Numer wpisu:4077

Data wpisu:12/03/2012

Data wydania wyroku:07/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 999/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KMW Residental Sp. z o. o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku gdy ustalone w ten sposób powierzchnie różnić się będą od powierzchni określonych ustalonych na podstawie pomiarów zleconych i wykonanych we własnym zakresie przez NABYWCĘ ponad 3% wówczas każda ze stron będzie miała prawo domagania się od drugiej strony dokonania dopłaty bądź zwrotu nadpłaty wartości powierzchni odpowiadającej przekroczonemu progowi tolerancji wg stawki ... za metr kwadratowy powierzchni mieszkania"

Branża:Nieruchomości


Powrót