Numer wpisu:2252

Data wpisu:04/11/2011

Data wydania wyroku:01/03/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2918/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:"Level" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania."

Branża:Turystyka


Powrót