Numer wpisu:5769

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/27/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 12374/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Velsatis Polska sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"

Branża:Usługi finansowe


Powrót