Numer wpisu:2861

Data wpisu:02/27/2012

Data wydania wyroku:10/17/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2159/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Univers Art." Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Kupującego w wyznaczonym terminie, upoważnia Sprzedającego do dokonia jednostronnego odbioru technicznego, z którego Sprzedający sporządzi protokół, którego jeden egzemplarz przesyła Kupującemu."

Branża:Nieruchomości


Powrót