Numer wpisu:1224

Data wpisu:08/22/2007

Data wydania wyroku:12/21/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 103/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Alicja Sobol

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie (montaż poszczególnych części składowych) stałych elementów wykończeniowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót