Numer wpisu:544

Data wpisu:10/07/2005

Data wydania wyroku:08/04/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 44/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W razie odstąpienia przez Developera od umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy Inwestor zapłaci Developerowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości netto wynoszącej 10% (dziesięć procent) ceny określonej w § 2”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót