Dodaj postanowienie Dodaj postanowienie

Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

Postanowienia wg sygnatur

SygnaturaCan be sorted ascendingLpData wyrokuCan be sorted ascendingSądCan be sorted ascendingPowódCan be sorted ascendingPozwanyCan be sorted ascendingPostanowienie niedozwoloneData wpisuCan be sorted ascendingUwagiBranżaCan be sorted ascending

XVII AmC 38509/13
636901/19/2016Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówStowarzyszenie Konsumentów Libertas w DębicyZbigniew Mikołajczyk - MEDMIX"Wszelkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"04/08/2016Handel elektroniczny
Sygn akt Amc 45/028610/29/2003Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówInvest Bank SA O/Regionalny w Warszawie i Katarzyna Kozłowska,PZU SA w Warszawie„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie”.01/05/2004Usługi ubezpieczeniowe
Sygn akt XVII Amc 21/011803/27/2002Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyFederacja Konsumentów w WarszawieFinancial Partners Sp. z o.o. w Warszawie"W wyniku odstąpienia od umowy wkład własny podlega zwrotowi w części pozostałej po potrąceniu kosztów administracyjnych poniesieniu przez zleceniodawcę. Koszty te stanowią 3,6% wartości kwoty kredytu wskazanego w Ankiecie Kredytowj"10/15/2002System argentyński
Sygn akt XVII Amc 21/011904/17/2002Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyFederacja Konsumentów w WarszawieFinancial Partners Sp. z o.o. w Warszawie"Zleceniodawca oświadcza, że nie podpisuje umowy w związku z jakimkolwiek oświadczeniem, które mogłoby być złożone nieświadomie lub wskutek niedbalstwa w formie pisemnej lub ustnej, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie zawarte w umowie i niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu oświadczeń, które nie zostały w umowie wyraźnie określone"10/15/2002System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 11/0211503/19/2003Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówKazimierz Bruszczyński z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w PłockuAUTO PLAN Sp. z o.o. w Warszawie„(...) zwrot należny Klientowi rezygnującemu powinien nastąpić wówczas, gdy członkowie tejże grupy, posiadający asygnację, spłacą swoje umowy do końca, tj. po zakończeniu planu ratalnego grupy.”08/20/2004System argentyński
Sygn. akt XVII AmC 11/06995Microsoft Word Icon10/26/2006Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówCzarna Góra S.A. z/s w Siennej„Czarna Góra S.A. jest zwolniona z obowiązku zawarcia i (lub) wykonania umowy bez odszkodowania i zwrotu pieniędzy za bilet w następujących przypadkach: a. wystąpienia siły wyższej: planowanej lub ewentualnej przerwy w dostawie energii elektrycznej, zaistnienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników” 01/08/2007Turystyka
Sygn. Akt XVII Amc 14/038304/14/2003Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie„Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia lub kradzieży”01/05/2004Turystyka
Sygn. Akt XVII Amc 14/038404/14/2003Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie„Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez klienta rezygnacji w formie pisemnej. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami (...) Określone potrącenie może być podniesione nie więcej niż 15 % w przypadku wykazania przez AXET poniesienia wyższych kosztów w związku z rozliczeniami z kontrahentami”.01/05/2004Turystyka
Sygn. Akt XVII Amc 14/038504/14/2003Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe AXET SP z oo w Krakowie„Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez klienta oraz wyrządzone przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z organizatorem, a także wynikających z przekroczenia granic i zasad, za które organizator nie może odpowiadać”.01/05/2004Turystyka
Sygn. akt XVII Amc 21/024303/19/2003Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDomicela OlszówkaMiędzynarodowa Korporacja Gospodarcza "InCo" Sp. z o.o. w Tychach"W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)".06/30/2003System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 21/024403/19/2003Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDomicela Olszówka;Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza "InCo" Sp. z o.o. w Tychach"W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego "InCo" dokona ostatecznej likwidacji grupy."06/30/2003System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 21/024503/19/2003Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDomicela OlszówkaMiędzynarodowa Korporacja Gospodarcza "InCo" Sp. z o.o. w Tychach"W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)".06/30/2003System argentyński
Sygn. Akt XVII Amc 22/015703/11/2002Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd AntymonopolowyJanusz Wójcik i Marianna WójcikHoliday Travel Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie„W takim przypadku na kupującego nałożona zostanie kara umowna składająca się z dotychczas wniesionych opłat, nie niższa jednak niż 30% sumy określonej w „Umowie Sprzedaży Timeshare” w rubryce „Cena bez rabatu”.08/14/2003Turystyka
Sygn. Akt XVII Amc 22/015803/11/2002Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd AntymonopolowyJanusz Wójcik i Marianna WójcikHoliday Travel Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie„W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia stron, strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości Sądów powszechnych i poddają się orzecznictwu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ul Trębacka 4 zgodnie z regulaminem tego Sądu. Postanowienie to ma moc zapisu na Sąd polubowny.”08/14/2003Turystyka
Sygn. akt XVII Amc 24/029404/16/2003Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJan KubiakMiędzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach„Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.”08/20/2004System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 24/029504/16/2003Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJan KubiakMiędzynarodowa Korporacja Gospodarcza „InCo” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach„Koszty administracyjne – jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu miesięcznie w postaci tzw. opłaty administracyjnej lub w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 ogólnych warunków umowy jednorazowo w pełnej wysokości.”08/20/2004System argentyński
