Numer wpisu:6008

Data wpisu:03/02/2015

Data wydania wyroku:11/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2476/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Verona Building spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu wskazanego w umowie, w tym adresów dla doręczeń, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres dotychczasowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót