Numer wpisu:345

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:01/17/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 102/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Zawiadomienie Spółki przez Nabywcę o wypowiedzeniu umowy, nie zwalnia Nabywcy od obowiązku wpłaty ustalonych należności, zgodnie z terminarzem płatności, do chwili znalezienia przez Spółkę nowego nabywcy i rozwiązania niniejszej umowy”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót