Numer wpisu:4833

Data wpisu:06/07/2013

Data wydania wyroku:04/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 72/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Budland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zwłoki w zakończeniu budowy w stosunku do przewidywanego terminu strona sprzedająca zobowiązana będzie do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,025% kwot wpłaconych zgodnie z harmonogramem przez stronę kupującą na poczet ceny brutto przedmiotu Umowy przyrzeczonej 1 i Umowy Przyrzeczonej 2 do przewidywanego terminu zakończenia budowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie przekroczy 10% sumy cen określonych w ustępie VII niniejszej umowy"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywliny - sygn. akt VI ACa 1366/12) oddalający apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 72/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót