Numer wpisu:2540

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2236/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego: Andrzej Słota - Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek z siedzibą w Cieszynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie BIURA (…) Uczestnik jest zobowiąany do zapłaty kary umownej (z zastrzeżeniem pkt. 6), której wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
a) 20 % ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 30 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30-21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 50 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
d) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,
e) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki"

Branża:Turystyka


Powrót