Numer wpisu:3803

Data wpisu:10/10/2012

Data wydania wyroku:05/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3796/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"SEMEKO przysługuje wydłużenie terminu w następujących przypadkach [...] zaistnienia czynników leżących po stronie osób trzecich takich jak (decyzje administracyjne, siła wyższa itd.)"

Branża:Nieruchomości


Powrót