Sygn. Akt XVII Amc 27/01502/27/2002Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;Biuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie„W przypadku rezygnacji Klienta MeCom zatrzyma opłatę administracyjną, a także opłatę wstępna, która w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi. Klient otrzyma wniesione przez siebie raty czyste. Od wpłaconej sumy MeCom potrąci z tytułu kary umownej 10 % wartości rat czystych wniesionych przez Klienta, ale nie mniej niż wysokość dwóch rat czystych obowiązujących dla danego Zestawu Asygnacyjnego, określonego na pierwszej stronie niniejszej Umowy.”08/23/2002System argentyński
Sygn. Akt XVII Amc 27/01602/27/2002Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBiuro Pośrednictwa Handlowo-Finansowego MeCom Sp. z o.o. w Szczecinie„W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie, decyzje podejmuje MeCom w formie zarządzenia.”08/23/2002System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 28/0310603/10/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówCezary OssowskiQXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu„Wysokość opłat jest określona na podstawie kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy”.08/20/2004Handel elektroniczny
Sygn. akt XVII Amc 28/0310703/10/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówCezary OssowskiQXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu„Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją”.08/20/2004Handel elektroniczny
Sygn. akt XVII Amc 28/0310903/10/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówCezary OssowskiQXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu„Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. (...) Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.”08/20/2004Handel elektroniczny
Sygn. akt XVII Amc 29/0312305/26/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPaweł KorzeniewskiAndrzej Łasko – Fundusz Rozwoju Budownictwa w Lublinie„Jeżeli pozostające na rachunku bankowym środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego klienta.”08/20/2004System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 2/03129Microsoft Word Icon01/14/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Ochrony Konkurencji i KonsumentówEuropejski Fundusz Budowlany Sp. z o.o. we Wrocławiu„Uczestnik grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi o swoim zamiarze EFB w formie pisemnej.”08/26/2004System argentyński
Sygn. akt XVII Amc 31/023901/31/2003Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPowiatowy Rzecznik Konsumentów w SłupcySławomir Braszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "REMO-BUD" w Gnieźnie"W wypadku rezygnacji przez zamawiającego z wykonania usługi przez przyjmującego zlecenie ewentualnie uniemożliwienie przystąpienia do wykonania usługi, strony zgodnie ustalają, że przedpłata gwarancyjna nie zostanie zwrócona."06/30/2003Inne usługi
Sygn. akt XVII Amc 31/024001/31/2003Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPowiatowy Rzecznik Konsumentów w SłupcySławomir Braszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "REMO-BUD" w Gnieźnie"Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie możliwość opóźnienia realizacji wykonania usługi".06/30/2003Inne usługi
Sygn. Akt XVII Amc 34/0178Microsoft Word Icon06/19/2002Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów„The American Academy of English" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach„Płatność za kurs: po dokonaniu wpłaty pieniądze nie ulegają zwrotowi”08/14/2003Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Wydział I Cywilny z dnia 24 czerwca 2003 r.Edukacja
Sygn. akt XVII Amc 34/03111Microsoft Word Icon03/10/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Ochrony Konkurencji i KonsumentówJerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości„Zleceniodawca zobowiązuje się do: (...) niezawierania umów przenoszących prawo własności z pominięciem Pośrednika, z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, a których mieszkanie-nieruchomość zostały wskazane przez Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w pkt 2 w potrójnej wysokości, w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego. Zleceniodawca zobowiązuje się również nie zawierać takich umów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny i znajomych.”08/20/2004Nieruchomości
Sygn. akt XVII Amc 34/03112Microsoft Word Icon03/10/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Ochrony Konkurencji i KonsumentówJerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości„W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości liczonej od ceny ofertowej ustalonej dla danej nieruchomości (mieszkania). Powyższe postanowienie obejmuje również członków rodziny, krewnych, znajomych, itp.”08/20/2004Nieruchomości
Sygn. akt XVII Amc 34/03114Microsoft Word Icon03/10/2004Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Ochrony Konkurencji i KonsumentówJerzy Wilusz, Agencja „DOM” Biuro Pośrednictwa Sprzedaży Mieszkań i Nieruchomości„W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny, znajomych. Jednak w przypadku zawarcia umowy Zleceniodawca zapłaci Pośrednikowi prowizje w potrójnej wysokości.”08/20/2004Nieruchomości
Sygn. Akt XVII Amc 35/028001/22/2003Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów„Holiday Travel Center – Klub Wakacyjny” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie„Certyfikat stanowi potwierdzenie nabycia prawa do korzystania z apartamentu w formie aktu notarialnego podlegającego wpisowi do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla ośrodka Klub Plaza w Darłowie, ul. Słowiańska 3 nr KW 35122 i jego wydanie następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków kupującego określonych treścią Umowy Sprzedaży. HTC-KW gwarantuje, że wydanie Kupującemu Certyfikatu nastąpi, co najmniej listem poleconym w terminie 60 dni po dokonaniu pełnej wpłaty określonej w Umowie Sprzedaży. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wynikającego z niniejszego punktu, a w szczególności nie wydania Certyfikatu w terminie, HTC-KW zobowiązuje się do rekompensaty w formie spełnienia analogicznego świadczenia.”09/16/2003Turystyka
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch