Numer wpisu:1568

Data wpisu:02/27/2009

Data wydania wyroku:12/06/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 117/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwa Lexus w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy.”

Branża:Turystyka


Powrót