Numer wpisu:4542

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3748/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Sobiesław Zasada Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a SZW, dotyczących świadczenia usług przez SZW, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SZW"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót