Numer wpisu:2603

Data wpisu:10/11/2011

Data wydania wyroku:03/14/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2050/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Cardif Polska" spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Ubezpieczający wpłaci wszystkie zaległe Składki ubezpieczeniowe w terminie do 90 dni licząc od dnia powstania zaległości, Towarzystwo od dnia następnego po dniu uzupełnienia zaległej Skladki wznowi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczeń określonych w § 2"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót