Numer wpisu:4511

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3779/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Fundacja Granma z siedzibą w Wolsztynie

Oznaczenie pozwanego:Newcastle sp. z o.o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót