Numer wpisu:2413

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/10/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maciej Jan Lipka

Oznaczenie pozwanego:Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 11 ust 7 "Kupujący oświadcza, że jest świadom, że tak wysokie kary umowne opisane w niniejszym paragrafie są spowodowane specjalną ofertą sprzedawcy w zakresie płatności tylko dwóch rat ceny, co jest bardzo korzystne dla kupującego. Powyższe wiąże się z dużo większym obciążeniem finansowym sprzedawcy przy realizacji niniejszej umowy, niż standardowych umów podpisywanych przez innych klientów sprzedawcy. Kupujący oświadcza, że świadomie zrezygnował ze standardowej umowy sprzedawcy i wyraża zgodę na taką wartość kar umownych"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 697/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót