania tej umowy. A po tym terminie 6% ceny ofertowej nieruchomości a w przypadku najmu – trzykrotną wartość czynszu”

0%Numer wpisu: 156
Data wyroku: 2004-09-09
Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu
„Kara umowna należna nabywcy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 wynosi 0,1 % kwoty wpłaconej przez nabywcę za każdy dzień opóźnienia przekraczający 60 dni, nie więcej jednak niż 10% tej kwoty”

0%Numer wpisu: 155
Data wyroku: 2004-09-09
Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu
„Cena nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie, jeżeli po zakończeniu budowy okaże się, że zakupione powierzchnie lokalu mieszkalnego ulegną zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie o więcej niż 2,5%”

0%Numer wpisu: 143
Data wyroku: 2004-04-21
Bogusław Janusz Baryła-Barycki, Piotr Olaf Baryła-Barycki, Małgorzata Baryła-Barycka „Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego”
„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących podmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w §7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w §7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.”

0%Numer wpisu: 142
Data wyroku: 2004-04-21
Bogusław Janusz Baryła-Barycki, Piotr Olaf Baryła-Barycki, Małgorzata Baryła-Barycka „Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego”
„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w §1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w §5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.”

0%Numer wpisu: 126
Data wyroku: 2004-04-21
Bogusław Janusz Baryła Barycki, Piotr Olaf Baryła Barycki i Małgorzata Baryła Barycka Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego
„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w § 7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.”

0%Numer wpisu: 125
Data wyroku: 2004-04-21
Bogusław Janusz Baryła Barycki, Piotr Olaf Baryła Barycki i Małgorzata Baryła Barycka Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego
„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w § 5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.”

0%Numer wpisu: 119
Data wyroku: 2004-04-26
Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg
„Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności sprzedający zapłaci 2% odsetek.”

0%Numer wpisu: 118
Data wyroku: 2004-04-26
Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg
„W przypadku wycofania oferty w czasie trwania umowy, sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny gwarantowanej.”

0%Numer wpisu: 117
Data wyroku: 2004-04-26
Jan Wojdyło Agencja Obrotu Nieruchomości i Wyceny „Taksator” Tarnobrzeg
„Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wycofania oferty sprzedaży w okresie trwania umowy.”

0%Numer wpisu: 114
Data wyroku: 2004-03-10
Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości
„W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny, znajomych. Jednak w przypadku zawarcia umowy Zleceniodawca zapłaci Pośrednikowi prowizje w potrójnej wysokości.”

0%Numer wpisu: 113
Data wyroku: 2004-03-10
Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości
„W razie rezygnacji z usług Pośrednika Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym Pośrednika, jak również do niezwierania umów wynajmu z pominięciem Pośrednika z osobami, które wskazane zostały przez Pośrednika, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości.”

0%Numer wpisu: 112
Data wyroku: 2004-03-10
Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości
„W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości liczonej od ceny ofertowej ustalonej dla danej nieruchomości (mieszkania). Powyższe postanowienie obejmuje również członków rodziny, krewnych, znajomych, itp.”

0%Numer wpisu: 111
Data wyroku: 2004-03-10
Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości
„Zleceniodawca zobowiązuje się do: (...) niezawierania umów przenoszących prawo własności z pominięciem Pośrednika, z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, a których mieszkanie-nieruchomość zostały wskazane przez Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w pkt 2 w potrójnej wysokości, w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego. Zleceniodawca zobowiązuje się również nie zawierać takich umów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny i znajomych.”

0%Numer wpisu: 110
Data wyroku: 2004-03-10
Jerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości
„Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 7 pkt 2 w potrójnej wysokości. Dotyczy to również członków rodziny i znajomych osoby wskazanej.”

0%Numer wpisu: 90
Data wyroku: 2003-03-05
Echo Investment S.A. w Kielcach
„W przypadku odstąpienia przez Echo Investment S.A. od niniejszej umowy zgodnie z zapisami ust. 1 lub 6 niniejszego paragrafu, ze zwracanej kwoty zostanie potrącona należna Spółce kara umowna w wysokości równowartości 15% ceny lokalu wyrażonej w USD według kursu średniego USD w NBP obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy.”

0%Numer wpisu: 88
Data wyroku: 2004-03-15
Wojciech Pawlik – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „San-Bud” w Zielonej Górze
„Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Wykonawcę stosownie do postanowień § 9 ust. 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu (-cym) sumę wpłaconą przez Zamawiającego (-cych) na poczet wynagrodzenia za dokończenie budowy Domu, w termie 30 dni od daty rozwiązania umowy potrącając należne Wykonawcy odszkodowanie umowne oraz wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym wynagrodzenie to zostanie ustalone w sposób jak w ust. 1 lit. a) i b)”.

0%Numer wpisu: 1
Data wyroku: 2002-03-11
Pozwani: Andrzej Biruka i Lech Jerzy Pilecki, prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej
"W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych"

Powrót