Numer wpisu:1508

Data wpisu:10/06/2008

Data wydania wyroku:06/05/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 308/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Waldemar Lewandowski

Oznaczenie pozwanego:Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku utraty dokumentów określonych w ust. 3 i 4, zgubienia, wymiany lub dorobienia kluczyków do pojazdu, wymiany zamków, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w biurze najbliższej jednostki organizacyjnej PTU SA (oddział, filia) i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia. PTU SA wydaje takie potwierdzenie po wykonaniu oględzin ubezpieczonego pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku w przypadku kradzieży pojazdu lub jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.”

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót