Numer wpisu:1205

Data wpisu:07/11/2007

Data wydania wyroku:04/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 43/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku wskazania przez Kupującego innego nabywcy w swoje miejsce za zgodą Sprzedającego nastąpi przeniesienie praw na osobę wskazaną, przy potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 2% kwot wpłaconych"

Branża:Nieruchomości


Powrót