Numer wpisu:1063

Data wpisu:03/21/2007

Data wydania wyroku:11/22/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 140/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Daniela Stryczek

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Pisarzowski

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Zawarcie – przez Zamawiającego lub osoby trzecie związane z Zamawiającym interesem prawnym lub faktycznym – umowy sprzedaży/kupna/najmu nieruchomości znajdującej się w ofercie pośrednika z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika z pominięciem Pośrednika, nawet po rozwiązaniu umowy pośrednictwa rozumiane będzie jako świadome działanie na szkodę Pośrednika. W takim przypadku zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną określoną w §5”

Branża:Nieruchomości


Powrót