Numer wpisu:1022

Data wpisu:02/19/2007

Data wydania wyroku:12/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 55/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Operator Cyfry+ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści programów, oraz zmian liczby i rodzaju programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów wymienionych, odpowiednio w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do umowy. Wyżej wymienione zmiany wynikające z faktu zaistnienia siły wyższej, zastąpienia danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacji z danego programu ze względu na jego niską oglądalność, zaprzestania nadawania programu z przyczyn obciążających jego nadawcę”

Branża:Telewizja kablowa i satelitarna

Wyrok:

Powrót