Numer wpisu:6140

Data wpisu:09/17/2015

Data wydania wyroku:06/09/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1411/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia 31 (trzydzieści jeden) marca 2014 (dwa tysiące czternaście) roku"

Branża:Nieruchomości


Powrót