Numer wpisu:1442

Data wpisu:06/12/2008

Data wydania wyroku:04/27/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 14/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Stwierdzone w protokole usterki Sprzedający zobowiązuje się usunąć niezwłocznie, a następnie strony zobowiązane są do przystąpienia do czynności przekazania mieszkania ponownie, przy czym nieobecność Kupującego upoważnia Sprzedającego do samodzielnego sporządzenia protokołu bez konieczności ponownego wezwania Kupującego. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót