Numer wpisu:2624

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 109/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym dla siedziby Spółdzielni sądom powszechnym"

Branża:Nieruchomości


Powrót