Dodaj postanowienie Dodaj postanowienie

Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

Postanowienia wg branż

BranżaLpData wyrokuSygnaturaSądPowódPozwanyPostanowienie niedozwoloneData wpisuUwagiCan be sorted ascending
Show details for Dostawa energii, wody, gazu i ciepłaDostawa energii, wody, gazu i ciepła
Show details for EdukacjaEdukacja
Show details for Handel elektronicznyHandel elektroniczny
Show details for Inne usługiInne usługi
Show details for NieruchomościNieruchomości
Show details for Sprzedaż konsumenckaSprzedaż konsumencka
Show details for System argentyńskiSystem argentyński
Show details for Telewizja kablowa i satelitarnaTelewizja kablowa i satelitarna
Show details for TurystykaTurystyka
Hide details for Usługi bankoweUsługi bankowe
28Microsoft Word Icon09/30/2002 Sygn. akt XVII Amc 47/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie„za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji 20,00 zł"11/29/2002
29Microsoft Word Icon09/30/2002 Sygn. akt XVII Amc 47/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie"Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacyjnego reklamacja Posiadacza karty nie została w całości lub części uznana, PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kosztami jej wyjaśnienia"11/29/2002
30Microsoft Word Icon09/30/2002 Sygn. akt XVII Amc 47/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie"Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacji reklamacja posiadacza karty nie została w całości lub części uwzględniona, PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kwotą należnych opłat z datą obciążenia"11/29/2002
31Microsoft Word Icon09/30/2002 Sygn. akt XVII Amc 47/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie"Jeżeli po zakończeniu postępowania reklamacyjnego reklamacja Posiadacza karty nie została w całości lub części uznana, PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kwotą należnych opłat"11/29/2002
32Microsoft Word Icon09/30/2002 Sygn. akt XVII Amc 47/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie"PKO - bp podaje do wiadomości obowiązujące stawki prowizji i opłat przez wywieszenie w Oddziałach PKO - bp Taryfy oraz udostępnia Taryfę na życzenie posiadacza rachunku"11/29/2002
33Microsoft Word Icon09/30/2002 Sygn. akt XVII Amc 47/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd AntymonopolowyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówPozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie"W przypadku, gdy posiadacz rachunku zobowiązał się do odbierania korespondencji i wyciągów w Oddziale PKO - bp, korespondencję nie odebraną przez 30 dni uznaje się za doręczoną"11/29/2002
93Microsoft Word Icon04/24/2003Sygn. akt XVII Amc 33/02Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.„Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu” (§ 63 Regulaminu rachunków oszczędnościowych a vista i terminowych i § 57 Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych)08/20/2004
157Microsoft Word Icon01/05/2004Sygn. Akt XVII Amc 131/03Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówKredyt Bank S.A. w Warszawie„Nadpłaty w kwotach nie przekraczających 15 zł nie podlegają zwrotowi”11/18/2004
26712/29/2004Sygn. akt XVII Amc 92/03Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówKredyt Bank S.A. w Warszawie„Kredytobiorca nie posiadający w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zobowiązuje się do otwarcia do dnia uruchomienia kredytu rachunku EKSTRAKONTO (z wyłączeniem EKSTRAKONTO A’VISTA) zgodnie z regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO oraz złożenia deklaracji stałych wpłat na rachunek w kwocie nie niższej niż rata kapitałowo-odsetkowa wynikająca z harmonogramu spłat, pod rygorem odstąpienia przez Bank od umowy w dniu przewidywanego uruchomienia kredytu” 02/22/2005
26812/29/2004Sygn. akt XVII Amc 92/03Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówKredyt Bank S.A. w Warszawie„Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, w szczególności z powodu: 1) niespłacenia w terminie należności, o których mowa w § 13 ust. 1, 2) zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowo majątkowej Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utraty tego zabezpieczenia, 4) niedotrzymania innych warunków umowy kredytu”02/22/2005
