Numer wpisu:6336

Data wpisu:03/23/2016

Data wydania wyroku:01/27/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 40231/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Konsumentów Bona Fide w Łodzi

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Guc Filipkowska - JGF Prawo i Nieruchomości Jolanta Guc-Filipkowska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony oświadczają, że sprawy sporne mogą powierzyć do rozpatrzenia przez Sąd Polubowny Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie lub w Sądzie Rejonowym w Gliwicach"

Branża:Nieruchomości


Powrót