Numer wpisu:1463

Data wpisu:07/09/2008

Data wydania wyroku:01/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 38/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jacek Kuropatwiński

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.2”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r. (Sygn. akt VI ACa 438/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót