Numer wpisu:2792

Data wpisu:01/18/2012

Data wydania wyroku:08/02/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 358/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego: Marti Solanes Development Sp.j. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona kupująca zobowiązana jest pisemnie poinformować stronę sprzedającą o planowanych przeróbkach lokalu w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku zaniechania tego obowiązku, strona kupująca straci uprawnienie z tytułu gwarancji i rękojmi. Ponadto w każdym przypadku zgłoszenia wad po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uznanie przez stronę sprzedającą roszczeń z tytułu rękojmi będzie uzależnione od wykazania przez stronę kupujacą, że wady lub ich przyczyna istniały już w chwili wydania lokalu, a nie są wynikiem przeprowadzonych przez stronę kupującą przeróbek oraz prac wykończeniowych"

Branża:Nieruchomości


Powrót