Numer wpisu:1529

Data wpisu:11/27/2008

Data wydania wyroku:02/02/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 45/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Fanslau

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe "ERGO-HESTIA" S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby ubezpieczyciela.”

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót