Numer wpisu:1350

Data wpisu:03/03/2008

Data wydania wyroku:10/31/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 90/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Towarzystwo może również odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Partycypant opóźni się powyżej 14 dni z wpłatą: a) którejkolwiek z rat określonych w par. 2 pkt. 3; b) dopłaty wynikającej z par. 2 pkt. 4; c) odsetek określonych w par. 2 pkt. 7"

Branża:Nieruchomości


Powrót