Numer wpisu:2826

Data wpisu:02/22/2012

Data wydania wyroku:02/16/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 292/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie uważa się za wadę usługi niedopełnienie warunków umowy uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz, awarie przewoźników lotniczych, promowych itp.)

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 874/11) o odrzuceniu apelacji

Branża:Turystyka


Powrót