Numer wpisu:210

Data wpisu:01/06/2005

Data wydania wyroku:11/18/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 49/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pośrednika”

Branża:Nieruchomości


Powrót