Dodaj postanowienie Dodaj postanowienie

Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

Postanowienia wg numerów

LpData wyrokuCan be sorted ascendingSygnaturaCan be sorted ascendingSądCan be sorted ascendingPowódCan be sorted ascendingPozwanyCan be sorted ascendingPostanowienie niedozwoloneData wpisuCan be sorted ascendingUwagiBranżaCan be sorted ascending
739110/21/2016XVII AmC 2936/14Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJolanta Staszkiewicz, Marek StaszkiewiczEcho-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa w Kielcach"Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy"12/11/2018Nieruchomości
739005/20/2016XVII AmC 3000/14Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówXVII AmC 3000/14Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie§ 12.9 " Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo Dewelopera lub inne elementy charakteryzujące inwestycję bądź Dewelopera (również z możliwością podświetlenia instalacji), na co Nabywca niniejszym wyraża zgodę. W związku z tym Deweloperowi w przypadku zainstalowania wyżej wymienionych elementów przysługiwać będzie nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo użytkowania części Nieruchomości wspólnej tj. dachu bądź elewacji budynku, w części zajętej pod opisaną powyżej instalację, prawo do poboru energii elektrycznej na potrzeby obsługi instalacji z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu kosztów wykorzystanej energii, prawo dojazdu i przechodu do tej części Nieruchomości wspólnej, dokonywania niezbędnych napraw, modernizacji, rozbudowy, konserwacji, zmian czy demontażu z jednoczesnym obowiązkiem utrzymywania instalacji w należytym stanie oraz w przypadku wykonywania czynności opisanych powyżej przywrócenia zajmowanej części do stanu pierwotnego. Nabywca jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ustanowienie prawa użytkowania nastąpi w jednym akcie notarialnym z umową ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w ramach nieruchomości, na co niniejszym wyraża zgodę"12/11/2018Nieruchomości
738905/20/2016XVII AmC 3000/14Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMałgorzata Czechowska, Bogumił CzechowskiDom Development S.A. z siedzibą w Warszawie§ 12.8 "Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsiewzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń promujących, sprzedaż lokali na terenie osiedla, wieszania banerów i szyldów reklamowych, stawiania masztów z flagami reklamowymi, stawiania tablic kierujących do biura sprzedaży bądź lokali pokazowych oraz zapewnienia potencjalnym klientom miejsc postojowych podziemnych bądź nadziemnych z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu działań marketingowych) na jego terenie, w tym również na umieszczenie przez Dewelopera w miejscu przewidzianym przez projektanta budynków o wymiarach określonych przez projektanta szyldów reklamowych lub tablic informacyjnych. Nabywca nadto przyjmuje do wiadomości fakt, iż Deweloper poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą, usunięciem oraz utrzymaniem szyldów reklamowych, tablic informacyjnych, jak również prowadzeniem działań marketingowych, nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tym związanych."12/11/2018Nieruchomości
738805/20/2016XVII AmC 3000/14Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMałgorzata Czechowska, Bogumił CzechowskiDom Development S.A. z siedzibą w Warszawie§ 2.5 "Pełnomocnik Dewelopera informuje Nabywcę, że na parterze budynku "A" realizowanego w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego planowane jest wybudowanie zespołu lokali użytkowych, których układ zostanie dobrany przez Dewelopera, zgodnie z jego koncepcją i z uwzględnieniem aktualnych możliwości oraz potrzeb rynkowych. Lokale te przeznaczone mogą być pod różnego rodzaju działalność (np. salony, butiki, restauracje, kawiarnie, banki i instytucje finansowe, biura, apteki i placówki opieki zdrowotnej, sklepy i lokale usługowe oferujące towary spożywcze i konsumpcyjne, w tym napoje alkoholowe itp.). Nabywca akceptuje fakt, iż w części budynku, o której mowa w niniejszym ustępie, prowadzona będzie, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń, działalność wskazana powyżej,w ramach której wykonywane będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług, w tym również napojów alkoholowych oraz bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Nabywca wyraża zgodę na umieszczenie przez nabywców lokali użytkowych w miejscu przewidzianym przez projektanta budynku o wymiarach określonych przez projektanta szyldów reklamowych oraz tablic informacyjnych i przyjmuje do wiadomości fakt, iż nabywcy lokali użytkowych poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą oraz utrzymaniem szyldu reklamowego lub tablicy informacyjnej nie będą ponosili dodatkowych opłat z tym związanych"12/11/2018Nieruchomości
738709/06/2018XVII AmC 1896/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJagoda DachowskaCANBUSZ spółka jawna Mirosław, Zofia Andrukonis w Namysłowie"W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości zamawianej imprezy"12/10/2018Inne usługi
738611/24/2016XVII AmC 718/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówSebastian Bąk Rafał Lusina - Rafał Lusina HABA RL PPHU Rafał Lusina z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim"Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot" "12/10/2018Handel elektroniczny
738508/22/2013VI ACa 974/13Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówWojciech KamieńskiTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w Warszawie (dawniej: HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)"Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz Gerling Polska Życie prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia podjęcia przez Gerling Polska Życie decyzji o waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji Gerling Polska Życie określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS. Każdej kolejnej waloryzacji podlega opłata w wysokości obowiązującej w dniu waloryzacji. Na każde żądanie Ubezpieczającego Gerling Polska Życie jest zobowiązane podać Ubezpieczającemu aktualną zwaloryzowaną wysokość opłaty"12/10/2018Usługi ubezpieczeniowe
738409/25/2017XVII AmC 640/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówStowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie MazowieckimJacek Domański - AKUSKLEP.PL Jacek Domański"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas przesyłki, rozpatrywane będą tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego"12/10/2018Handel elektroniczny
738306/22/2018XVII AmC 1252/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMarcin Machyński Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c."Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń"12/10/2018Sprzedaż konsumencka
738206/22/2018XVII AmC 1252/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMarcin Machyński Irena Skibińska, Bartosz Nyćkowiak - P. H. LAMBII s.c."Firma P.H. Lambii s.c. jest także uprawniona do przelania wierzytelności wobec Kupującego na osobę trzecią na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę"12/10/2018Sprzedaż konsumencka
