Numer wpisu:3802

Data wpisu:10/10/2012

Data wydania wyroku:05/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3794/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zgodnie oświadczają, że przelew przez Klienta jakiejkolwiek jego wierzytelności, wynikającej lub mogącej powstać z niniejszej umowy, nie może nastąpić bez pisemnej zgody SEMEKO, zastrzeżonej pod rygorem nieważności"

Branża:Nieruchomości


Powrót