Numer wpisu:4296

Data wpisu:02/22/2013

Data wydania wyroku:09/21/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 600/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia według zasad określonych w ust.1-4"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Acz 2223/12) oddalające zażalenie powoda

Branża:Nieruchomości


Powrót