Numer wpisu:5675

Data wpisu:05/21/2014

Data wydania wyroku:03/26/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 6349/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu obliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy zawarte w § 5 pkt 1"

Branża:Nieruchomości


Powrót