Numer wpisu:1499

Data wpisu:09/23/2008

Data wydania wyroku:10/17/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 122/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Paweł Szymański

Oznaczenie pozwanego:PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Jako podstawę do wyliczeń skumulowanego wskaźnika inflacji stosuje się miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS w okresie pomiędzy trzecim miesiącem poprzedzającym miesiąc, w którym podpisana była niniejsza umowa, a trzecim miesiącem przed dokonaniem ostatecznej zapłaty ceny.”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1078/07)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:,

Powrót