Numer wpisu:2819

Data wpisu:02/22/2012

Data wydania wyroku:02/16/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 292/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak: zmiany kursów walut przekraczające 5% taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp. Nie później jednak niż 20 dni przed datą wyjazdu"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 874/11) o odrzuceniu apelacji

Branża:Turystyka


Powrót