738107/04/2018XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź zlecenia przez niego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac oraz kara umowna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy zł)"12/07/2018Inne usługi
738007/04/2018XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"Ceny podane przez producentów w walutach obcych, określane są ostatecznie w PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego, podanego w tabeli kursów aktualnej w dniu wystawienia faktur za prace obejmujące dostawę tych urządzeń"12/07/2018Inne usługi
737907/04/2018XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"Każda płatność Zamawiającego będzie uwzględniała podatek VAT w stawce procentowej określonej aktualnymi w momencie płatności przepisami"12/07/2018Inne usługi
737807/04/2018XVII AmC 430/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJarosław MichalikMariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom"Po zakończeniu danego etapu prac Wykonawca zgłosi to wykonanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną, po czym w terminie 7 dni Zamawiający dokona odbioru prac. W przypadku braku odpowiedzi lub przystąpienia do odbioru uznaje się dany etap za odebrany"12/07/2018Inne usługi
737702/07/2017XVII AmC 1759/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówAnna SiweckaDariusz Kuźniewski - Notebooki Dariusz Kuźniewski"Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu"12/07/2018Handel elektroniczny
737607/25/2018VII AGa 1067/18Sąd Apelacyjny w Warszawie-VII Wydział GospodarczySebastian BąkAgencja Projektowa "A-4" Smaga i wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny"12/07/2018Inne usługi
737507/12/2018XVII AmC 715/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDanuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka, Krzysztof Siwecki, Edyta NowakowskaPiotr Marton - Matrix"Cena zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po spełnieniu warunków odstąpienia. Koszty wysyłki nie są zwracane"12/07/2018Handel elektroniczny
737402/27/2017XVII AmC 1604/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMarek KwiecieńDariusz Sugajski - Z.P.H. Darland"Zgodnie z Ustawą z dn. 2.03.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) O ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania, a do przesyłki dołączony zostanie dowód zakupu"12/07/2018Handel elektroniczny
737307/04/2016XVII AmC 691/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówJerzy PartykaGrzegorz Zieliński - PHU Szron "Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.szron.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu"12/07/2018Handel elektroniczny
737207/04/2018XVII AmC 1246/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówStowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie MazowieckimMariusz Zioło - QUALITUS P.W. Mariusz Zioło"Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia"12/07/2018Handel elektroniczny
737103/03/2017XVII AmC 1271/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMarek Kwiecień, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Szymon Wadowski, Sandra WójcikJoanna Olesińska - P.P.H.U. ZOJO"Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem"12/07/2018Handel elektroniczny
737012/23/2016XVII AmC 1194/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówFundacja Promesa w GdyniTadeusz Pytko - Glikol.com"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględniania ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"12/07/2018Na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 sierpnia 2016 roku, sygn.akt XVII AmC 1194/15, Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VII Gospodarczy postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt VII AGa 866/18 postanawia uchylić zaskarżony wyrok w punktach drugim oraz trzecim i w tym zakresie umorzyć postępowanie w sprawie.Handel elektroniczny
736908/23/2016XVII AmC 1194/15Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówFundacja Promesa w GdyniTadeusz Pytko - Glikol.com"Gwarancja [...] nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"12/07/2018Na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 sierpnia 2016 roku, sygn.akt XVII AmC 1194/15, Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VII Gospodarczy postanowieniem z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt VII AGa 866/18 postanawia uchylić zaskarżony wyrok w punktach drugim oraz trzecim i w tym zakresie umorzyć postępowanie w sprawie.Handel elektroniczny
736809/21/2017XVII AmC 365/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówDanuta Siwecka, Sandra Wójcik, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Krzysztof SiweckiTorf-Corporation-Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich"Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu TOŁPA.PL. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.sklep.tolpa.pl"12/05/2018Handel elektroniczny
736706/29/2018VII AGa 895/18Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział GospodarczySebastian BąkAneta Izydorczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A&D" Aneta Izydorczyk z siedzibą w Helenowie Drugim"Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji"12/05/2018Sprzedaż konsumencka
736602/10/2016XVII AmC 2726/14Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPaweł Pyć, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Igor WagnerKrzysztof Ossig, Ewa Dunajska - Extreme Hobby s.c z siedzibą w Poznaniu"Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi"12/05/2018Handel elektroniczny
736504/11/2016XVII AmC 2738/14Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówKatarzyna Panufnik, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Władysława HausmannKrzysztof Ossig, Ewa Dunajska - Extreme Hobby s.c z siedzibą w Poznaniu"Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego"12/05/2018Handel elektroniczny
736412/21/2015XVII AmC 26040/13Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPaweł Pyć, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Iwar HausmannPaweł Szopa - ACERON"Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy ACERON oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie firma ACERON zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości 1000 zł oraz przeniesienia wierzytelności na firmę windykacyjną wskazaną przez firmę ACERON"12/05/2018Handel elektroniczny
736311/28/2016XVII AmC 455/16Sąd Okręgowy w Warszawie,XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówWiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jerzy Maciejewski, Józef RucińskiPaweł Szopa - ACERON"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta"12/05/2018Handel elektroniczny
736206/06/2018VII AGa 898/18Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział GospodarczySebastian BąkZuzanna Ottlinger - Ottlinger Studio Zuzanna Ottllinger"Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu"12/05/2018Inne usługi
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch