Numer wpisu:908

Data wpisu:10/18/2006

Data wydania wyroku:09/09/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 51/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Krzysztof Ziemniak i Olga Ziemniak

Oznaczenie pozwanego:Miniwille Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu polubownego ad-hoc”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót