Numer wpisu:3543

Data wpisu:08/08/2012

Data wydania wyroku:05/31/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2689/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Molski - Gephouse Michał Molski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zapłaci należne Pośrednikowi wynagrodzenie także w przypadku, gdy pośrednik przedstawi mu Nabywcę, który wyrazi gotowość nabycia Nieruchomości za cenę wskazaną na odwrotnej stronie umowy w polu "cena", zaś Zamawiający odmówi sprzedaży Nieruchomości za tę cenę, bądź uzależni możliwość zawarcia umowy sprzedaży od zaakceptowania przez Nabywcę dodatkowych warunków (np. data wydania, sposób zapłaty) które nie zostały określone na odwrotnej stronie niniejszej umowy w polu "Uwagi" bądź nie są zwyczajne w obrocie danego typu nieruchomościami"

Branża:Nieruchomości


Powrót