Numer wpisu:927

Data wpisu:11/09/2006

Data wydania wyroku:01/11/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 12/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Partycypującego w trakcie realizacji umowy, Towarzystwo zwraca Partycypującemu środki przez niego wpłacone do dnia rozwiązania umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z następcą, który dokona wpłat stanowiących równowartość sum podlegających zwrotowi na rzecz odstępującego od umowy”

Branża:Nieruchomości


Powrót