341Microsoft Word Icon12/22/2004Sygn. akt XVII AmC 110/03Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówING Bank Śląski S.A. w KatowicachW pkt 23 wzorca umowy o nazwie „Ogólne warunki udzielania i spłaty kredytów na zakup pojazdów dla klientów indywidualnych w ING Banku Śląskim S.A.” uznaje się za niedozwolone i zakazuje sformułowania „w szczególności” 03/01/2005
623Microsoft Word Icon02/02/2005Sygn. akt XVII Amc 42/04Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPiotr MajdzińskiRaiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie„Opłata za spóźnioną spłatę minimalnej kwoty – 45 zł.”03/22/2006
71106/05/2003Sygn. akt XVII Amc 39/02Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie„W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, umową rachunku oraz Regulaminem ogólnym otwierania i prowadzenia rachunków Bankowych w Big Banku Gdańskim Spółka Akcyjna (aktualnie Bank Millennium S.A.) dla osób fizycznych stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz VISA International”04/18/2006
71206/05/2003Sygn. akt XVII Amc 39/02Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie„Bank będzie informował posiadacza rachunku o zmianach w cenniku usług. Stawki prowizji i opłat podawane są do wiadomości w oddziałach Banku lub za pośrednictwem usługi telefonicznej”04/18/2006
71306/05/2003Sygn. akt XVII Amc 39/02Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie„W przypadku unieważnienia, zagubienia lub kradzieży karty, posiadacz karty zobowiązany jest zapłacić Bankowi kwoty należne w związku z jej zastrzeżeniem określone w Cenniku usług”04/18/2006
72306/10/2002Sygn. akt XVII Amc 29/01Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówKatarzyna Białas, Wiesława BiałasBank Handlowy w Warszawie S.A.„i podpisaną Umowę rachunku Bankowego Konto Osobiste w Citibanku”04/18/2006Uznaje się za niedozwolone i zakazuje stosowania postanowienia § 1 ust. 1 rozdziału II Regulaminu Rachunków Bankowych konto osobiste w Citibanku obowiązującego od dnia 20 listopada 1998 r. w części, w której zobowiązuje klienta do złożenia podpisanej umowy rachunku bankowego konto osobiste w Citibanku przed rozpoznaniem wniosku o otwarcie konta osobistego
1021Microsoft Word Icon05/13/2002Sygn. akt XVII AmC 39/01Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd AntymonopolowyChrista KrawczykBIG Bank Gdański S.A. w Warszawie„Wypłaty gotówkowe z konta osobistego – 2 zł”02/13/2007
1080Microsoft Word Icon03/01/2006Sygn. akt XVII AmC 93/04Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu„Wypłata gotówkowa/czekiem w placówce BZ WBK: Konto 24 3.00 zł, Konto 24 Plus 3.00 zł, Konto 24 Prestiż 3.00, Konto 24 Young 3.00 zł, Konto 24 X-tra Student 3.00 zł Konto 24 Absolwent 3.00 zł, konto a’vista 3.00 zł” 03/21/2007
113801/17/2005Sygn. akt XVII Amc 88/03Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówMaciej RewieńskiBank Polska Kasa Opieki S.A. w WarszawieZa niedozwolone postanowienia wzorca umowy uznaje się zawarte w par. 24 regulaminu "Złota Eurokarta oraz Złota karta Visa Concreto" z dnia 15 października 2001 r., w myśl których bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty po dniu zgłoszenia jej kradzieży lub zagubienia oraz, że może udostępnić posiadaczowi karty usługę, w ramach której przejmuje odpowiedzialność finansową za transkacje dokonane kartą od chwili zgłoszenia jej kradzieży lub zagubienia, a dodatkowo także, do wysokościlimitu wydatków, za transkacje dokonane w okresie jednej godziny przed zgłoszeniem utraty karty" 04/10/2007
1140Microsoft Word Icon01/30/2006Sygn. akt XVII AmC 101/04Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i KonsumentówPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówBank Polski Kasa Opieki S.A. w Warszawie" Jednostka Banku uzależnia udzielenie kredytu od... posiadania przez Wnioskodawcę rachunku bankowego w jednostce Banku, która udziela kredytu"04/24/2007
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch