Numer wpisu:1311

Data wpisu:01/24/2008

Data wydania wyroku:10/11/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 68/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót